Home Giáo Án Trường Bộ Kinh  Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống (Cakkavatti Sìhanàda Sutta) Xuất Xứ: Đức Phật đã thuyết giảng Pháp Thoại này đến Chư Tỳ Khưu Tăng tại MATULÀ, xứ MAGADHA. Duyên Khởi: Đức Phật khuyến khích Chư Tỳ Khưu hãy nên sống tự mình,Read More →

Home Giáo Án Trường Bộ Kinh  Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống (Udumbarikà Sìhanàda Sutta) Xuất Xứ: Từ núi GIJJHAKÙTA thuộc RÀJAGAHA, đức Phật đi đến vườn nuôi dưỡng chim Khổng Tước, bên bờ sông SUMÀGADHÀ, để đàm thoại với du sĩ NIGODHA, liên quan đến vấn đềRead More →

Nội Dung Chính Giáo Án Trường Bộ Kinh Kinh Đại Viên Tịch Níp Bàn (Mahàparinibbàna Sutta) Từ RAJÀGAHA (Vương Xá), kinh đô xứ MAGADHA (Ma Kiệt Đà)  1.    Bảy Pháp Bất Thối đem lại cường thịnh cho nước VAJJÌ 2.    Bảy Pháp Bất Thối đem lại cường thịnh cho HộiRead More →