Giáo Án Trường Bộ Kinh – Kinh Xá Lợi (jàliya Sutta)

Giáo Án Trường Bộ Kinh – Kinh Xá Lợi (jàliya Sutta)


Giáo Án Trường Bộ Kinh

Kinh Xá Lợi (Jàliya Sutta)

Xuất Xứ:

Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này tại khu vườn GHOSITÀRÀMA, thành KOSAMBI, cho hai vị xuất gia, có tên là MANDISSA, một vị du sĩ, và JÀLIYA, đệ tử của DÀRUPATTIKA.

Duyên Khởi:

Do muốn thoát khỏi sự thắc mắc và được rõ biết về vấn đề “mạng căn và thân thể” là một hay là khác.

Chánh Kinh:

Đức Phật đã giải thích, ví như có một Thiện Nam Tử khi được hay biết có một đức Như Lai hiện hữu trong đời, có đầy đủ hồng danh Ân Đức cao quý, đi đến thưa với Ngài xin được xuất gia tu tập Tam Học là GIỚI – ĐỊNH – TUỆ (như trong Kinh Quả Báo Sa Môn), chứng đắc được các tầng Thiền, hướng tâm đến tri kiến suy niệm về “mạng căn và thân thể” là một hay là khác, như vậy cũng không có được sự lợi ích. Vì mục đích của xuất gia là trau giồi Tam Học, GIỚI – ĐỊNH – TUỆ, là thành đạt cứu cánh, chứng đắc quả vị giải thoát. Chí đến đức Thế Tôn, dù Ngài rõ biết vấn đề này, Ngài cũng không muốn đề cập đến vì vô ích và không thiết thực. (Bài kinh này tương tự với bài kinh MAHÀLI [bài kinh thứ 6] từ đoạn thứ 15 đến 19).

Kết Luận:

Hai vị du sĩ hoan hỷ tín thọ lời dạy của đức Thế Tôn.Nguồn : Source link

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 1