Giáo Án Trường Bộ Kinh – Kinh Đại Hội (mahàsamaya Sutta)

Giáo Án Trường Bộ Kinh – Kinh Đại Hội (mahàsamaya Sutta)


Giáo Án Trường Bộ Kinh 

Kinh Đại Hội (Mahàsamaya Sutta)

Xuất Xứ:

Đức Phật đã thuyết Pháp Thoại này đến đại chúng Tỳ Khưu khoảng 500 vị, đều là bậc A La Hán, ở tại bộ lạc SAKKA, khu vực Đại Lâm, thành KAPILAVATTHU.

Duyên Khởi:

Do phần lớn Chư Thiên ở khắp mười phương thế giới thường hay tập hội lại để chiêm ngưỡng đức Phật và chúng tỳ khưu tăng. Nhân tiện, đức Phật tuyên bố danh tánh của Chư Thiên cho Hội Chúng Tăng được rõ biết.

Chánh Kinh:

Đức Phật tuyên bố rằng, cả ba thời quá khứ, hiện tại, và vị lai, nơi nào có một bậc Chánh Đẳng Giác và Hội Chúng Tỳ Khưu trú ngụ thì phần lớn Chư Thiên ở khắp mười phương thế giới thường hay tập hội lại để chiêm ngưỡng và tán thán Phật Bảo, Pháp Bảo, và Tăng Bảo.

Trước tiên là Tứ Thiên Vương, sau đến là danh sách mỗi một Chư Thiên, quỷ thần tụ hội lại để chiêm ngưỡng đức Phật và Chúng Tỳ Khưu Tăng. Theo thứ tự là Tứ Thiên Vương, rồi đến một trăm, một ngàn, bảy mươi ngàn, và vô lượng Chư Thiên đến tụ hội.

Tiếp đến là bảy ngàn Dạ Xoa từ KAPILAVATTHU, sáu ngàn từ Tuyết Sơn, ba ngàn từ đồi SÀTÀ, cộng thêm năm trăm thuộc VESSÀMITTÀ, KUMBHÌRA với một trăm ngàn Dạ Xoa tùy tùng.

Vua DHATARATTHA (Trì Quốc Thiên Vương), chúa tể loài GANDHABBA (Càn Thát Bà), trị vì phương Đông với các hoàng tử và tùy tùng.

Vua VIRÙLHA (Tăng Trưởng Thiên Vương), chúa tể loài KUMBHANDA (Cưu Bàn Trà), trị vì phương Nam với các hoàng tử và tùy tùng.

Vua VIRÙPAKKHA (Quảng Mục Thiên Vương), chúa tể loài NÀGÀ (Rồng), trị vì phương Tây với các hoàng tử và tùy tùng.

Vua KUVERA (Đa Văn Thiên Vương), chúa tể loài YAKKHA (Dạ Xoa), trị vì phương Bắc với các hoàng tử và tùy tùng.

Bốn vị Đại Vương này cùng với tùy tùng trấn an khắp cả bốn phương trời.

Kế đến các thuộc hạ của bốn Đại Vương này, MÀYÀ, KUTENDU, VETENDU, VITU, VITUCCA, CANDANA KÀMASETTHA, KINNUGHANDU, NIGHANDU, PANÀDA, OPAMANNA, MÀTALI (người đánh xe của Chư Thiên), Càn Thát Bà CITTASENA, vua NALA, JANESABHA PANCASIKHA, TIMBARÙ, và SURIYAVAC–CASÀ, cũng đến.

Tiếp đến là các long vương NÀBHASA, VESÀLI, và TACCHAKÀ cũng đến. Các long vương KAMBALA, ASSATARA, và PÀYÀGÀ cũng đến với quyến thuộc. Các long vương có danh tiếng, DHATARATTHA và YÀMUNÀ, cũng đến. Long vương ERAVANA cũng đến tại khu rừng.

Đến các loài Kim Xí Điểu (chim trời) CITRÀ và SUPANNÀ. Các A Tu La ở biển như KÀLAKANJÀ, DÀNAVEGHASÀ, VEPACITTI, cùng với SUCITTI, PAHÀRÀDA, ác quỷ NAMUCÌ, và với một trăm người con của BALI, có tên là VEROCA.

Các vị Thần Lửa, Thần Đất, Thần Gió, Thần Nước cũng đến VARUNÀ. Thủy Tộc SOMA, cả tới YASA, cũng đến. Các Chư Thiên Từ Bi sanh khởi.

Đến các Thần VENHÙ, SAHALI, ASAMÀ, YAMÀ. Chư Thiên thuộc Nguyệt tộc cũng đến. Chư Thiên thuộc Nhật tộc, Vân thần tên MANDA, các vị tinh tú như VÀSAVA, VASÙ, thần SAKKA, cũng đến.

Tiếp theo là SAHAVHÙ cũng đến. ARITTHAKÀ, ROJÀ, VARUNÀ, SAHADHAMMÀ, ACCUTÀ, ANEJAKÀ, SÙLEYYARUCIRÀ, và VÀSAVANESI cũng đến. SAMÀNÀ, MAHÀSAMANÀ, MÀNUSÀ, MÀNUSUTTAMÀ, KHIDDÀPADÙSIKÀ, MANOPADÙSIKÀ, HARAYO, và LOHITAVÀSINO cũng đến. PÀRAGÀ và MAHÀ PÀRAGÀ cũng đến.

SUKHÀ, KARUMHÀ, ARUNÀ, VEGHANASÀ, ODÀTAGAYHÀ, và VICAKKHANÀ cũng đến. SADÀMATTÀ, HÀRAGAJÀ, và MISSAKÀ cũng đến. Thần sét PAJJUNNA làm mưa khắp mọi phương.

Các Thiên Dục Giới cũng đến. KHEMIYÀ, TUSITÀ, YÀMÀ, danh xưng KATTHAKÀ, LAMBITAKÀ, các Chư Thiên ở Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên cũng đến.

SUBRAHMÀ, PARAMATTA, SANAMKUMÀRA TISSA, và các vị Đại Phạm Thiên đều cùng đến. Cuối cùng là Ác Ma và Ma Quân cũng đến.

Kết Luận:

Khi Ma Vương đi đến, thì đức Thế Tôn khuyên dạy chư Tỳ Khưu Tăng hãy biết ghi nhận Hội Chúng này. Nghe lời dạy của đức Phật, Đại Chúng tâm nhiệt thành.

Kẻ thù đã bỏ đi, xa Vô Tham, Vô Úy, Tất cả đều chiến thắng, Vô Úy và Vô Xưng! Đệ tử những vị này, danh xưng, tâm hoan hỳ.Nguồn : Source link

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 9