I. Thông tin Đức Phật Medhaṅkara wiki

Medhaṅkara Buddha

From Wikipedia, the free encyclopediaJump to navigationJump to search

Medhaṅkara Buddha
SanskritMedhaṃkara
PāliMedhaṅkara
Burmeseမေဓင်္ကရာ ဘုရား
Information
Venerated byTheravadaMahayanaVajrayana
Preceded by
Taṇhaṅkara BuddhaSucceeded by
Saraṇaṅkara Buddha
 Religion portal

Medhaṅkara Buddha is the second of the 27th buddhas who preceded the historical Gotama Buddha[1][2].He was also the second Buddha of the Sāramaṇḍa kalpa.[3]

In the Buddhavamsa, he is briefly mentioned as:

Inneumarable aeons ago, Taṇhaṅkara Buddha, Medhaṅkara Buddha, Saraṇaṅkara Buddha and Dīpaṃkara Buddha were born in the Sāramaṇḍa kalpa.[4]

Contents

Biography[edit]

He was born in Yaghara to King Sudeva and Queen Yasodharā. When he became an adult, he succeeded his father and reigned over the country for 8,000 years. When he saw the Four sights, he decided to leave the castle. As soon as his son was born, he left to practise in the forest. He had practiced asceticism for half a month(15 days). He gained enlightenment under the Bodhi, Butea monosperma.[5]

The incarnation of Gotama Buddha had a chance to see him. He became a disciple of the Buddha and asked for his wish. However, he did not grant his wish. After death, the incarnation become a Deva at the Desire realm

Medhaṅkara Buddha live for 90,000 years. He had liberated many beings. He attained parinibbāna along with his disciples.[6]

References[edit]

Footnotes[edit]

 1. ^ Davids, TWR; Davids, R (1878). “The successive bodhisats in the times of the previous Buddhas”. Buddhist birth-stories; Jataka tales. The commentarial introduction entitled Nidana-Katha; the story of the lineage. London: George Routledge & Sons. pp. 115–44.
 2. ^ Gallop, Annabel (2015). “28 Buddhas”Asian and African studies blog.
 3. ^ “Medhankara”Palikanon.
 4. ^ The translation of the Therapadāna and the Buddhavamsa (in Burmese) (Second ed.). Kabaraye, Yangon Region, Myanmar: Ministry of Religious Affairs (Myanmar). 2009. p. 381.
 5. ^ San Myint, pp. 5
 6. ^ San Myint, pp. 6

Sources[edit]

II. Bản dịch của google

Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phíChuyển đến điều hướngChuyển đến tìm kiếm

Phật Medhaṅkara
Tiếng PhạnMedhaṃkara
PāliMedhaṅkara
Miến Điệnမေ ဓင်္ က ရာ ဘုရား
Thông tin
Được đánh giá cao bởiNguyên thủy , Đại thừa , Kim cương thừa
Tiền thân của
Đức Phật TaṇhaṅkaraĐược thành công bởi
Saraṇaṅkara Buddha
 Cổng thông tin tôn giáo

Đức Phật Medhaṅkara là vị Phật thứ hai trong số 27 vị Phật trước Đức Phật Gotama lịch sử [1] [2]. Ngài cũng là vị Phật thứ hai của Sāramaṇḍa kalpa . [3]

Trong Buddhavamsa , ngài được nhắc đến ngắn gọn là:

Các kiếp không thể khí trước, Đức Phật Taṇhaṅkara, Đức Phật Medhaṅkara, Đức Phật Saraṇaṅkara và Đức Phật Dīpaṃkara đã được sinh ra trong Sāramaṇḍa kalpa. [4]

Nội dung

Tiểu sử [ sửa ]

Ông được sinh ra ở Yaghara với Vua Sudeva và Hoàng hậu Yasodharā. Khi trưởng thành, ông nối nghiệp cha mình và trị vì đất nước trong 8.000 năm. Khi nhìn thấy Bốn điểm tham quan , anh quyết định rời khỏi lâu đài. Ngay sau khi đứa con trai của ông được sinh ra, ông đã bỏ đi để thực hành trong rừng. Ông đã thực hành khổ hạnh trong nửa tháng (15 ngày). Ngài đã đạt được giác ngộ dưới cội bồ đề, Butea monosperma . [5]

Hóa thân của Đức Phật Gotama đã có cơ hội nhìn thấy ngài. Anh trở thành đệ tử của Đức Phật và cầu được ước nguyện của mình. Tuy nhiên, ông đã không ban cho điều ước của mình. Sau khi chết, hóa thân trở thành Deva ở cõi Dục giới

Đức Phật Medhaṅkara sống trong 90.000 năm. Ngài đã giải thoát nhiều chúng sinh. Ngài đã đạt được parinibbāna cùng với các đệ tử của mình. [6]

Tài liệu tham khảo [ sửa ]

Chú thích cuối trang [ sửa ]

 1. ^ Davids, TWR; Davids, R (1878). “Các Bồ đề tâm kế tiếp trong thời đại của các vị Phật trước”. Những câu chuyện về sự ra đời của Phật giáo; Truyện Jataka. Phần giới thiệu bài bình luận có tựa đề Nidana-Katha; câu chuyện của dòng họ. Luân Đôn: George Routledge & Sons. trang 115–44.
 2. ^ Gallop, Annabel (2015). “28 vị Phật” . Blog nghiên cứu Châu Á và Châu Phi .
 3. “Medhankara” . Palikanon .
 4. Bản dịch Therapadāna và Buddhavamsa (bằng tiếng Miến Điện) (Xuất bản lần thứ hai). Kabaraye, Vùng Yangon , Myanmar: Bộ Tôn giáo (Myanmar). 2009. tr. 381.
 5. ^ San Myint, trang 5
 6. ^ San Myint, trang 6

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 35

Post Views: 306