I. Giới thiệu chung

Vua Bimbisara ( Bình sa vương) có nhiều bà vợ cùng con đi xuất gia và trong số đó có ít nhất 3 bà đắc a la hán ( 1 là KheMa , 2 là thiếu nữ vườn xoài , 3 là Abhayamātā  … còn Vi Đê Hi mẹ của vua A Xà Thế có đắc gì không thì không rõ ..) Ngoài ra vị vua này cũng có vài người con đắc A La Hán là Vimaka Kondana ( với thiếu nữ vườn xoài) , Abhaya – Vô Úy ( với Abhayamātā ) , ngoài ra còn có thần y Jivaka ( theo 1 số truyền thống nguyên thủy)

II. Trưởng lão ni kệ – Tiểu bộ kinh Nikaya

(XXVI) Mẹ Của Abhayà (Therì. 127)


Trong đời đức Phật hiện tại, nàng được sanh là một hoa khôi ở Ujjenì, tên là Badumavati. Vua Bimbisàra ở Magadha nghe tiếng và muốn gặp nàng. Với sự giúp đỡ của vị giáo sĩ của vua, vua được gặp nàng và nàng có thai với vua. Vua bảo khi nào nó lớn thì đưa vào cung. Nàng sinh được một đứa con trai, đặt tên là Abhaya (Vô Úy). Khi được bảy tuổi, nàng gửi con trai đến vua Bimbisàra và vua thương yêu nó và nuôi dưỡng nó với các người con khác của vua. Sau này đứa trẻ lớn lên tin theo đạo Phật, xuất gia, như đã được tường trình trong Trưởng lão Tăng Kệ. Về sau, mẹ của Abhaya nghe Abhaya thuyết pháp, cũng xin xuất gia và sau một thời gian tu hành, chứng được quả A-la-hán, với pháp tín thọ, với nghĩa tín thọ. Nàng nhớ lại những câu kệ do con nàng giảng cho nàng và thêm vào những bài kệ của chính nàng:
33. Hỡi thân mẫu thân yêu!
Từ bàn chân trở lên,
Từ đầu tóc trở xuống,
Hãy quán sát thân này,
Thân này thật bất tịnh,
Thật hôi hám thối tha.
34. Ta an trú như vậy,
Mọi tham dục nhổ sạch,
Nhiệt não được đoạn trừ,
Ta mát lạnh, tịch tịnh.

III. Từ https://tipitaka.fandom.com/wiki/Therigatha2.8

https://tipitaka.fandom.com/wiki/Therigatha2.8

2.8 Abhaya’s Mother, Padumavati, Ex-Courtesan Of Ujjeni
Accumulating merit under former Buddhas, she, in the time of Tissa Buddha, saw him going round for alms, and with glad heart took his bowl and placed in it a spoonful of food. Reborn for that among gods(angels) and among men, she was born also for that, in this Buddha-period, and became the town belle of Ujjeni, by name Padumavati.[1] And King Bimbisara (of Magadha) heard of her, and expressed to his priest the wish to see her. By the power of his spells, the priest summoned a Yakkha who, by his might, brought the King to Ujjeni. And when she afterwards sent word to the King that she was with child by him, he sent back word, saying: ‘If it be a son, let me see him when he is grown.’ And she bore a son and called him Abhaya. When he was seven years old she told him who was his father, and sent him to Bimbisara. The King loved the boy, and let him grow up with the boys of his court. His conversion and ordination is told in the Hymns of the Elders(Theragatha). And, later on, his mother heard her son preach the Dhamma, and she, too, renounced the world became nun and doing insight meditation (Vipassana[2]) and then attained Arahantship (enlightenment equal to Buddha), with thorough grasp of the Dhamma in form and meaning. She upon that recalled and repeated the verse by which her son had admonished her, and added her own to that:

‘Upward from sole of foot, O mother dear, 

Downward from crown of hair this body see. 

Is it not impure, the evil-smelling thing?’ (33)

This have I pondered. meditating still, 

Till every throb of lust is rooted out. 

Expunged is all the fever of desire. 

Calm I am now and won Nibbana’s peace. (34)


[1] I.e., like Lotus
[2] Vipassana : This refers to the foremost insight meditation called ‘Vipassana’ taught by Buddha in which attention is focussed on inner phenomenon (breath,body,emotions , sensations & mind) with detachment (samata/equanimity) leading to self-awakening & enlightenment.

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 18

Post Views: 105