I. Thông tin từ wiki Đức Phật Saraṇaṅkara

Saraṇaṅkara – Wikipedia 27/

Saraṇaṅkara is the third of the twenty-seven buddhas who preceded the historical Gotama Buddha in some traditions.[1] He was also the third Buddha of the Sāramaṇḍa kalpa and the predecessor of Dīpaṃkara Buddha.[2]

In the Buddhavamsa of the Pali canon, he is briefly mentioned as:

Innumerable aeons ago, Taṇhaṅkara Buddha, Medhaṅkara Buddha, Saraṇaṅkara Buddha and Dīpaṃkara Buddha were born in the Sāramaṇḍa kalpa[citation needed]

Biography[edit]

He was born in Vipula. His parents were king Sumaṅgala and Queen Yasavadi. When he became an adult, he succeeded and reigned over the country for 7,000 years.

While reigning peacefully, he saw the Four sights created by the Deva. When his son was born, he decided to leave the castle and became an ascetic. He practiced asceticism for a month. He gained enlightenment under the Bodhi tree, Dolichandrone spathacea.

The incarnation of Gotama Buddha, had a chance to see him. He became a disciple of him and asked for his wish. However, the Buddha did not give him the omen. After death, the incarnation became a Deva at the desire realm.

Having liberated many beings, Saraṇaṅkara Buddha attained Parinirvana at the age of 90,000 years.[3]

References[edit]

  1. ^ Horner, IB, ed. (1975). The minor anthologies of the Pali canon. Volume III: Buddhavaṁsa (Chronicle of Buddhas) and Cariyāpiṭaka (Basket of Conduct)
  2. ^ Saranankara, https://www.palikanon.com
  3. ^ “The life of 28 Buddhas, https://www.dhammaransi.net

II. Bản dịch từ google

Saraṇaṅkara là vị Phật thứ ba trong số 27 vị Phật trước Đức Phật Gotama lịch sử trong một số truyền thống. [1] Ngài cũng là vị Phật thứ ba của Sāramaṇḍa kalpa và là tiền thân của Phật Dīpaṃkara. [2]

Trong Buddhavamsa của kinh điển Pali, ngài được nhắc đến một cách ngắn gọn như sau:

Vô số kiếp trước, Đức Phật Taṇhaṅkara, Đức Phật Medhaṅkara, Đức Phật Saraṇaṅkara và Đức Phật Dīpaṃkara đã được sinh ra tại Sāramaṇḍa kalpa cần dẫn nguồn ]

Tiểu sử [ sửa ]

Anh ấy sinh ra ở Vipula. Cha mẹ của ông là vua Sumaṅgala và Hoàng hậu Yasavadi. Khi trưởng thành, ông đã kế vị và trị vì đất nước trong 7.000 năm.

Trong khi trị vì hòa bình, ông đã nhìn thấy Bốn điểm tham quan do Deva tạo ra . Khi con trai của ông được sinh ra, ông quyết định rời khỏi lâu đài và trở thành một nhà khổ hạnh. Ông thực hành khổ hạnh trong một tháng. Ngài đã đạt được giác ngộ dưới cây bồ đề, Dolichandrone spathacea .

Hóa thân của Đức Phật Gotama, đã có cơ hội nhìn thấy Ngài. Anh trở thành một đệ tử của anh ta và cầu xin điều ước của anh ta. Tuy nhiên, Đức Phật đã không cho anh ta điềm báo. Sau khi chết, hóa thân trở thành Deva ở cõi dục vọng .

Đã giải thoát cho nhiều chúng sinh, Đức Phật Saraṇaṅkara đã đạt được Niết bàn ở tuổi 90.000. [3]

Tài liệu tham khảo [ sửa ]

  1. ^ Horner, IB, ed. (1975). Các tuyển tập nhỏ của kinh điển Pali. Tập III: Buddhavaṁsa (Biên niên sử của các vị Phật) và Cariyāpiṭaka (Giỏ hạnh kiểm)
  2. ^ Saranankara, https://www.palikanon.com
  3. ^ “Cuộc đời của 28 vị Phật, https://www.dhammaransi.net

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 41

Post Views: 298