Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II10. KINH THẬP THƯỢNG Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật du hành nước Ương-già, cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, đến thành Chiêm-bà, nghĩ đêm bên bờ hồ Già-già. Vào ngàyRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II9. KINH CHÚNG TẬP Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật du hành ở Mạt-la cùng với một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, rồi đi dần đến thành Ba-bà, vườn Am-bà của Xà-đầu. Bấy giờ, vàoRead More →

Home        KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II16. KINH THIỆN SINH Tôi nghe như vầy. Một thời Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt-kỳ cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, vào lúc thích hợp Đức ThếRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II17. KINH THANH TỊNH Tôi nghe như vậy: Một thời, Phật ở tại nước Ca-duy-la-vệ, trong khu rừng của Ưu-bà-tắc Miến-kỳ, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. BấyRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II18. KINH TỰ HOAN HỶ Tôi nghe như vầy: Một thời Phật trú tại thành Na-nan-đà, trong rừng Ba-ba-lỵ-am-bà, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ Trưởng lão Xá-lợi-phất đangRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II5. KINH TIỂU DUYÊN Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trú tại Xá-vệ, trong vườn Thanh tín, giảng đường Lộc mẫu, cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Lúc ấy, cóRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II6. KINH CHUYỂN LUẤN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại Ma-la-hê-sưu,, du hành nhân gian, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, dần dần đi đến nước Ma-lâu. Bấy giờ Thế Tôn nóiRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II8. KINH TÁN-ĐÀ-NA Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại động cây Thất diệp, núi Tỳ-ha-la, thành La-duyệt-kỳ cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi 1. 250 người. LúcRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II15. KINH A-NẬU-DI Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại nước Minh-ninh, đất A-nậu-di.. Cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, Thế Tôn khoác y cầm bátRead More →

Home        KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II7. KINH TỆ-TÚ Lúc bấy giờ, Đồng nữ Ca-diếp cùng năm Tỳ-kheo du hành từ nước Câu-tát-la lần đến thôn Bà-la-môn tên là Tư-bà-hê. Rồi Đồng nữ Ca-diếp nghỉ tại phía Bắc rừng Thi-xá-bà. Lúc đó có người Bà-la-mônRead More →

Home        KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II14. THÍCH ĐỀ-HOÀN NHẤN VẦN Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại nước Ma-kiệt-đà, trong hang Nhân-đà-bà-la, núi Tỳ-la, phía Bắc thôn Am-bà-la. Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân phát khởi thiện tâm vi diệu, muốnRead More →

Home        KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN II19. KINH ĐẠI HỘI Tôi nghe như vầyvậy: Một thời Phật tại nước Thích-kiều-sấu, trong rừng Ca-duy, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo năm trăm 500 người, thảy đều là A-la-hán. Lại có mười phương các Trời thầnRead More →

Home   KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN I3. KINH ĐIỂN TÔN Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật ở núi Kỳ-xà-quật thành La-duyệt-kỳ cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ có nhạc thần là Ban-giá-dực, trong lúc đêm thanh vắng không người, phóngRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN I4. KINH XÀ-NI-SA Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật du hành Na-đề, trú xứ Kiền-chùy, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, Tôn giả A-nan ngồi ở tịnh thất, thầm nghĩ:Read More →

Home KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN I2. KINH DU HÀNHITôi nghe như vầy: Một thời Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, A-xà-thế, vua nước Ma-kiệt, muốn chinh phạt nước Bạt-kỳ,Read More →

Home KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN II13. ĐẠI DUYÊN PHƯƠNG TIỆN Tôi nghe như vầy: Một thời gian Phật ở tại nước Câu-lưu-sa, trú xứ Kiếp-ma-sa, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi 1. 250 người. Bấy giờ, A-nan ở tạiRead More →

Home KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHẦN I1. KINH ĐẠI BẢN Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở động Hoa lâm vườn cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi khất thực, tụRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN III26. KINH TAM MINH Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại nước Câu-tát-la, du hành nhân gian, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, đến Y-xa-năng-già-la, thôn Bà-la-môn ở Câu-tát-la.Read More →

Home        KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN III29. KINH LỘ-GIÀ Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở Câu-tát-la , cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, du hành nhân gian, đi đến thôn Bà-la-môn Bà-la-bà-đề, dừng nghỉRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN III24. KINH KIÊN CỐ Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại thành Na-lan-đà, trong rừng Ba-bà-lỵ-yểm, cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, có người conRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN III28. KINH BỐ-TRA-BÀ-LẤU Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô độc, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người . BấyRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN III25. KINH LÕA HÌNH PHẠM CHÍ Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại nước Ủy-nhã, trong rừng Kim bàn Lộc dã, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. BấyRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN III23. KINH CỨU-LA-ĐÀN-ĐẨU Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở tại nước Câu-tát-la, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người du hành trong nhân gian, đến phía Bắc xóm Bà-la-môn Khư-nậu-bà-đềRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN III22. KINH CHỦNG ĐỨC Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại Ương-già, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, du hành trong nhân gian, nghỉ đêm tại thành Chiêm-bà bên bờRead More →

Home       KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN III20. KINH A-MA-TRÚ Tôi nghe như vầyvậy: Một thời, Phật du hành nước Câu-tát-la, cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, rồi đến Y-xa-năng-già-la, thôn của một người Bà-la-môn ở Câu-tát-la.Read More →

Home     KINH TRƯỜNG A HÀMHán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật NiệmViệt dịch: Thích Tuệ SỹPHẦN III27. KINH SA-MÔN QUẢ Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trú tại La-duyệt-kỳ, trong vườn Am-bà của Kỳ Cựu đồng tử, cùng với Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, A-xà-thế, con trai bàRead More →