I. Giới thiệu chung

 Tôn giả Posāla – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

One of Bāvari’s pupils.

His question to the Buddha and the answer thereto are given in the Posālamānava pucchā (or Posāla Sutta) of the Pārāyana Vagga.

SN.vs.1006, 1112-5.

Một trong những học trò của Bāvari .

Câu hỏi của ông với Đức Phật và câu trả lời cho câu trả lời đó được đưa ra trong Posālamānava pucchā (hay Posāla Sutta) của Pārāyana Vagga .

SN.vs.1006, 1112-5.

II. Kinh tập V – Tiểu bộ kinh Nikaya

(XV) Câu hỏi của thanh niên Posàla (Sn 215)

Posàla:

1112. Tôn giả Po-sa-la:

Vị nói về quá khứ,

Bất động nghi hoặc đoạn,

Ðã đến bờ bên kia,

Con đến với câu hỏi

Hỏi về hết thảy pháp.

1113. Với ai, sắc tưởng diệt,

Ðoạn tận hết thảy thân,

Nhìn thấy nội và ngoại,

Thật sự không có gì,

Con hỏi bậc Thích-ca,

Thế nào người như vậy,

Có thể bị dắt dẫn?

Thế Tôn:

1114. Thế Tôn bèn đáp rằng:

Hỡi này Pô-sa-la,

Như Lai được thắng trí,

Tất cả nhờ thức trú,

Rõ biết vị an trú,

Giải thoát, đạt cứu cánh.

1115. Biết được sự tác thành,

Thuộc về vô sở hữu,

Biết hỷ là kiết sử,

Do thắng tri như vậy,

Tại đấy, thấy như vậy,

Ðây là trí như thật,

Của vị Bà-la-môn,

Ðã thành tựu Phạm hạnh.

Tiếng Anh

15. Posalamānavapucchā.

Questions of the young man Posala.

1112. “O! unwavering knower of past births with doubts destroyed,

We came to ask a question from you, who has gone beyond all things.

1113. Of one with destroyed perception of forms, who has given up the whole body .

And sees there is nothing, internally or externally, how is the knowledge led on,

O! king of gods explain this”

1114. The Blessed One said:

“O! Posala, the Thus Gone One knows all the stations of consciousness,

Knowing he stays there and is released there after.

1115. Born in the sphere of no-thingness, knows ’interest as the bond’

Knowing these thoroughly, reflects it there after

To the Perfected brahmin this is knowledge of the Truth.

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 15

Post Views: 86