Giáo Án Trường Bộ Kinh – Kinh Tu Bà (subha Sutta)


Giáo Án Trường Bộ Kinh 

Kinh Tu Bà (Subha Sutta)

Xuất Xứ:

Đại đức ÀNANDA cùng với một vị tỳ khưu, người xứ CETIYA, làm vị Sa Môn tùy hành, đã đi đến trú xứ của thanh niên Bà La Môn, tên là SUBHA TODEYYAPUTTA, để trùng tuyên lại những lời dạy của đức Thế Tôn.

Duyên Khởi:

Sau khi đức Phật viên tịch Níp Bàn, không bao lâu một Bà La Môn, tên là SUBHA muốn nhờ đại đức ÀNANDA – một đệ tử hầu cận đức Phật (thị giả), kể lại cho nghe những pháp mà đức Phật hằng tán thán, khích lệ, khuyến đạo, y chỉ cho mọi người theo những pháp ấy.

Chánh Kinh:

Đại Đức ÀNANDA giảng giải về Tam Vô Lậu Học

Chính ba Pháp Uẩn là THÁNH GIỚI UẨN, THÁNH ĐỊNH UẨN, THÁNH HUỆ

UẨN, là ba pháp mà đức Phật hằng tán thán, khích lệ, khuyến đạo, y chỉ cho mọi người theo những pháp ấy.

  1. Thánh Giới Uẩn: Tương tự với bài kinh Quả Báo Sa Môn, trong phần 1, 2, 3.
  2. Thánh Định Uẩn: Tương tự với bài kinh Quả Báo Sa Môn, trong phần 1, 3
  3. Thánh Huệ Uẩn: Tương tự với bài kinh Quả Báo Sa Môn, trong phần 1, 10 –

Kết Luận:

Thanh niên Bà La Môn SUBHA ngõ lời tán thán, xin Quy Y Tam Bảo, và trọn đời quy ngưỡng.Nguồn : Source link

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 0