Toát Yếu Trung bộ 048 : Kosambiya

Toát Yếu Trung bộ 048 : Kosambiya

Phần I  –  Phần II  –  Phần III

TRUNG BỘ KINH – BÀI KINH SỐ 48

Kosambiya

 1. TOÁT YẾU

Kosambiya Sutta – The kosambians.

During the period when the bhikkhus at Kosambi are divided by a dispute, the Buddha teaches them the six qualities that create love and respect and conduce to unity. He then explains seven extraordinary knowledges possed by a noble disciple who has realised the fruit of stream-entry.

Những người xứ Câu diệm bì.

Trong thời gian chư tỳ kheo ở Câu diệm bì chia rẽ vì một cuộc tranh cãi, Phật giảng dạy cho họ sáu đức tính tạo nên tình thương yêu và tương kính, đưa đến hòa hợp. Rồi Ngài giải thích bảy thắng trí mà một vị thánh đệ tử có được khi chứng quả Dự lưu.

 1. TÓM TẮT

Nhân các tỳ kheo ở Kosambi chia rẽ vì cãi nhau, Phật giảng sáu pháp hòa thuận và bảy yếu tố của Dự lưu quả.

 1. Từ thân hành đối với nhau trước mặt như sau lưng.
 2. Từ khẩu hành;
 3. Từ ý hành;
 4. San sẻ lợi lộc vật chất;
 5. Cùng nhau thành tựu giới luật;
 6. Cùng nhau thành tựu tri kiến bậc thánh. Trong đây, tri kiến bậc thánh là nòng cốt của lục hòa.

Bảy yếu tố của quả Dự lưu là bảy yếu tố của tri kiến bậc thánh:

 1. Thiền định để gột trừ năm triền cái.
 2. Ðạt đến tịnh chỉ.
 3. Quán sát bằng tri kiến này không có trong giới luật ngoại đạo.
 4. Phát lộ khi phạm giới.
 5. Giúp đỡ bạn đồng tu.
 6. Lóng tai nghe Pháp.
 7. Thành tựu nghĩa tín thọ, pháp tín thọ, và hân hoan liên hệ Pháp.

III. CHÚ GIẢI

Kinh này bắt nguồn từ cuộc tranh cãi ở Câu diệm bì, khởi từ sự hiểu lầm một tiểu giới nhưng đã nhanh chóng bùng lên và lan rộng, chia đại đa số tăng chúng và tín đồ ở địa phương thành hai phe thù nghịch.

 1. PHÁP SỐ

Năm triền cái, sáu hòa, bảy yếu tố của Dự lưu quả [trừ 5 triền cái, tịnh chỉ; trí quán sát; phát lộ ngay khi phạm tiểu giới; giúp đỡ đồng tu; lóng tai nghe pháp; hiểu rõ ý nghĩa và hân hoan trong Pháp].

 1. KỆ TỤNG
 2. Chúng ở Kosambi
  Chia rẽ vì cãi nhau
  Không chấp nhận hòa giải
  Phật giảng pháp lục hòa.
  Cùng với bảy yếu tố
  Ðưa đến Dự lưu quả.2. Một là từ thân hành
  Hai là từ khẩu hành
  Ba là từ ý hành
  Sau lưng như trước mặt
  Bốn, san sẻ lợi lộc
  Năm, cùng thành tựu giới
  Sáu, cùng tri kiến thánh
  – Nòng cốt của lục hòa.Bảy yếu tố Dự lưu
  Là tri kiến bậc thánh:Một bỏ năm triền cái,
  Dứt trừ sự tranh cãi;
  Hai là đạt tịnh chỉ;
  Ba là trí quán sát
  Thấy rõ tri kiến này
  Không có trong ngoại đạo.
  Bốn phát lộ lỗi lầm;
  Năm giúp đỡ đồng tu;
  Sáu lóng tai nghe Pháp;
  Bảy thành tựu sức mạnh
  Nghĩa và Pháp tín thọ
  Hân hoan liên hệ Pháp.
  Thành tựu bảy chi này
  Là đắc quả Dự lưu.

-ooOoo-

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 18

Post Views: 139