Toát yếu Trung Bộ 006 : Ước nguyện

Phần I  –  Phần II  –  Phần III

TRUNG BỘ KINH – BÀI KINH SỐ 6

Ước nguyện

 1. TOÁT YẾU

Àkankheyya Sutta – If a bhikkhu wish.

The Buddha begins by stressing the importance of virtue as the foundation for a bhikkhu’s training; he then goes on to enumerate the benefits that a bhikkhu can reap by properly fulfilling the training.

Tỳ kheo nên cầu mong những gì.

Mở đầu, Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của giới, nền tảng việc tu tập của một tỳ kheo. Kế đến Ngài kể ra những lợi lạc mà một tỳ kheo có thể gặt hái được nhờ viên mãn các học giới.

 1. TÓM TẮT

Trước hết, Phật nhấn mạnh về Giới vì là căn bản tu hành. Nếu tỳ kheo có những ước nguyện như: Mong được các vị đồng tu yêu kính; mong được tứ sự cúng dường; mong thí chủ được phước lớn khi cúng dường mình; mong bà con lúc lâm chung chỉ cần nghĩ đến mình cũng có quả báo lợi lạc. Mong nhiếp phục được lạc khổ, không bị lạc và khổ làm động tâm; nhiếp phục sợ hãi khiếp đảm; mong chứng 4 thiền 4 định vô sắc; mong diệt trừ được ba kiết sử chứng quả Dự lưu; mong chứng Nhất lai; Bất hoàn; mong chứng các thần thông như thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, tùy nghiệp thú trí, mong diệt trừ lậu hoặc.

Muốn thành tựu các ước nguyện ấy, tỳ kheo cần phải “thành tựu viên mãn giới, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh.”

III. CHÚ GIẢI

Trong lời dạy này, Phật đã tóm thâu cả ba vô lậu học: “Thành tựu viên mãn giới” là Giới học. “Kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định” là Ðịnh học. “Thành tựu quán hạnh” là Tuệ học. Còn “thích sống tại các trú xứ không tịnh” là điều kiện để có thể hoàn thành các mục tiêu vừa kể.

 1. PHÁP SỐ

Ba kiết sử: thân kiến, nghi, Giới cấm thủ. Trừ ba kiết sử đắc quả Dự lưu, không còn đọa lạc, chắn chắn giải thoát.

Ba vô lậu học: Giới, định, tuệ.

Bốn giải thoát tịch tĩnh hay bốn không, bốn tịch tịnh trú: Không vô biên, Thức vô biên, Vô sở hữu, Phi tưởng phi phi tưởng, là bốn thiền chứng thuộc vô sắc giới.

Bốn quả sa môn: Dự lưu, Nhất lai (diệt ba kết sử, muội lược tham sân si, chỉ còn trở lại một lần trên đời này), Bất hoàn (không trở lui đời này), A la hán sạch hết ô nhiễm vi tế.

Bốn vật dụng hay tứ y: vật dùng về ăn mặc ở bệnh.

Bốn thiền: Gọi là hiện tại lạc trú, gồm sơ thiền với 5 thiền chi: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm; nhị thiền bỏ tầm tứ; tam thiền bỏ hỷ; tứ thiền bỏ lạc, chỉ còn xả niệm thanh tịnh.

Sáu thông: Thần túc, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thiên nhãn và lậu tận; là ba minh nói rộng.

 1. KỆ TỤNG
 2. Ðấng đạo sư nhắc nhủ
  Tỳ kheo sống phòng hộ
  Với Giới biệt giải thoát
  Với chính niệm, uy nghi
  Và thấy được hiểm nguy
  Trong từng lỗi nhỏ nhặt
  Bởi vì Giới dẫn đầu
  Trong tất cả thiện pháp.2. Nếu tỳ kheo ước nguyện:
  “Ðược pháp hữu yêu kính”;
  “Ðược bốn vật cần dùng”;
  Và “mong thí chủ mình
  Sẽ được quả báo lớn”
  Hãy viên mãn Giới luật,
  Thích sống nơi nhàn tịnh
  Và siêng tu thiền định
  Ðể thành tựu tuệ quán.3. Nếu tỳ kheo ước nguyện:
  “Mong bà con dòng họ
  Lâm chung nghĩ đến mình
  Với tâm niệm hân hoan
  Sẽ được phước báo lớn”
  Nếu tỳ kheo ước nguyện:
  “Mong sợ hãi khổ vui
  Không sợ hãi khiếp đảm”
  Hãy viên mãn Giới luật,
  Thích sống nơi nhàn tịnh
  Và siêng tu thiền định
  Ðể thành tựu tuệ quán.4. Nếu tỳ kheo ước nguyện
  “Mong ta chứng bốn thiền
  Ðược hiện tại lạc trú”
  “Mong ta chứng bốn Không
  Thành tựu tịch tịnh trú”
  Hãy viên mãn Giới luật
  Thích sống nơi nhàn tịnh
  Và siêng tu thiền định
  Ðể thành tựu tuệ quán.5. Nếu tỳ kheo ước nguyện
  “Mong ta chứng Dự lưu
  Diệt trừ ba kiết sử”
  “Mong ta chứng Nhất lai
  Muội lược tham sân si”
  “Mong ta chứng Bất hoàn
  Trừ năm “hạ kiết sử”
  Hãy viên mãn Giới luật,
  Thích sống nơi nhàn tịnh
  Ðể thành tựu tuệ quán.6. Nếu tỳ kheo ước nguyện
  “Mong ta chứng thần thông
  Biến hóa theo nhiều cách”
  “Mong ta chứng thiên nhĩ
  Nghe đủ tiếng gần, xa”
  “Mong ta chứng túc mạng
  Biết các đời quá khứ”
  “Mong ta chứng thiên nhãn
  Thấy sống chết chúng sinh”
  Nếu tỳ kheo ước nguyện
  “Mong ta chứng lậu tận
  Ðạt tâm, tuệ giải thoát
  Ngay trong đời hiện tại”
  Hãy viên mãn Giới luật,
  Thích sống nơi nhàn tịnh
  Và siêng tu thiền định
  Ðể thành tựu tuệ quán.

-ooOoo-

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 13

Post Views: 128