Home TOÁT YẾU NỘI DUNGCÁC KINH TRƯỜNG A HÀMTuệ Sỹ 1. Kinh Đại bản [Tương đương Pāli: Mahānpadānasutta, D 14] Cũng được gọi là Đại bản duyên. Hán dịch Đại bản, tương đương Pāli là mahāpadāna. Pāli nói apadāna hay Sanskrit nói avadāna là một thể loại văn học Thánh điển nguyên thủy, được kể trong chín loại gọi là cửu phần giáo, sau này phát triểnRead More →

KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN IV30. KINH THẾ KÝ PHẨM 12: THẾ BỒN DUYÊN Phật bảo Tỳ-kheo: “Sau khi qua khỏi hỏa tai, khi trời đất của thế gian này sắp sửa thành tựu trở lại, một số chúng sanh khác phước hết, hành hết, mạng hết, mạng chung ở cõi trời QuangRead More →

KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN IV30. KINH THẾ KÝPHẨM 10: CHIẾN ĐẦU Phật bảo Tỳ-kheo: “Vào thuở xưa, khi chư Thiên cùng A-tu-luân chiến đấu. Bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân lệnh gọi chư Thiên Đao-lợi đến bảo rằng: Nay các ngươi đi đánh nhau với bọn chúng. NếuRead More →

KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN IV30. KINH THẾ KÝPHẨM 9: TAM TAI Phật bảo Tỳ-kheo: “Có bốn sự kiện trường cửu, không lường, không giới hạn, không thể dùng năm, tháng, ngày để mà tính kể được. Bốn sự kiện, đó là: Một, ở thế gian có những thứ tai nạn khởiRead More →

KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN IV30. KINH THẾ KÝPHẨM 8. ĐAO-LỢI THIÊN Phật bảo Tỳ-kheo: “Trên đỉnh Tu-di sơn vương có thành của trời Tam thập tam. Thành dọc ngang rộng tám vạn do-tuần; có bảy lớp với bảy lớp lan can, bảy lớpRead More →

KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN IV30. KINH THẾ KÝPHẨM 7: TỨ THIÊN VƯƠNG Phật bảo Tỳ-kheo: “Cách phía Đông Tu-di sơn vương một ngàn do-tuần có thành của Đề-đầu-lại-tra Thiên vương, tên là Hiền thượng, dọc ngang sáu ngàn do-tuần. Thành này có bảy lớp, bảyRead More →

KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN IV30. KINH THẾ KÝPHẨM 6: A-TU-LUẤN Phật bảo các Tỳ-kheo: “Trong đáy nước biển lớn ở phía bBắc của núi Tu-di, có một thành của La-ha A-tu-luân, bề ngang rộng khoảng tám vạn do-tuần, thành của nóRead More →

KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN IV30. KINH THẾ KÝPHẨM 4: ĐỊA NGỤC Phật bảo các Tỳ-kheo: “Bên ngoài của bốn châu thiên hạ này, có tám ngàn thiên hạ bao quanh. Lại có biển lớn bao quanh tám ngàn thiên hạ. Kế đó có núi Đại Kim cang bao bọcRead More →

KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN IV30. KINH THẾ KÝPHẨM 3: CHUYỂN LUẤN THÁNH VƯƠNG Phật nói với các Tỳ-kheo: “Thế gian có Chuyển luân thánh vương, thành tựu bảy báu, có bốn thần đức. “Những gì là bảy báu mà Chuyển luân thánh vương thành tựu? Một, báu bánhRead More →

Home KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN IV30. KINH THẾ KÝPHẨM 2: UẦT-ĐAN-VIẾT Phật bảo Tỳ-kheo: “Cõi Uất-đan-viết có nhiều núi. Bên cạnh các núi ấy, có các vườn cảnh, ao tắm, mọc nhiều loài hoa, cây cối mát mẻ, hoa quả dồi dào, vô số các loàiRead More →

Home KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN IV30. KINH THẾ KÝPHẨM 1: CHẤU DIÊM-PHÙ-ĐỀ Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở trong hang Câu-lỵ, rừng Kỳ thọ, vườn Cấp cô độc, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. BấyRead More →

Home KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN II12. KINH TAM TỤ Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ thọ, vườn Cấp cô độc, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, Thế Tôn nói với cácRead More →

Home KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN II11. KINH TẮNG NHẦT Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, Thế Tôn nóiRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II10. KINH THẬP THƯỢNG Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật du hành nước Ương-già, cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, đến thành Chiêm-bà, nghĩ đêm bên bờ hồ Già-già. Vào ngàyRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II9. KINH CHÚNG TẬP Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật du hành ở Mạt-la cùng với một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, rồi đi dần đến thành Ba-bà, vườn Am-bà của Xà-đầu. Bấy giờ, vàoRead More →

Home        KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II16. KINH THIỆN SINH Tôi nghe như vầy. Một thời Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt-kỳ cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, vào lúc thích hợp Đức ThếRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II17. KINH THANH TỊNH Tôi nghe như vậy: Một thời, Phật ở tại nước Ca-duy-la-vệ, trong khu rừng của Ưu-bà-tắc Miến-kỳ, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. BấyRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II18. KINH TỰ HOAN HỶ Tôi nghe như vầy: Một thời Phật trú tại thành Na-nan-đà, trong rừng Ba-ba-lỵ-am-bà, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ Trưởng lão Xá-lợi-phất đangRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II5. KINH TIỂU DUYÊN Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trú tại Xá-vệ, trong vườn Thanh tín, giảng đường Lộc mẫu, cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Lúc ấy, cóRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II6. KINH CHUYỂN LUẤN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại Ma-la-hê-sưu,, du hành nhân gian, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, dần dần đi đến nước Ma-lâu. Bấy giờ Thế Tôn nóiRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II8. KINH TÁN-ĐÀ-NA Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại động cây Thất diệp, núi Tỳ-ha-la, thành La-duyệt-kỳ cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi 1. 250 người. LúcRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II15. KINH A-NẬU-DI Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại nước Minh-ninh, đất A-nậu-di.. Cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, Thế Tôn khoác y cầm bátRead More →

Home        KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II7. KINH TỆ-TÚ Lúc bấy giờ, Đồng nữ Ca-diếp cùng năm Tỳ-kheo du hành từ nước Câu-tát-la lần đến thôn Bà-la-môn tên là Tư-bà-hê. Rồi Đồng nữ Ca-diếp nghỉ tại phía Bắc rừng Thi-xá-bà. Lúc đó có người Bà-la-mônRead More →

Home        KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II14. THÍCH ĐỀ-HOÀN NHẤN VẦN Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại nước Ma-kiệt-đà, trong hang Nhân-đà-bà-la, núi Tỳ-la, phía Bắc thôn Am-bà-la. Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân phát khởi thiện tâm vi diệu, muốnRead More →

Home        KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II19. KINH ĐẠI HỘI Tôi nghe như vầyvậy: Một thời Phật tại nước Thích-kiều-sấu, trong rừng Ca-duy, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo năm trăm 500 người, thảy đều là A-la-hán. Lại có mười phương các Trời thầnRead More →

Home   KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN I3. KINH ĐIỂN TÔN Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật ở núi Kỳ-xà-quật thành La-duyệt-kỳ cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ có nhạc thần là Ban-giá-dực, trong lúc đêm thanh vắng không người, phóngRead More →