Phật học Đại cương Tâm Học 2022 

Phần mục lục Phật học Đại cương

 

Phật học Đại cương

Phần I : Khái quát chung về đạo Phật

   Chương 1 : Cốt lõi của Đạo Phật

 1.    +1 số đặc điểm cơ bản đạo Phật
 2.    +Trí tuệ là sự nghiệp của người tu
 3.    +Đại kinh thí dụ lõi cây
 4.    +Những hiều lầm không đúng về đạo Phật
 5.   +Hãy tự thắp đuộc lên mà đi

     Chương 2: Lịch sử Phật giáo

  1. Bối cảnh lịch sử
  2. Giai đoạn sơ khai và Giáo hội đầu tiên
  3. Các Hội nghị kết tập kinh điển chính
  4. Phật giáo suy tàn tại Ấn Độ
   1. Sự phân hoá của Phật giáo
   2. Quan hệ với Ấn Độ giáo
   3. Bị ảnh hưởng bởi sự bành trướng của Hồi giáo
  5. Các bộ phái chính hiện nay
   1. Các nhánh chính
   2. Các tông phái khác
  6. Các di tích và trung tâm Phật giáo

     Chương 3 : Kinh điển

      Chương 4 : Dòng truyền thừa

   + Phật giáo nguyên thủy

   + Phật giáo Đại thừa

   + Kim cương thừa

       Chương 5 : Pháp môn tu tập

        Chương 6 : Các vị Phật và Bồ tát

         Chương 7 : Hoạt động Phật sự

          Chương 8 : Đạo Phật và xã hội

        Phần II : Quy y

            Chương 1: Thế nào là Quy y

             Chương 2: Ý nghĩa của lòng tin

              Chương 3: Tứ chúng đệ tử

               Chương 4: Tu là như thế nào

                Chương 5: Tìm hiểu về niệm Phật

                 Chương 6: Phước đức và công đức

                  Chương 7: Những điều Phật tử cần biết

                Phần III : Tứ diệu đế (cattāri ariyasaccāni)

                    Chương 1 :Tổng quan về tứ diệu đế

                     Chương 2 : Tam pháp ấn

                      Chương 3 : Bài kinh Chuyển pháp luân

                       Chương 4 : 37 phẩm trợ đạo

                     Phần IV : Giới học ( sīla)

                         Chương 1: Duyên khởi về giới

                          Chương 2: 5 điều đạo đức người cư sĩ

                           Chương 3: 10 pháp sanh thiên

                            Chương 4 :Bồ tát giới luật

                             Chương 5 : Giới học tu sĩ

                              Chương 6 : Vấn đề chay mặn

                               Chương 7: Bát quan trai giới

                                Chương 8 : Bài kinh hạnh phúc

                                 Chương 9 : 5 loại ác kiến

                                  Chương 10 : Thọ thực ngủ nghỉ thời Phật

                                   Chương 11 : Người trì giới có trí

                                 Phần V : Duyên khởi

                                     Chương 1 :Chữ duyên trong đạo Phật

                                      Chương 2 : Hiếu đúng về tùy duyên thuận pháp

                                       Chương 3 : Phân loại duyên

                                        Chương 4 : Thuyết thập nhị nhân duyên

                                         Chương 5 : Ngũ uẩn và thân tứ đại

                                       Phần VI : Nghiệp

                                           Chương 1 : Khái quát về nghiệp

                                            Chương 2 : Phân loại nghiệp

                                             Chương 3 : Lục căn là gì

                                              Chương 4 : Ngũ luật thiên nhiên

                                               Chương 5 : Luân hồi

                                                Chương 6 : Các loại ma trong đạo Phật

                                                 Chương 7 : Các loại bệnh trong đạo Phật

                                                  Chương 8 : Thánh quả

                                                Phần VII : Tâm

                                                    Chương 1 : Khái quát về tâm

                                                     Chương 2 : Tâm ( Vi diệu pháp)

                                                      Chương 3 : Tứ vô lượng tâm

                                                       Chương 4 : Thất thánh tài

                                                        Chương 5 : Tâm tánh và sự tu tập

                                                      Phần VIII : Pháp

                                                          Chương 1 :Tổng quan về pháp

                                                           Chương 2 : Pháp vô vi – pháp hữu vi

                                                            Chương 3 : Tam pháp học

                                                             Chương 4 : 6 pháp hòa kính

                                                              Chương 5 : Tứ nhiếp pháp

                                                               Chương 6 : Kiến văn giác tri

                                                                Chương 7 : Tu như tứ đại

                                                                 Chương 8 : Sám hối – hồi hướng

                                                                  Chương 9 : Bồ tát đạo

                                                                   Chương 10 : Nghe pháp – Hành Pháp

                                                                    Chương 11 : Nhân cách xã hội

                                                                     Chương 12 : Tứ vô sở úy

                                                                      Chương 13 : Mười ba la mật

                                                                       Chương 14: Bát nhã tâm kinh và tánh không

                                                                        Chương 15 : Các bài chú Phật môn

                                                                         Chương 16: Các pháp khác

                                                                          Chương 17: Kho tàng pháp học

                                                                        Phần IX : Thiền

                                                                            Chương 1 : Tổng quan về thiền

                                                                             Chương 2 : Thiền định ( chỉ)

                                                                              Chương 3 : Thiền tuệ ( quán)

                                                                               Chương 4 : Thần hành niệm

                                                                                Chương 5 : Các dòng thiền hiện tại

                                                                                 Chương 6 : Cảnh giới thiền

                                                                               Phần Mục lục

                                                                                Sách điện từ Online – Phật học Đại cương Tâm Học 2022 . Cuốn sách do Tâm Học soạn lại từ các bài viết, sách sưu tầm được chủ yếu từ mạng Internet ( Phật học Tinh yếu – HT Giới Đức , Nền tảng Phật giáo – Tỳ kheo Hộ Tăng, các bài viết phatgiao.org.vn  , giacngo.vn , daophatngaynay.com …) . Tâm Học là trang webs của cá nhân  ; không phải chùa hay tổ chức tôn giáo . Nội dung của cuốn sách này chỉ có giá trị tham khảo.

                                                                                Hits: 154