007 Sona, Wat Pho by Anandajoti Bhikkhu

I. Thông tin tiếng Anh

https://www.ancient-buddhist-texts.net/English-Texts/Foremost-Elder-Nuns/07-Sona.htm

Introduction to the Story about the Elder Nun Soṇā

Sona
Elder Nun Soṇā’s Story
at Wat Pho, Bangkok

This is one of the most touching stories of the collection. Soṇā, also known as Many-Children Soṇā, after raising ten children, seeing them all married off, and distributing her wealth to them, finds herself despised by her children, and decides to go forth. 

Even when she has gone forth no one respected her, so she took up insight meditation on the nature of the body and worked at it with great zeal. One day while working at her meditation subject, the Buddha projected an image of himself standing in front of her, and gave her encouragement.

She then attained Liberation, but realised she hadn’t carried out her assigned duty to warm the water for the nuns’ bath when they returned from alms round. Thinking that if someone spoke badly of her they may make demerit, upon their return she warmed the water through miraculous power, and this convinced them of her attainment.

The nuns begged for forgiveness and Ven. Soṇā became at long last a highly respected member of the Community, known as being zealous in making effort, and when the Buddha was placing the nuns in position, she was made foremost amongst those who were energetic.

Her male counterpart also had the same first name, and was known as Ven. Soṇa Koḷivisa.

7. The Story about the Elder Nun Soṇā

right click to download mp3

AN 1.5.7
Text:

Etad-aggaṁ bhikkhave mama sāvikānaṁ bhikkhunīnaṁ
āraddhaviriyānaṁ, yad-idaṁ Soṇā.

This is the foremost of my nun disciples, monastics, amongst those
who are energetic, that is to say, Soṇā.

AA 1.5.7
The Commentarial Story:

In the seventh story, “Amongst those who are energetic,” it shows why Soṇā, amongst those who have held up and fulfilled energy, was said to be foremost.

Her Aspiration and Good Deeds

At the time of the Buddha Padumuttara, it seems, she was conceived in a good family home in Haṁsavatī. Later, while listening to the Dhamma and seeing the Teacher place a certain nun as being foremost amongst those who were energetic, she did a great deed and aspired for that position herself.

Her Last Life

She was reborn amongst gods and humans only for one hundred thousand aeons.

When this Gotama Buddha arose she was conceived in a good family home in Sāvatthī.

Later, she was established in the household life and had many sons and daughters,  and she set them all up individually in the household life. 

From thence onwards, thinking: ‘What can she do for us?’ when she came into their presence, they did not even designate her as ‘Mother.’

And Many-Children Soṇā, understanding their lack of respect towards herself, thinking: ‘What will I do dwelling in a house,’ renounced and went forth.

Then the nuns, thinking: ‘She does not know the minor duties, she behaves improperly,’ gave her punishment.

Her sons and daughters saw her being punished, and thinking: ‘Till this very day she does not know the training rules,’ and they ridiculed her on the spot wherever she was seen.

Having heard their words, with spiritual anxiety aroused, thinking: ‘It is fitting to make a course to purification for myself,’ she rehearsed the Thirty-Two Fold Nature in whatever place she was sitting and whatever place she was standing.

There are in this body: 

hairs of the head, body hairs, nails, teeth, skin,
flesh, sinews, bones, bone-marrow, kidneys,
heart, liver, pleura, spleen, lungs,
intestines, mesentery, undigested food, excrement,
bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat,
tears, grease, spit, mucus, synovic fluid, urine.

And just as formerly she had been known as Many-Children Soṇā, so later she became well known as the Elder Nun Energetic Soṇā.

Then one day as the nuns were going to the monks‘ monastery, after saying: ‘Heat some water for the Community of Nuns, Soṇā,’ they departed.

Before the water was heated in the fire house, while reciting the Thirty-Two Fold Nature as she was walking in meditation, she developed insight.

The Teacher, while sitting in the Fragrant Cottage appeared to her and recited this illustrious verse: 

“The one who lives for a hundred years not seeing the Supreme Dhamma, is surpassed by one living for one day only who sees the Supreme Dhamma.” 

She attained Liberation at the conclusion of the verse, and thought: ‘I have attained Liberation, but when they return, without considering, they will speak dispraise of me, and will accumulate much demerit, therefore it is fitting to do something as a sign.’

She placed the water pot over the fire-place, but she didn’t make the fire underneath.

After the nuns had returned, seeing the fire-place, but not seeing a fire, they said: “We told this old lady: ‘Heat the water for the Community of Nuns,’ but today she did not make the fire in the fire-place.”

“Noble Ladies, why do you need fire? If you like to bathe with hot water, take water from the pot and bathe.”

They, thinking: ‘There will be a reason here,’ went and put their hand into the water, and understanding it was heated, brought a water pot and took the water, and as they took from it in that place it refilled.

Then they all understood she was established in Liberation, and those who were junior fell at her feet in the five-fold prostration, saying: “Noble Lady, for so long we disregarded you, injured and spoke injuriously, please forgive us,” and they asked for forgiveness.

The seniors, having squatted down, said: “Noble Lady, forgive us,” and asked for forgiveness.

From then on, though she had gone forth in old age, they said: “She has been established in the highest fruit in no long time through being energetic,” and the virtue of the Elder Nun became well-known.

Later, after the Teacher had sat down in Jeta’s Wood, as he was assigning the places of the nuns in order, he placed the Elder Nun Soṇā in the foremost position amongst those who were energetic.

b) Nội dung google dịch

iới thiệu Câu chuyện về Ni trưởng Soṇā

Sona
Câu chuyện của Ni trưởng Soṇā
tại Wat Pho, Bangkok

Đây là một trong những câu chuyện cảm động nhất của tuyển tập. Soṇā, còn được gọi là Nhiều Con Soṇā, sau khi nuôi mười người con, tiễn họ đi lấy chồng và phân chia tài sản của mình cho chúng, thấy mình bị con cái khinh thường và quyết định ra đi.

Ngay cả khi cô ấy đã đi ra ngoài không ai tôn trọng cô ấy, vì vậy cô ấy đã bắt đầu thiền định về bản chất của cơ thể và làm việc với nó một cách hết sức nhiệt tình. Một ngày nọ, khi đang làm việc tại thiền môn của cô ấy, Đức Phật đã chiếu hình ảnh của chính Ngài đang đứng trước mặt cô ấy, và khuyến khích cô ấy.

Sau đó cô ấy đạt được Giải thoát, nhưng nhận ra rằng cô ấy đã không thực hiện nhiệm vụ được giao là làm ấm nước để tắm cho các ni cô khi họ trở về từ vòng khất thực. Nghĩ rằng nếu ai đó nói xấu cô ấy thì họ có thể bị chê bai, nhưng khi họ trở về, cô ấy đã làm ấm nước bằng sức mạnh kỳ diệu, và điều này đã thuyết phục họ về sự đạt được của cô ấy.

Các nữ tu cầu xin sự tha thứ và Ven. Soṇā cuối cùng đã trở thành một thành viên rất được kính trọng của Cộng đồng, được biết đến là người nhiệt thành trong nỗ lực, và khi Đức Phật đặt các ni cô vào vị trí, cô ấy được coi là người dẫn đầu trong số những người năng nổ.

Đối tác nam của cô cũng có cùng tên, và được gọi là Ven. Soṇa Koḷivisa.

7. Câu chuyện về Ni trưởng Soṇā

nhấp chuột phải để tải mp3

AN 1.5.7
Văn bản:

Etad-aggaṁ bistshave mama sāvikānaṁ b
munhunīnaṁ āraddhaviriyānaṁ, yad-idaṁ Soṇā.

Đây là điều quan trọng nhất của các đệ tử nữ tu của tôi, những người xuất gia, trong số những
người có nghị lực, có nghĩa là, Soṇā.

AA 1.5.7
Câu chuyện bình luận:

Trong câu chuyện thứ bảy, “Trong số những người tràn đầy năng lượng,” nó cho thấy lý do tại sao Soṇā, trong số những người đã giữ vững và tràn đầy năng lượng, được cho là quan trọng nhất.

Khát vọng và hành động tốt của cô ấy

Có vẻ như vào thời Đức Phật Padumuttara, bà được thụ thai trong một gia đình tốt ở Haṁsavatī. Sau đó, trong khi nghe Pháp và thấy Sư phụ coi một nữ tu sĩ nào đó là bậc nhất trong số những người năng nổ, cô ấy đã làm một việc lớn và tự mình khao khát vị trí đó.

Cuộc sống cuối cùng của cô ấy

Cô ấy được tái sinh giữa các vị thần và con người chỉ với một trăm nghìn aeon.

Khi Đức Phật Gotama này xuất hiện, cô được thụ thai trong một gia đình tốt ở Sāvatthī.

Sau đó, bà đã thành danh trong cuộc sống gia đình và có nhiều con trai và con gái,và cô ấy sắp đặt tất cả chúng riêng lẻ trong cuộc sống gia đình.

Từ đó trở đi, hãy nghĩ: ‘Cô ấy có thể làm gì cho chúng ta?’ khi cô ấy đến với họ, họ thậm chí còn không chỉ định cô ấy là ‘Mẹ’.

Và Nhiều Trẻ Em Soṇā, hiểu được sự thiếu tôn trọng của họ đối với mình, nghĩ: ‘Mình sẽ làm gì khi ở trong một ngôi nhà,’ từ bỏ và đi ra ngoài.

Sau đó, các nữ tu, nghĩ rằng: ‘Cô ấy không biết các nhiệm vụ nhỏ, cô ấy cư xử không đúng,’ đã đưa ra hình phạt cho cô ấy.

Các con trai và con gái của bà nhìn thấy bà bị trừng phạt, và nghĩ: ‘Cho đến ngày hôm nay, bà không biết các quy tắc đào tạo, và họ đã chế giễu bà ngay tại chỗ bất cứ nơi nào bà nhìn thấy.

Sau khi nghe những lời của họ, tâm linh lo lắng dấy lên, nghĩ rằng: ‘Thật là thích hợp để thực hiện một khóa học để thanh lọc cho chính mình,’ cô đã tập luyện Bản chất Gấp ba mươi hai ở bất cứ nơi nào cô đang ngồi và bất cứ nơi nào cô đang đứng.

Có trong cơ thể này:

Tóc của đầu, lông trên cơ thể, móng tay, răng, da,
Xác thịt, đường gân, Xương, tủy xương, thận,
tim, gan, màng phổi, lá lách, phổi,
ruột, Măng tô, thức ăn không tiêu, phân,
Mật, đờm, mủ , máu, mồ hôi, mỡ,
nước mắt, dầu mỡ, nước bọt, chất nhầy, dịch chậu, nước tiểu.

Và cũng giống như trước đây cô ấy được biết đến với cái tên Nhiều Trẻ Em Soṇā, vì vậy sau này cô ấy được biết đến nhiều với cái tên Ni Trưởng Năng Lượng Soṇā.

Rồi một ngày nọ, khi các ni cô đang đi đến tu viện của các nhà sư, sau khi nói: ‘Hãy đun một ít nước cho Cộng đồng các Ni cô, Soṇā,’ họ rời đi.

Trước khi nước được đun nóng trong nhà lửa, trong khi tụng Bản chất thứ ba mươi hai khi cô đang đi trong thiền định, cô đã phát triển tuệ giác.

Người Thầy, khi đang ngồi trong Ngôi nhà nhỏ có hương thơm đã hiện ra với cô ấy và đọc câu kinh nổi tiếng này:

“Người sống một trăm năm không nhìn thấy Giáo pháp tối cao, bị vượt qua bởi người sống trong một ngày chỉ nhìn thấy Giáo pháp tối cao.”

Cô ấy đã đạt được Giải thoát khi kết thúc bài kệ, và nghĩ: ‘Tôi đã đạt được Giải thoát, nhưng khi họ trở lại, không cân nhắc, họ sẽ nói xấu tôi, và sẽ tích lũy nhiều điều tiếng, do đó, thật phù hợp để làm điều gì đó như một dấu hiệu. . ‘

Cô đặt nồi nước lên trên chỗ có lửa, nhưng cô không làm nổi lửa bên dưới.

Sau khi các sư cô trở về, nhìn thấy nơi có lửa, nhưng không thấy lửa, họ nói: “Chúng tôi đã nói với bà già này: ‘Hãy đun nước cho Cộng đoàn Ni’, nhưng hôm nay bà không châm lửa vào lửa. -nơi.”

“Quý cô nương nương, tại sao cần lửa? Thích tắm bằng nước nóng thì lấy nước trong chậu mà tắm ”.

Họ nghĩ: ‘Ở đây sẽ có lý do’, họ đi đặt tay vào nước, và hiểu rằng nước đã được đun nóng, mang một chậu nước và lấy nước, và khi họ lấy từ nơi đó thì nước sẽ đầy lại.

Sau đó, tất cả họ đều hiểu cô ấy đã được thành lập trong Giải phóng, và những người đàn em ngã xuống dưới chân cô ấy trong lễ lạy năm lần, nói: “Quý bà, chúng tôi đã coi thường cô từ lâu, bị thương và nói năng gây thương tích, xin hãy tha thứ cho chúng tôi,” và họ đã cầu xin sự tha thứ.

Các vị cao niên ngồi xổm xuống nói: “Quý phi nương nương, tha thứ cho chúng tôi,” và cầu xin sự tha thứ.

Từ đó về sau, dù bà đã về già nhưng họ nói: “Bà đã được thành tựu quả vị cao nhất chẳng bao lâu nữa là nhờ sức lực”, và đức hạnh của Ni trưởng đã được nhiều người biết đến.

Sau đó, sau khi Sư phụ đã ngồi xuống Jeta Wood, khi đang phân công thứ tự vị trí của các ni cô, Ngài đặt Trưởng lão Ni cô Soṇā ở vị trí quan trọng nhất trong số những người đang tràn đầy năng lượng.

Trước đóMục lụcTiếp theo

cập nhật lần cuối: tháng 3 năm 2015

nếu bạn muốn được thông báo khi văn bản mới được phát hành
, hãy đăng ký blog Hồ sơ Pháp của tôi , nơi tất cả các cập nhật được đăng

B.Thông tin từ Đại Phật Sử

1.  (BAHUPUTTIKA) SOªŒ THER¢

  • Her Past Aspiration

The future Bahuputtika SoÓa Therī was reborn into a rich man’s family in the city of HaÑsǎvatī, during the time of Buddha Padumuttara. She had occasion to listen to the sermon by the Buddha when she saw a bhikkhunī being named as the foremost bhikkhunī in earnest endeavour. She then had a strong desire to become such a foremost bhikkhunī in the future. So she made an extra-ordinary offering and later, aspired to the title. Buddha Padumuttara prophesied that her aspiration would be fulfilled.

(b)   Becoming A Bhikkhunī in Her Last Existence

The future Bahuputtika SoÓa Therī was reborn, for a hundred thousand world-cycles, in the fortunate destinations. During the time of Buddha Gotama, she was reborn into the family of a rich man in Sǎvatthi. She was married to the son of a rich man and went to live in her husband’s house. She bore ten children and was known as SoÓa of the many children.

When her husband took up bhikkhuhood, she arranged for the marriage of her ten children and bequeathed all her property to them, leaving nothing for herself. The children were all ungrateful to her. None of them was willing to let her stay at their houses for more than two or three days, after which, they treated her unkindly.

The old lady became an unwanted, helpless mother, neglected by her own children. Realizing her dire position, she decided that she must renounce the world and became a bhikkhunī. After she had become a bhikkhunī, her seniors in the Order would scold her for any slight mistake or shortcoming in her community obligations. She was often required to serve out punitive measures by her seniors. When her unkind children saw her undergoing such punishment, instead of taking pity on their old decrepit mother, they made a laughing stock of her saying: ‚This old women has still not learnt monastic discipline.‛

This ridicule by her own children caused emotional religious awakening in her. ‚I do not have to live long. I must safeguard myself against unfortunate destinies.‛ So reflecting, she let no time pass, whether sitting or going, or standing or lying down, without uttering and contemplating on the thirty-two aspects (constituent parts) of the body. Then, during all the free moment left to her, after discharging the communal duties to her co-residents, she went into meditation throughout the night. for she rightly realized that for her late age as a bhikkhunī, she could not afford to let a moment pass without being mindful. When she sat meditating at night, she held to a post on the ground floor of her nunnery, without losing hold of it. When she walked, meditating at night, she held a tree with her hand, never letting it go, for fear that she might otherwise bump her head against something in the darkness. (As per Therīgǎthǎ Commentary)

SoÓa Therī’s Name became associated with Earnest Endeavour

When she first became a bhikkhunī, she was called Bahuputtika SoÓa Therī. But later, her earnest endeavour in taking up the three kinds of training earned her the epithet ‘earnest endeavour’ and was known as Œraddha vīriya SoÓa Therī, —— SoÓa Therī of earnest endeavour!

(BAHUPUTTIKA) SONA Theri ¢
(a) Khát vọng trong quá khứ của cô ấy
Bahuputtika SoÓa Therī trong tương lai tái sinh vào một gia đình giàu có ở thành phố HaÑsǎvatī, vào thời Đức Phật Padumuttara. Cô đã có dịp lắng nghe bài thuyết pháp của Đức Phật khi cô nhìn thấy một tỳ khưu được mệnh danh là b Tỳ khưu hàng đầu trong nỗ lực hết sức nghiêm túc. Sau đó, cô có một mong muốn mạnh mẽ là trở thành một tỳ khưu hàng đầu như vậy trong tương lai. Vì vậy, cô ấy đã đưa ra một đề nghị quá bình thường và sau đó, mong muốn có được danh hiệu. Đức Phật Padumuttara đã tiên tri rằng nguyện vọng của cô ấy sẽ được hoàn thành.
(b) Trở thành một Tỳ khưu trong sự tồn tại cuối cùng của cô ấy
Bahuputtika SoÓa Therī trong tương lai đã tái sinh trong một trăm nghìn chu kỳ thế giới, tại những điểm đến may mắn. Trong thời Đức Phật Gotama, cô tái sinh vào gia đình một người giàu có ở Sǎvatthi. Cô được gả cho con trai của một phú ông và về ở rể. Bà sinh được mười người con và được biết đến là SoÓa của nhiều đứa trẻ.
Khi chồng bà lên làm tỳ khưu, bà đã sắp xếp cuộc hôn nhân của mười người con và để lại tất cả tài sản cho chúng, không để lại gì cho riêng mình. Các con đều vô ơn với bà. Không ai trong số họ sẵn sàng để cô ở nhà của họ quá hai hoặc ba ngày, sau đó, họ đối xử không tử tế với cô.
Bà cụ trở thành một người mẹ không mong muốn, bơ vơ, bị chính những đứa con của mình bỏ rơi. Nhận ra vị trí tồi tệ của mình, cô quyết định rằng cô phải từ bỏ thế giới và trở thành một tỳ khưu. Sau khi cô ấy trở thành tỳ kheo ni, những người cao niên của cô ấy trong Dòng sẽ mắng mỏ cô ấy vì bất kỳ lỗi lầm hay thiếu sót nhỏ nào trong các nghĩa vụ cộng đồng của cô ấy. Cô thường bị đàn anh yêu cầu thực hiện các biện pháp trừng phạt. Khi những đứa con không ngoan của bà nhìn thấy bà phải chịu hình phạt như vậy, thay vì thương hại người mẹ già yếu của chúng, chúng đã chế nhạo bà rằng: ‚Bà già này vẫn chưa học được phép tu.‛
Sự chế giễu này của chính những đứa con của bà đã gây ra sự thức tỉnh về tình cảm tôn giáo trong bà. ‚Tôi không cần phải sống lâu. Tôi phải tự bảo vệ mình trước những số phận bất hạnh. ‛Vì vậy, ngẫm lại, cô ấy không để thời gian trôi qua, dù ngồi hay đi, đứng hay nằm, không thốt lên và suy ngẫm về ba mươi hai khía cạnh (bộ phận cấu thành) của cơ thể. Sau đó, trong tất cả những giây phút rảnh rỗi còn lại của mình, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cộng đồng với những người đồng cư trú của mình, cô ấy đã đi vào thiền định suốt đêm. Vì cô ấy đã nhận ra một cách đúng đắn rằng đối với tuổi đã xế chiều của mình, cô ấy không thể để một khoảnh khắc nào đó trôi qua mà không lưu tâm đến. Khi cô ấy ngồi thiền vào ban đêm, cô ấy đã giữ chặt một cây cột ở tầng trệt của ni viện của cô ấy, mà không hề mất tay. Khi cô ấy đi bộ, thiền định vào ban đêm, cô ấy cầm một cái cây bằng tay, không bao giờ buông nó ra, vì sợ rằng cô ấy có thể va đầu vào một thứ gì đó trong bóng tối. (Theo Therīgǎthǎ Bình luận)
Tên của SoÓa Therī gắn liền với Earnest Endeavour
Khi lần đầu tiên trở thành tỳ kheo ni, cô được gọi là Bahuputtika SoÓa Therī. Nhưng sau đó, nỗ lực nghiêm túc của cô trong việc tham gia ba loại huấn luyện đã giúp cô trở thành biểu tượng ‘nỗ lực nghiêm túc’ và được biết đến với cái tên Œraddha vīriya SoÓa Therī, —— SoÓa Therī của sự cố gắng nghiêm túc!

Attainment of Arahatship

One day, when the bhikkhunīs went to the Jetavana monastery to receive the Buddha’s admonition, they told Œraddha vīriya SoÓa Therī to boil some water for the community. But before attending to that task, the old bhikkhunī walked up and down the kitchen and contemplated on the thirty two aspects of the body, uttering each item. The Buddha saw her, while sitting in His private-chamber at the Jetavana monastery and sent forth the

Buddha-rays to her, making His person visible to her, and uttered this verse:

‚Even though one should live a hundred years without seeing the sublime Dhamma (i.e. the Supramundane Dhamma comprising nine factors), yet more worthwhile indeed is a single day’s life of one who perceives the sublime Dhamma.‛

After thus hearing the Buddha’s discourse made through the Buddha’s rays (which also made her see the Buddha in person), Œraddha vīriya SoÓa Therī attained arahatship. She now thought: ‚I have attained arahatta-phala. Those who do not know this will, on their return from the Jetavana monastery, treat me with disrespect (as usual) which will resulted in them doing great demerit. I must let them know about my attainment of arahatship so as to forewarn them. She placed the pot of water for boiling on the fireplace but did not make the fire.

When the co-resident bhikkhunīs returned from the Buddha’s monastery, they saw no fire at the fireplace and murmured: ‚We told the old woman to boil some water for the community but she has not even made the fire.‛ Then SoÓa Therī said to them: ‚Friends, what use with the fire? Let anyone who needs warm water take it from that pot (on the unlit fireplace).‛ The co-residents were surprised by these strange words and they realized that there must be some reason for the old bhikkhunī to say so. They went to the pot and felt the water inside. It was quite warm. They took an empty pot to the fireplace and poured out the warm water into it. Whenever they took out the water from that pot, the pot became filled up again.

Then only the bhikkhunīs realized that SoÓa Therī had attained arahatship. Those bhikkhunīs who were junior in bhikkhunī standing to SoÓa Therī made obeisance to her with fivefold contact, and said: ‚Venerable, we had been foolish in being disrespectful to you and bullied you. For all these transgressions, we beg your pardon.‛ Those bhikkhunīs, who were senior in bhikkhunī standing, sat squatting before SoÓa Therī, and said:

‚Venerable, pardon us for our misbehaviour.‛

(c)   SoÓa Therī as The foremost Bhikkhunī

SoÓa Therī became an example of how an elderly person could become an arahat by dint of earnest effort. On one occasion, when the Buddha sat in congregation at the Jetavana monastery naming foremost bhikkhunīs, He declared:

Bhikkhus, among My bhikkhunī-disciples who have diligence and make earnest effort, Bhikkhunī SoÓa is the foremost (etadagga).‛

Đạt được quả vị A la hán
Một ngày nọ, khi các tỳ khưu đến tu viện Jetavana để nhận được sự khuyên nhủ của Đức Phật, họ bảo Œraddha vīriya SoÓa Therī đun một ít nước cho cộng đồng. Nhưng trước khi thực hiện nhiệm vụ đó, các tỳ khưu già đi lên xuống bếp và suy ngẫm về ba mươi hai khía cạnh của cơ thể, thốt ra từng món. Đức Phật nhìn thấy cô ấy, khi đang ngồi trong phòng riêng của Ngài tại tu viện Jetavana và sai đi

Những tia sáng của Phật đối với cô ấy, làm cho người của Ngài có thể nhìn thấy được đối với cô ấy, và thốt ra câu này:
‚Mặc dù người ta có thể sống cả trăm năm mà không thấy Giáo pháp cao siêu (tức là Giáo pháp siêu phàm bao gồm chín yếu tố), nhưng thực sự đáng giá hơn là cuộc sống một ngày của một người nhận thức được Giáo pháp cao siêu.‛
Sau khi nghe bài pháp của Đức Phật qua tia sáng của Đức Phật (cũng khiến cô ấy tận mắt nhìn thấy Đức Phật), Œraddha vīriya SoÓa Therī đã đạt được quả vị A la hán. Bây giờ cô ấy nghĩ: ‚Tôi đã chứng đắc quả A la hán. Những người không biết ý muốn này, khi họ trở về từ tu viện Jetavana, đối xử với tôi một cách thiếu tôn trọng (như thường lệ), điều này sẽ dẫn đến việc họ sẽ làm điều đó rất đáng tiếc. Tôi phải cho họ biết về việc tôi đạt được quả vị A la hán để báo trước cho họ. Cô đặt nồi nước sôi trên lò sưởi nhưng không làm nổi lửa.
Khi các tỳ kheo đồng cư trú trở về từ tu viện của Đức Phật, họ không thấy lửa ở lò sưởi và lẩm bẩm: ‚Chúng tôi bảo bà già đun một ít nước cho cộng đồng nhưng bà ấy còn chưa châm lửa.‛ Sau đó, SoÓa Therī nói với họ: ‚Các bạn ơi, có ích gì với ngọn lửa? Hãy để bất kỳ ai cần nước ấm lấy từ cái chậu đó (trên lò sưởi không có ánh sáng). ‛Những người đồng cư trú đã rất ngạc nhiên trước những lời kỳ lạ này và họ nhận ra rằng phải có lý do gì đó để các tỳ khưu già nói như vậy. Họ đi đến chậu và cảm nhận nước bên trong. Nó khá ấm áp. Họ lấy một cái nồi rỗng đến lò sưởi và đổ nước ấm vào đó. Bất cứ khi nào họ lấy nước từ cái nồi đó ra, cái nồi đó lại đầy lên.
Sau đó chỉ có các tỳ khưu mới nhận ra rằng SoÓa Therī đã đạt được quả vị A la hán. Những tỳ khưu trẻ tuổi đang đứng trước SoÓa Therī đã vâng lời bà với sự tiếp xúc gấp năm lần và nói: ‚Thưa đại đức, chúng tôi đã thật ngu xuẩn khi thiếu tôn trọng ngài và bắt nạt ngài. Đối với tất cả những vi phạm này, chúng tôi cầu xin sự tha thứ của bạn.
‚Sư tôn, xin thứ lỗi cho chúng tôi vì hành vi sai trái của chúng tôi.‛
(c) SoÓa Therī với tư cách là B Tỳ khưu hàng đầu
SoÓa Therī đã trở thành một ví dụ về cách một người cao tuổi có thể trở thành một vị A-la-hán bằng cách không cần nỗ lực nghiêm túc. Vào một dịp nọ, khi Đức Phật ngồi trong giáo đoàn tại tu viện Jetavana đặt tên cho các tỳ khưu quan trọng nhất, Ngài đã tuyên bố:
‚Này các Tỳ kheo, trong số các đệ tử của Ta, những người siêng năng và nỗ lực nghiêm túc, B Tỳ-kheo-ni SoÓa là người giỏi nhất (etadagga).‛

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 21

Post Views: 273