I. Thông tin Phật tổ Taṇhaṅkara

Taṇhaṅkara

From Wikipedia, the free encyclopediaJump to navigationJump to search

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.
Find sources: “Taṇhaṅkara” – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (April 2019) (Learn how and when to remove this template message)
Taṇhaṅkara Buddha
SanskritTṛṣṇaṃkara
PāliTaṇhaṅkara
Burmeseတဏှင်္ကရာ ဘုရား
Sinhalaතණ්හංකර බුදුන් වහන්සේ
Tanhankara Budun Wahanse
Information
Venerated byTheravada
Preceded by
First known BuddhaSucceeded by
Medhaṅkara Buddha
 Religion portal

Taṇhaṅkara or Taṇhaṅkara Buddha is the first of the twenty-seven Buddhas who preceded the historical Gotama Buddha and the earliest known Buddha.[1] He was also the first Buddha of the Sāramaṇḍa kalpa.

In the Buddhavamsa of the Pali canon, he is briefly mentioned as:

Innumerable aeons ago, Taṇhaṅkara Buddha, Medhaṅkara Buddha, Saraṇaṅkara Buddha and Dīpaṃkara Buddha were born in the Sāramaṇḍa kalpa.[2]

Biography

He had practiced pāramitā for 16 asaṃkhyeya and 100,000 (16×10^140 + 10^5) aeons to gain enlightenment. After practising, he resided at the tushita realm.

He was born in Puphavedi to the King Sunanda and Queen Sunandā. When he became a king, he reigned over his country for ten thousand years. After his son was born, he decided to leave the castle and begin practising. He practiced asceticism for seven days. He attained enlightenment under the Bodhi tree, Alstonia scholaris.

The incarnation of Gotama Buddha became a disciple of him and asked for his wish. However, he did not grant his wish. After death, the incarnation become a Deva in the desire realm.

Taṇhaṅkara Buddha lived for 100,000 years. He liberated many living beings in his lifetime.[3][better source needed]

References[edit]

  1. ^ Horner, IB, ed. (1975). The minor anthologies of the Pali canon. Volume III: Buddhavaṁsa (Chronicle of Buddhas) and Cariyāpiṭaka (Basket of Conduct)
  2. ^ “The brief history of Buddhas”, Buddhavamsa
  3. ^ “Life of 28 Buddhas”, http://www.dhammaransi.com

II. Bản dịch của google

Taṇhaṅkara

Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phíChuyển đến điều hướngChuyển đến tìm kiếm

Bài viết này cần trích dẫn bổ sung để xác minh . Vui lòng giúp cải thiện bài viết này bằng cách thêm trích dẫn vào các nguồn đáng tin cậy . Vật liệu không có nguồn gốc có thể bị thách thức và loại bỏ.
Tìm nguồn:  “Taṇhaṅkara”  –  tin  · báo  · sách  · học  · JSTOR ( Tháng 4 năm 2019 ) Tìm hiểu cách thức và thời điểm xóa thông báo mẫu này )
Đức Phật Taṇhaṅkara
Tiếng PhạnTṛṣṇaṃkara
PāliTaṇhaṅkara
Miến Điệnတ ဏှင်္ က ရာ ဘုရား
Sinhalaතණ්හංකර බුදුන් වහන්සේ
Tanhankara Budun Wahanse
Thông tin
Được đánh giá cao bởiTheravada
Tiền thân của
Đức Phật đầu tiên được biết đếnThành công của
Đức Phật Medhaṅkara
 Cổng thông tin tôn giáo

Taṇhaṅkara hay Phật Taṇhaṅkara là vị Phật đầu tiên trong số hai mươi bảy vị Phật tiền thân của Đức Phật Gotama trong lịch sử và là vị Phật được biết đến sớm nhất. [1] Ngài cũng là vị Phật đầu tiên của Sāramaṇḍa kalpa .

Trong Buddhavamsa của kinh điển Pali, ngài được nhắc đến một cách ngắn gọn như sau:

Vô số kiếp trước, Đức Phật Taṇhaṅkara, Đức Phật Medhaṅkara, Đức Phật Saraṇaṅkara và Đức Phật Dīpaṃkara đã được sinh ra trong Sāramaṇḍa kalpa. [2]

Tiểu sử 

Ông đã thực hành pāramitā trong 16 asaṃkhyeya và 100.000 (16 × 10 ^ 140 + 10 ^ 5) aeons để đạt được giác ngộ. Sau khi thực hành, ngài an trú tại cõi tushita .

Ông được sinh ra tại Puphavedi với Vua Sunanda và Hoàng hậu Sunandā. Khi trở thành một vị vua, ông đã trị vì đất nước của mình trong mười nghìn năm. Sau khi cậu con trai chào đời, cậu quyết định rời khỏi lâu đài và bắt đầu luyện tập. Ông thực hành khổ hạnh trong bảy ngày. Ngài đạt được giác ngộ dưới cây bồ đề, Alstonia scholaris .

Hóa thân của Đức Phật Gotama đã trở thành một đệ tử của Ngài và cầu xin điều ước của Ngài. Tuy nhiên, ông đã không ban cho điều ước của mình. Sau khi chết, hóa thân trở thành Deva trong cõi dục vọng .

Đức Phật Taṇhaṅkara đã sống 100.000 năm. Ngài đã giải thoát nhiều chúng sinh trong cuộc đời của mình. [3] [ cần nguồn tốt hơn ]

Tài liệu tham khảo

  1. ^ Horner, IB, ed. (1975). Các tuyển tập nhỏ của kinh điển Pali. Tập III: Buddhavaṁsa (Biên niên sử của các vị Phật) và Cariyāpiṭaka (Giỏ hạnh kiểm)
  2. ^ “Lịch sử ngắn gọn của các vị Phật”, Buddhavamsa
  3. ^ “Cuộc đời của 28 vị Phật”, http://www.dhammaransi.com

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 10

Post Views: 311