Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV

Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Bà La Môn Jāṭila

 

Na jaṭāhi na gottena
Na jaccā hoti brāhmaṇo
Yamhi saccaṃ ca dhammo ca
So sucī so ca brāhmaṇo”.

“Được gọi Bà-la-môn
Không vì đầu bện tóc
Không chủng tộc thọ sanh
Ai thật chân chánh tịnh
Mới gọi Bà-la-môn”.

Đức Đạo Sư khi ngự tại Jetavana, đề cập đến Bà la môn Jātila, thuyết lên Pháp thoại nầy.

Được nghe rằng: Bà la môn Jātila suy nghĩ rằng:

– Ta thọ sanh vào dòng Bà la môn, thiện sanh cả phụ mẫu hệ. Nếu Sa môn
Gotama gọi đệ tử mình là Bà la môn, Ngài cũng nên gọi ta như thế mới phải.
Thế là, Bà la môn ấy đi đến Tịnh xá yết kiến Đức Thế Tôn xong rồi, trình lên
Đức Thế Tôn vấn đề nầy. Ngài phán rằng:

– Nầy Bà la môn, ta không gọi Bà la môn do vị thắt bím tóc, hay giai cấp hoặc gia tộc, nhưng ta gọi người thông suốt Chơn đế là Bà la môn.

Rồi Ngài tuyên thuyết kệ ngôn rằng: “Được gọi Bà-la-môn. Không vì đầu bện tóc. Không chủng tộc thọ sanh. Ai thật chân chánh tịnh. Mới gọi Bà-la-môn”.

CHÚ GIẢI:
Saccaṃ…: nghĩa là người nào có Saccañāṇa thông suốt Tứ Đế với 16 chi và 9 Pháp Siêu Thế, người ấy là người trong sạch và là Bà la môn.

Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả như Dự Lưu.

Dịch Giả Cẩn Đề
Phật không, nhưng gọi Bà la môn,
Theo lẽ thông thường của ngoại tôn,
Bện tóc, thọ sanh chi cũng mặc,
Nếu chưa thấu đạt pháp ly ngôn,
Bà la môn Phật, bậc siêu nhân,
Bốn đế an tường, ngộ lý chân,
Tâm vẫn thường hằng trong cõi tịnh,
Không còn mê vọng với tham sân.
DỨT TÍCH BÀ LA MÔN JĀṬILA

Nguồn : Source link

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 5

Post Views: 198