I. Giới thiệu chung

Tôn giả Todeyya – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

2. Todeyya.-A disciple of Bāvarī (SN.vv.1006). He visited the Buddha, and his questions, with the answers given by the Buddha, are given in the Todeyya-mānava-pucchā (SN.vv.1088-91). He became an arahant (SNA.ii..597).

2. Todeyya. -Là đệ tử của Bāvarī (SN.vv.1006). Ông đã đến thăm Đức Phật, và các câu hỏi của ông, với các câu trả lời do Đức Phật đưa ra, được đưa ra trong Todeyya-mānava-pucchā (SN.vv.1088-91). Anh ấy đã trở thành một vị A-la-hán (SNA.ii..597).

II. Kinh tập V – Tiểu bộ kinh

(X) Câu hỏi của thanh niên Todeyya (Sn 210)

Todeyya:

1088. Tôn giả Tô-đê-ya:

Ai sống không dục vọng,

Ai sống không có ái,

Ai vượt khỏi nghi hoặc,

Giải thoát của vị ấy,

Giải thoát như thế nào?

Thế Tôn:

1089. Ðây lời nói Thế Tôn:

Hỡi nãy Tô-đê-ya,

Ai sống không dục vọng,

Ai sống không có ái,

Ai vượt khỏi nghi hoặc

Giải thoát của vị ấy

Không có gì là khác.

Todeyya:

1090. Vị sống không ước vọng

Hay sống có ước vọng,

Vị ấy có trí tuệ,

Hay tác thành trí tuệ,

Ôi kính bậc Biến nhãn,

Hãy trả lời con rõ,

Ðể con có thể biết,

Thế nào là ẩn sĩ,

Ôi kính bậc Thích tử.

Thế Tôn:

1091. Vị sống không ước vọng,

Không có ước vọng nào,

Vị ấy có trí tuệ,

Không tác thành trí tuệ,

Như vậy, Tô-đê-ya,

Hãy biết bậc ẩn sĩ,

Không có sở hữu gì,

Không tham dính dục hữu.

Tiếng Anh

10. Todeyyamānavapucchā

Questions of the young man Todeyya.

1088. Venerable Todeyya said:
“How is release to one who lives without sensual desires,
Does not crave, and has dispelled doubts”

1089. The Blessed One said:
” It is indeed release and nothing else, to him,
That lives without sensual desires, does not crave and has dispelled doubts

1090. Venerable Todeyya said:
“O! All Seeing One, is he without desires, or with desires,
Wise or acquiring wisdom, may this be explained”.

1091. The Blessed One said:
“He is without desires, not with them. , wise, and not acquiring wisdom.
Todeyya learn the sage thus too, having nothing he is not attached to sensual ’being’”

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 10

Post Views: 69