Home 28 vị Phật toàn giác trong Phật giáo nguyên thủy I. Thông tin từ wiki Đức Phật Saraṇaṅkara Saraṇaṅkara – Wikipedia 27/ Saraṇaṅkara is the third of the twenty-seven buddhas who preceded the historical Gotama Buddha in some traditions.[1] He was also the third Buddha of the Sāramaṇḍa kalpa and the predecessor of Dīpaṃkara Buddha.[2]Read More →

Home 28 vị Phật toàn giác trong Phật giáo nguyên thủy I. Thông tin Đức Phật Medhaṅkara wiki Medhaṅkara Buddha From Wikipedia, the free encyclopediaJump to navigationJump to search Medhaṅkara Buddha Sanskrit Medhaṃkara Pāli Medhaṅkara Burmese မေဓင်္ကရာ ဘုရား Information Venerated by Theravada, Mahayana, Vajrayana Preceded byTaṇhaṅkara BuddhaSucceeded bySaraṇaṅkara Buddha  Religion portal MedhaṅkaraRead More →

Home 28 vị Phật toàn giác trong Phật giáo nguyên thủy I. Thông tin Phật tổ Taṇhaṅkara Taṇhaṅkara From Wikipedia, the free encyclopediaJump to navigationJump to search This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: “Taṇhaṅkara” – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (April 2019) (Learn how andRead More →

Home Danh vị Phật – Wikipedia tiếng Việt 28 vị Phật toàn giác trong Phật giáo nguyên thủy Dưới đây là 28 vị Phật toàn giác được chép trong Kinh Phật chủng tính (tiếng Nam Phạn: Buddhavamsa, tên khác là Chánh Giác tông, hoặc Phật sử của Thượng tọa bộ.[10] Theo các học giả Jan Nattier và Richard Gombrich, việc giaRead More →

  ( Trích trong Đại Phật Sử ty-khuu Mingun Sayadaw ) Nội Dung Chính [Hiện] CHƯƠNG 9. LỊCH SỬ 24 VỊ PHẬT TỔ  1.  Dīpaṅkarā Buddhavaṁsa (Lịch sử Đức Phật Nhiên Đăng) Tác  giả  bàn  sơ  về  chữ  Miến  Buddhavan,  bắt  nguồn  từ  chữ  Pāḷi Buddhavaṁsa. Rồi tác giả nói tiếp nhưRead More →