I. Giới thiệu chung

Tôn giả Jatakaṇṇi – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

  • Jatukannī (Jatukannika)

One of Bāvarī’s disciples. His question and the Buddha’s answer are found in the Jatukanni Sutta (SN.vv.1007, 1096-1100; Dvy.635).

In the time of Padumuttara Buddha, Jatukannī was a banker in Hamsavatī, rich enough to lend money even to the king, Arindama. One day he saw the Buddha going along the street and, having invited him and twenty thousand monks, gave them a meal at his house. Ap.ii.357ff.

Một trong những đệ tử của Bāvarī . Câu hỏi của ông và câu trả lời của Đức Phật được tìm thấy trong Kinh Jatukanni (SN.vv.1007, 1096-1100; Dvy.635).

Vào thời Đức Phật Padumuttara , Jatukannī là một chủ ngân hàng ở Hamsavatī , giàu có đến mức cho nhà vua Arindama vay tiền. Một ngày nọ, ông nhìn thấy Đức Phật đang đi dọc theo đường phố và mời ông cùng hai vạn nhà sư đến dùng bữa tại nhà ông. Ap.ii.357ff.

II. Kinh Tập V – Tiểu bộ kinh

(XII) Câu hỏi của thanh niên Jatukanni (Sn 212)

Jatukanni:

1096. Ja-tu-kan-ni nói:

Ðược nghe bậc anh hùng,

Không tham đắm dục vọng,

Nên con đã đến đây,

Ðể hỏi bậc vô dục,

Ðã thoát khỏi bộc lưu,

Bậc sanh với con mắt,

Hãy nói đường an tịnh,

Thế Tôn hãy như thật,

Nói cho con được biết.

1097. Chinh phục dục vọng xong,

Thế Tôn sống ở đời,

Như mặt trời chiếu sáng,

Cõi đất với hào quang,

Bậc trí tuệ rộng lớn,

Hãy nói pháp cho con,

Kẻ trí tuệ bé nhỏ,

Do rõ biết pháp này,

Ở đây, con đoạn được,

Kể cả sanh và già.

Thế Tôn:

1098. Thế Tôn nói như sau:

Hỡi Ja-tu-kan-ni!

Hãy nhiếp phục lòng tham,

Ðối với các dục vọng;

Hãy nhìn hạnh xuất ly,

Ðưa đến sự an ổn;

Chớ chấp chờ, từ bỏ,

Sự vật gì ở đời.

1099. Những gì có trước Ông,

Hãy làm nó khô cạn,

Ðừng có sự vật gì,

Ở phía đàng sau Ông,

Ở giữa, Ông không chấp,

Ông sẽ sống an tịnh.

1100. Hỡi này Bà-la-môn!

Ðối với danh và sắc,

Hoàn toàn không tham đắm,

Không có các lậu hoặc,

Chính do lậu hoặc này,

Bị thần chết chi phối.

Tiếng Anh

12. Jatukannamānavapucchā

Questions of the. young man Jatukanna.

1096. Venerable Jatukanna said:

“Hearing ṭhe hero’s words about the unsatisfactory nature of sensuality,

I came to know about it, may the Blessed One tell me the truth.

1097. “Like the resplendent sun that gives light to the earth

The Blessed One behaves sensuality overcome

I with little wisdom desire the Teaching to dispel birth and decay”

1098. The Blessed One said:

“Dispel greed for sensuality and experience the appeasement in giving up,

By seizing or by throwing about you do not win anything

1099. Dry up the earlier, later do not have anything,

Do not seize the middle, abide appeased.

1100. The brahmin who is free of greed for all name and matter,

Has no desires which Death could overcome.”

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 17

Post Views: 251