https://www.palikanon.com/english/pali_names/pu/punnaka.htm

Tôn giả Puṇṇaka – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

2. Punnaka. One of the sixteen disciples of Bāvarī, who visited the Buddha (SN. vs. 1006). His conversation with the Buddha is given in the Punnakamānavapucchā (Ibid., 1043 48). At the end of the interview Punnaka and his one thousand followers became arahants. SNA.ii.590.

2. Punnaka. Một trong mười sáu đệ tử của Bāvarī , người đã đến thăm Đức Phật (SN. So với 1006). Cuộc trò chuyện của ông với Đức Phật được kể trong Punnakamānavapucchā (Ibid., 1043 48). Vào cuối cuộc phỏng vấn, Punnaka và một nghìn tín đồ của anh ấy đã trở thành những vị A-la-hán. SNA.ii.590.

Vị này là 1 trong 16 vị đệ tử của bà la môn khổ hạnh Bavari xuất hiện trong Tiểu Bộ kinh ( kinh tập chương 5)

Tâm học trích dẫn qua

(IV) Câu hỏi của thanh niên Punnaka (Sn 199)

Punnaka:

1043. Tôn giả Pun-na-ka:

Với ai không dao động,

Thấy rõ được cội gốc,

Con đến với câu hỏi,

Liên hệ đến mục đích,

Bậc ẩn sĩ, loài Người,

Sát-đế-ly, Phạm chí,

Do họ y chỉ gì,

Tế đàn cho chư Thiên.

Ðã tổ chức rộng lớn?

Con hỏi bậc Thế Tôn,

Hãy trả lời cho con.

Thế Tôn:

1044. Thế Tôn bèn đáp rằng:

Hỡi này Pun-na-ka!

Bậc ẩn sĩ loài Người,

Sát-đế-ly, Phạm chí,

Ðã tổ chức rộng lớn,

Tế đàn cho chư Thiên.

Khi họ thành già yếu,

Họ tổ chức tế đàn,

Vì rằng họ hy vọng,

Ðược sanh ở đời này,

Hỡi này Pun-na-ka!

Punnaka:

1045. Tôn giả Pun-na-ka:

Bậc ẩn sĩ loài Người,

Sát-đế-ly, Phạm chí,

Ðã tổ chức rộng lớn,

Tế đàn cho chư Thiên.

Thế Tôn nghĩ thế nào,

Họ không có phóng dật

Trên con đường tế đàn,

Họ vượt qua già chết,

Ðược hay không, thưa Ngài,

Con hỏi đức Thế Tôn,

Con mong Ngài trả lời?

Thế Tôn:

1046. Thế Tôn trả lời rằng:

Hỡi này Pun-na-ka,

Họ hy vọng, tán thán,

Họ cầu nguyện, cúng lễ,

Họ cầu nguyện các dục,

Do duyên vì lợi dưỡng,

Chuyên tâm lo tế đàn,

Ưa thích, tham sanh hữu,

Họ không vượt già chết,

Ta nói lên như vậy.

Punnaka:

1047. Tôn giả Pun-na-ka:

Nếu chúng chuyên tế đàn,

Nhưng không thể vượt qua,

Già chết với tế đàn,

Thời ai sống ở đời,

Trong thế giới Nhơn, Thiên,

Ðã vượt qua già chết,

Ai được vậy, thưa Ngài,

Con hỏi đức Thế Tôn,

Ngài trả lời cho con?

Thế Tôn:

1048. Thế Tôn trả lời rằng:

Hỡi này Pun-na-ka,

Ai tính toán cao thấp,

Ước lượng vậy ở đời,

Ai không bị dao động,

Bất cứ đâu ở đời,

An tịnh, không phun khói,

Không phiền não, không cầu,

Vị ấy vượt già chết,

Ta nói lên như vậy.

Bản tiếng Anh

4. Punnakamānavapucchā

Questions of the young man Punnaka.

1043. Venerable Punnaka said:

“O! non-wavering one, who sees the root of things, there is a question to ask,

Why do sages, men, warriors and brahmins

Make offerings to gods in various ways”

1044. “Whoever man, sage, warrior or brahmin makes an offering,

Does so drenched in decay, expecting another birth.”

1045. Venerable punnaka said:

“Venerable sir, how could a man, a sage, a warrioor or brahmin

Be diligent in an offering to overcome birth and death

1046. The Blessed One said:

“Wishing, extolling, offerings are made for the gain of sensual desires,

Those making offerings with the attachnent ’to be’ do not overcome birth and decay.”

1047 Venerable Punnaka said:

“Venerabe sir, If they did not overcome birth and decay making offerings,

Which god or man would overcome birth and decay.”

1048. The Blessed One said:

“If someone has no inhibitions for anything about this world or the hereafter,

Is appeased, passionless, without confusion and wishes,

He has overcome birth and decay.”

https://84000.org/tipitaka/english/metta.lk/25i424-e.php

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 1

Post Views: 175