Toát yếu trung Bộ 019 : Song tầm

Phần I  –  Phần II  –  Phần III

TRUNG BỘ KINH – BÀI KINH SỐ 19

Song tầm

 1. TOÁT YẾU

Dvedhàvitakka Sutta – two kinds of thought.

With reference to his own struggle for enlightenment, the Buddha explains the way to overcome unwholesome thoughts and replace them by wholesome thoughts.

Hai loại tư duy.

Nhắc lại thời Ngài còn phấn đấu để đạt giác ngộ, Phật giải thích cách vượt qua những tư duy bất thiện và thay thế chúng bằng những tư tưởng tốt lành.

 1. TÓM TẮT

Lúc còn tu tập, Phật phân loại các tư tưởng khởi lên thành hai nhóm. Một nhóm đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não: đó là những tư duy liên hệđến dục, sân và hại. Khi tuệ tri như vậy, các tư duy ấy được Ngài từ bỏ, đoạn tận. Một nhóm không đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai; tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não, đưa đến niết bàn: đó là những tư duy liên hệ đến ly dục, vô sân và bất hại. Khi an trú với những tầm này, dù cả ngày đêm Ngài cũng không thấy sợ hãi. Nhờ Ngài dũng mãnh tinh tấn như vậy, nên được định tĩnh nhất tâm, chứng bốn thiền cho đến ba minh, thành Phật.

III. CHÚ GIẢI

Sự chia hai suy tầm này chỉ xảy ra trong thời gian Bồ tát tu tập sáu năm khổ hạnh.

Vô sân và bất hại cũng có thể hiểu là từ và bi.

 1. PHÁP SỐ

Ba pháp dự phần vào phiền não: dục, sân và hại.

Ba pháp đưa đến an tịnh: ly dục, vô sân, bất hại.

Ba minh

Bốn thiền

Tám chính đạo

 1. KỆ TỤNG
 2. Hai loại tư duy
  Lúc hãy còn tu tập
  Sống nhiệt tâm, tinh cần
  Phật phân loại tư duy
  Gồm có hai thành phần:
  Một phần những tư duy
  Liên hệ dục, sân, hại
  Phần kia ly dục tầm
  Vô sân, bất hại tầm.
  Biết rõ tầm tư duy
  Liên hệ dục, sân, hại
  Làm hại cả mình, người
  Các tầm ấy tan biến.
  Các tư duy ngược lại
  Không làm hại mình người
  Nhờ tuệ tri như trên
  Đoạn tận dục, sân, hại.
  Tâm khinh an, định tĩnh
  Ngài tinh tấn thiền định
  Chứng bốn thiền, ba minh
  Đạt vô thượng an ổn.B. Ví dụ bầy nai
  Bên hồ nước sâu rộng
  Có bầy nai tung tăng
  Một người ác đến gần
  Đặt mồi cái mồi đực
  Đóng con đường an ổn
  Mở con đường hiểm nguy
  Đàn nai gặp ách nạn
  Càng ngày càng suy vi.
  Lại có một người khác
  Thương tưởng đến đàn nai
  Mong hạnh phúc cho chúng
  Mong chúng thoát nạn tai
  Người ấy đến nơi này
  Hủy mồi cái mồi đực
  Mở con đường an toàn
  Đóng con đường nguy nan.
  “Hồ nước” chỉ các đục
  “Đàn nai” dụ hữu tình
  Ác ma “người muốn hại”
  “Mồi cái” chỉ vô minh
  “Mồi đực” là tham ái
  “Đường hiểm” tức tám tà
  Ác ma luôn mời mọc
  Và đặt các con mồi.
  “Đường an” là tám chính
  Được Như lai mở ra
  Cùng hủy các con mồi
  Vô minh và tham ái.

-ooOoo-

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 15

Post Views: 146