Brahmajālasuttaṃ – Kinh Phạm Võng

 Dhamma Nanda793 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

BRAHMAJĀLASUTTAṂ – KINH PHẠM VÕNG

Tôi được nghe như vầy. Thuở đó, Đức Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Rājagaha và Nalandā, cùng với đại chúng Tỳ khưu khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ có du sĩ ngoại đạo Suppiyā cũng đi trên con đường giữa Rājagaha và Nalandā cùng với đệ tử của mình là Brahmadatta. du sĩ ngoại đạo Suppiyā dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiyā, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng Đức Phật và chúng Tỳ khưu.

Rồi Đức Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Ambalatthikā, nhà nghỉ mát của vua, cùng với chúng Tỳ khưu. du sĩ ngoại đạo Suppiyā cũng đến nghỉ một đêm tại Ambalatthikā, nhà nghỉ mát của vua, cùng với đệ tử, thanh niên Brahmadatta. Tại đây, du sĩ ngoại đạo Suppiyā cũng dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn người đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiyā, cậu Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời tương phản nhau trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng Tỳ khưu.

Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư Tăng, sau khi thức dậy, đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư Tăng.

– Này các Hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các Hiền giả, thật hy hữu thay! Đức Thế Tôn, đấng Toàn Tri, bậc Arahán, đấng Chánh Ðẳng Giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Suppiya, kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Suppiyā là cậu Brahmadatta lại dùng vô số phương tiện, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng Tỳ khưu.

Khi Đức Thế Tôn được biết câu chuyện đang bàn luận giữa chư Tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn nói với các vị Tỳ khưu:

– Này các Tỳ khưu, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi họp tại chỗ này? Vấn đề gì đã được bỏ dở chưa nói xong?

Nghe nói như vậy, các Tỳ khưu bạch Thế Tôn

– Kính bạch Đức Thế Tôn! Tại đây, khi đêm vừa mới tàn, chúng con sau khi dậy, ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn và giữa chúng con, câu chuyện sau đây được bàn đến: “Này các Hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các Hiền giả, thật hy hữu thay! Đức Thế Tôn, đấng Toàn Tri, bậc Arahán, đấng Chánh Ðẳng Giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. du sĩ ngoại đạo Suppiyā này dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Suppiyā là cậu thanh niên Brahmadatta lại dùng vô số phương tiện, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng Tỳ khưu”. Bạch Đức Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa chừng của chúng con khi Ngài đến!

– Này các Tỳ khưu, nếu có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi chớ có vì vậy sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Này các Tỳ khưu, nếu có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, và nếu các ngươi sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, và nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn, thời các ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng?

– Bạch Đức Thế Tôn, không thể được!

– Này các Tỳ khưu, khi có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật: “Như thế này, điểm này không đúng sự thật; như thế này, điểm này không chính xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra giữa chúng tôi”.

Này các Tỳ khưu, nếu có người tán thán Ta, tán thán Pháp, hay tán thán Tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các Tỳ khưu, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, mà nếu các ngươi hoan hỷ, vui mừng và thích thú thời sẽ có hại cho các ngươi. Này các Tỳ khưu, nếu có người tán thán Ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật: “Như thế này, điểm này đúng sự thật, như thế này, điểm này chính xác, việc này có giữa chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi”.

Này các Tỳ khưu, thật chỉ thuộc các vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Này các Tỳ khưu, thế nào là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai?

(Trích tụng phẩm thứ nhất của Kinh Phạm Võng diễn tả việc du sĩ ngoại đạo Suppiyā do dạy đệ tử những sai quấy, khi họ gặp được Đức Phật đều xin xuất gia và bỏ ông thầy tà kiến. Du sĩ ngoại đạo Suppiyā căm tức Đức Phật vô cùng nên đã thóa mạ, phỉ báng Đức Thế Tôn, kết quả là người đệ tử cuối cùng của du sĩ ngoại đạo Suppiyā là chàng trai Brahmadatta cũng phản đối những tà ngôn đó và xin được xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn)

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 13

Post Views: 176