I. Giới thiệu chung

   Tôn giả Bhadrāvudha – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

  • Bhadrāvudha

One of the sixteen disciples of Bāvarī, who, at his request, visited the Buddha (SN.vs.1008).

He questioned the Buddha as to how a man could get over attachment and cross the flood. By grasping after nothing in the world, answered the Buddha, for Māra follows the man who clings to things.

This question and answer are contained in the Bhadrāvudhamānava-puccha (SN.vs.1101-4), which is explained in the Culla Niddesa (CNid.36f).

At the end of the discourse, Bhadrāvudha and his pupils became arahants and joined the Order. SNA.ii.599.

  • Bhadravudha

Một trong mười sáu đệ tử của Bāvarī, theo yêu cầu của Ngài, đã đến thăm Đức Phật (SN.vs.1008).

Anh ta hỏi Đức Phật rằng làm thế nào một người đàn ông có thể vượt qua sự ràng buộc và vượt qua cơn lũ. Đức Phật trả lời bằng cách nắm bắt sau không có gì trên thế gian, vì Māra đi theo con người bám víu vào sự vật.

Câu hỏi và câu trả lời này có trong Bhadrāvudhamānava-puccha (SN.vs.1101-4), được giải thích trong Culla Niddesa (CNid.36f).

Vào cuối bài pháp, Bhadrāvudha và các học trò của ông đã trở thành những vị A-la-hán và gia nhập Dòng. SNA.ii.599.

II. Kinh tập V- Tiểu bộ kinh Nikaya

(XIII) Câu hỏi của thanh niên Bhadràvudha (Sn 213)

Bhadràvudha:

1101. Bha-đra-vu-đa nói:

Con có lời yêu cầu,

Bậc Thiện Tuệ nói lên,

Bậc bỏ nhà, đoạn ái,

Bất động, bỏ hỷ ái,

Giải thoát, vượt bộc lưu,

Thời gian, không chi phối,

Nghe xong, bậc Long tượng,

Từ đây, họ ra đi.

1102. Quần chúng sai biệt ấy,

Từ quốc độ tụ họp,

Họ ao ước khát vọng,

Ðược nghe lời của Ngài,

Ôi anh hùng chiến thắng,

Ngài hãy khéo trả lời,

Pháp Ngài dạy thế này,

Như vậy họ hiểu biết.

Thế Tôn:

1103. Thế Tôn nói như sau:

Này Bha-đra-vu-đa!

Hãy nhiếp phục tất cả,

Mọi tham ái chấp thủ,

Trên, dưới cả bề ngang,

Và kể luôn chặng giữa,

Những ai có chấp thủ,

Sự gì ở trong đời,

Chính do sự việc ấy,

Ác ma theo người ấy.

1104. Do vậy, bậc hiểu biết,

Không có chấp thủ gì,

Tỷ-kheo giữ chánh niệm,

Trong tất cả thế giới,

Phàm có sở hữu gì,

Vị ấy không mong ước,

Nhìn xem quần chúng này,

Là chúng sanh chấp thủ,

Trong lãnh vực của Ma,

Bị tham dính chấp trước.

Tiếng Anh

13. Badrāvudhamānavapucchā

Questions of the young man Badrāvudha

1101. Venerable Badrāvudha Said:

“I ask advice from the wise one to give up the household, to cut up craving,

To be firm, to give up interest, to cross the floods and be released.

Hearing the Great Man’s words I turn away from here.

1102. Hero, people come together from various states desire your words,

Therefore explain this Teaching as you know it.”

1103. The Blessed One said:

“Badrāvudha, above, below, across or in the middle check all greedy seizings

Whenever people seize, Death follows them there

1104. Therefore the mindful bhikkhu should not cling to anything in the world

Seeing those seizing people under the power of Death.”

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 34

Post Views: 240