Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV 

 

Phẩm Tạp Lục: Tích Trưởng Giả Citta

 

“Saddho sīlena sampanno
Yasobhogasamappito
Yaṃ yaṃ padesaṃ bhajati
Tattha yaṃ tatth’eva pūjito”.

“Tín tâm, sống giới hạnh
Đủ danh xưng tài sản,
Chỗ nào người ấy đến,
Chỗ ấy được cung kính”.

Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngự tại Tịnh xá Jetavana, đề cập đến Trưởng giả Citta.

Chuyện nầy đã có trong Phẩm CUỒNG DẠI: “Asantaṃ bhāvamiccheyya…”.

Thật vậy, Đại Đức Ānanda bạch hỏi Bậc Đạo Sư rằng:

– Bạch Thế Tôn! Gia chủ nầy chỉ đến viếng Ngài mà được kính trọng. Vậy đến nơi khác có được như vậy không?

– Nầy Ānanda! Gia chủ Citta nầy đến với Như Lai hay đến nơi khác cũng đều được trọng đãi như vậy. Vì do nhờ lòng tịnh tín, giới hạnh trang nghiêm, nên đến bất cứ nơi nào cũng đều được kính mộ.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:

303. Người có niềm tin và giới hạnh, có thiên tài thành đạt địa vị và tài sản (của bậc Thánh Giả) người ấy ở đâu cũng được quý trọng bất cứ trên lãnh thổ nào.

CHÚ GIẢI:
Saddho: là người có niềm tin, thế gian và siêu thế.

Sīlena: có hai loại giới, tại gia giới và xuất gia giới. Nhưng ở đây, Đức Thế Tôn ám chỉ về giới tại gia cư sĩ.

Yasobhogasamappito: người có địa vị như Trưởng giả Anāthapiṇḍika có 500 tùy tùng… có hai loại gia sản là: Tài sản phàm nhân và Thất Thánh Sản.

Yaṃ yaṃ…: là nam tử ấy đi bất cứ nơi nào cũng được ái mộ, trọng đãi như vậy.

Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng đạt Thánh Quả Dự Lưu.

Dịch Giả Cẩn Đề
Gia trưởng Tâm là bậc Bất Lai,
Một mình đầy đủ thánh, phàm tài,
Danh tiếng vang lừng, chẳng kém ai!
Phước báu do nơi thiện nghiệp mình,
Không nhờ tha lực để nương sinh,
Dầu thời có Phật hay không Phật,
Cũng có người tu đắc quả linh.
DỨT TÍCH TRƯỞNG GIẢ CITTA

Nguồn : Source link

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 5

Post Views: 65