Tỳ-khưu-ni Kisā-Gotamī (Đệ nhất mặc y thô tháo)



Tỳ-khưu-ni Kisā-Gotamī (Đệ nhất mặc y thô tháo)



Source link

Hits: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *