Kinh Phật thuyết như vậy – Tiểu bộ kinh Nikaya

Kinh Phật thuyết như vậy – Tiểu bộ kinh Nikaya

Kinh Phật Thuyết Như Vậy

EKAKANIPĀTO – NHÓM MỘT PHÁP

Paṭhamo vaggo – Phẩm Thứ Nhất

1. Lobhasuttaṃ – Kinh Tham
2. Dosasuttaṃ – Kinh Sân
3. Mohasuttaṃ – Kinh Si
4. Kodhasuttaṃ – Kinh Giận Dữ
5. Makkhasuttaṃ – Kinh Gièm Pha
6. Mānasuttaṃ – Kinh Ngã Mạn
7. Sabbapariññāsuttaṃ – Kinh Biết Toàn Diện Tất Cả
8. Mānapariññāsuttaṃ – Kinh Biết Toàn Diện Ngã Mạn
9. Lobhapariññāsuttaṃ – Kinh Biết Toàn Diện Tham
10. Dosapariññāsuttaṃ – Kinh Biết Toàn Diện Sân
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Dutiyo vaggo – Phẩm Thứ Nhì

1. Mohapariññāsuttaṃ – Kinh Biết Toàn Diện Si
2. Kodhapariññāsuttaṃ – Kinh Biết Toàn Diện Giận Dữ
3. Makkhapariññāsuttaṃ – Kinh Biết Toàn Diện Gièm Pha
4. Avijjanīvaraṇasuttaṃ – Kinh Che Lấp Bởi Vô Minh
5. Taṇhāsaṃyojanasuttaṃ – Kinh Ràng Buộc Bởi Tham Ái
6. Paṭhamasekhasuttaṃ – Kinh Hữu Học – Thứ Nhất
7. Dutiyasekhasuttaṃ – Kinh Hữu Học – Thứ Nhì
8. Saṅghabhedasuttaṃ – Kinh Chia Rẽ Hội Chúng
9. Saṅghasāmaggisuttaṃ – Kinh Hợp Nhất Hội Chúng
10. Paduṭṭhapuggalasuttaṃ – Kinh Người Xấu Xa
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Tatiyo vaggo – Phẩm Thứ Ba

1. Pasannacittasuttaṃ – Kinh Tâm Tịnh Tín
2. Māpuññabhāyīsuttaṃ – Kinh Chớ Sợ Hãi Phước Thiện
3. Ubho-atthasuttaṃ – Kinh Cả Hai Mục Đích
4. Aṭṭhipuñjasuttaṃ – Kinh Đống Xương
5. Sampajānamusāvādasuttaṃ – Kinh Cố Tình Nói Dối
6. Dānasaṃvibhāgasuttaṃ – Kinh Bố Thí và San Sẻ
7. Mettācetovimuttisuttaṃ – Kinh Từ Tâm Giải Thoát
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

checked

DUKANIPĀTO – NHÓM HAI PHÁP

Paṭhamo vaggo – Phẩm Thứ Nhất

1. Paṭhamabhikkhusuttaṃ – Kinh Tỳ Khưu – Thứ Nhất
2. Dutiyabhikkhusuttaṃ – Kinh Tỳ Khưu – Thứ Nhì
3. Tapanīyasuttaṃ – Kinh Làm Cho Bứt Rứt
4. Atapanīyasuttaṃ – Kinh Không Làm Cho Bứt Rứt
5. Papakasīlasuttaṃ – Kinh Giới Ác Xấu
6. Bhaddakasīlasuttaṃ – Kinh Giới Hiền Thiện
7. Anātāpīsuttaṃ – Kinh Không Có Nhiệt Tâm
8. Paṭhama janakuhanasuttaṃ – Kinh Dối Gạt Người – Thứ Nhất
9. Dutiya janakuhanasuttaṃ – Kinh Dối Gạt Người – Thứ Nhì
10. Somanassasuttaṃ – Kinh Tâm Hỷ
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Dutiyo vaggo – Phẩm Thứ Nhì

1. Vitakkasuttaṃ – Kinh Suy Tầm
2. Desanāsuttaṃ – Kinh Thuyết Giảng
3. Vijjāsuttaṃ – Kinh Minh
4. Paññāparihānisuttaṃ – Kinh Thấp Kém Về Tuệ
5. Sukkadhammasuttaṃ – Kinh Pháp Trắng
6. Ajātasuttaṃ – Kinh Không Sanh
7. Nibbānadhātusuttaṃ – Kinh Bản Thể Niết Bàn
8. Paṭisallānasuttaṃ – Kinh Thiền Tịnh
9. Sikkhānisaṃsasuttaṃ – Kinh Lợi Ích Của Việc Học Tập
10. Jāgariyasuttaṃ – Kinh Tỉnh Thức
11. Āpāyikasuttaṃ – Kinh Kẻ Sanh Đọa Xứ
12. Diṭṭhigatasuttaṃ – Kinh Tà Kiến
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

checked

TIKANIPĀTO – NHÓM BA PHÁP

Paṭhamo vaggo – Phẩm Thứ Nhất

1. Akusalamūlasuttaṃ – Kinh Bất Thiện Căn
2. Dhātusuttaṃ – Kinh Giới
3. Paṭhamavedanāsuttaṃ – Kinh Thọ – Thứ Nhất
4. Dutiyavedanāsuttaṃ – Kinh Thọ – Thứ Nhì
5. Paṭhama esanāsuttaṃ – Kinh Tầm Cầu – Thứ Nhất
6. Dutiya esanāsuttaṃ – Kinh Tầm Cầu – Thứ Nhì
7. Paṭhama āsavasuttaṃ – Kinh Lậu Hoặc – Thứ Nhất
8. Dutiya āsavasuttaṃ – Kinh Lậu Hoặc – Thứ Nhì
9. Taṇhāsuttaṃ – Kinh Tham Ái
10. Māradheyyasuttaṃ – Kinh Phạm Vi Của Ma Vương
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Dutiyo vaggo – Phẩm Thứ Nhì

1. Puññakiriyavatthusuttaṃ – Kinh Nền Tảng Của Việc Hành Thiện
2. Cakkhusuttaṃ – Kinh về Nhãn
3. Indriyasuttaṃ – Kinh về Quyền
4. Addhāsuttaṃ – Kinh Khoảng Thời Gian
5. Duccaritasuttaṃ – Kinh Uế Hạnh
6. Sucaritasuttaṃ – Kinh Thiện Hạnh
7. Soceyyasuttaṃ – Kinh Thanh Tịnh
8. Moneyyasuttaṃ – Kinh Hiền Trí Hạnh
9. Paṭhamarāgasuttaṃ – Kinh Luyến Ái – Thứ Nhất
10. Dutiyarāgasuttaṃ – Kinh Luyến Ái – Thứ Nhì
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Tatiyo vaggo – Phẩm Thứ Ba

1. Mucchādiṭṭhikammasamādānasuttaṃ – Kinh Thọ Trì Các Nghiệp Do Tà Kiến
2. Sammādiṭṭhikammasamādānasuttaṃ – Kinh Kinh Thọ Trì Các Nghiệp Do Chánh Kiến
3. Nissaraṇiyasuttaṃ – Kinh Thoát Ly
4. Santatarasuttaṃ – Kinh An Tịnh Hơn
5. Puttasuttaṃ – Kinh Con Trai
6. Vuṭṭhisuttaṃ – Kinh Mưa
7. Sukhapatthanāsuttaṃ – Kinh Ước Nguyện Hạnh Phúc
8. Bhidurasuttaṃ – Kinh Dễ Tan Vỡ
9. Dhātusaṃsandanasuttaṃ – Kinh Sự Kết Hợp Theo Bản Chất
10. Parihānasuttaṃ – Kinh Sự Thoái Hóa
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Catuttho vaggo – Phẩm Thứ Tư

1. Vitakkasuttaṃ – Kinh Suy Tầm
2. Sakkārasuttaṃ – Kinh Tôn Vinh
3. Devasaddasuttaṃ – Kinh Âm Thanh Của Chư Thiên
4. Pubbanimittasuttaṃ – Kinh Dấu Hiệu Báo Trước
5. Bahujanahitasuttaṃ – Kinh Sự Lợi Ích Cho Nhiều Người
6. Asubhānupassīsuttaṃ – Kinh Quan Sát Bất Tịnh
7. Dhammānudhammapaṭipannasuttaṃ – Kinh Thực Hành Pháp Thuận Theo Pháp
8. Andhakaraṇasuttaṃ – Kinh Sự Tạo Ra Tăm Tối
9. Antaramalasuttaṃ – Kinh Vết Nhơ Ở Bên Trong
10. Devadattasuttaṃ – Kinh Devadatta
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Pañcamo vaggo – Phẩm Thứ Năm

1. Aggappasādasuttaṃ – Kinh Sự Tịnh Tín Tối Cao
2. Jīvikāsuttaṃ – Kinh Sự Nuôi Mạng
3. Saṅghāṭikaṇṇasuttaṃ – Kinh Chéo Y Hai Lớp
4. Aggisuttaṃ – Kinh Lửa
5. Upaparikkhasuttaṃ – Kinh Khảo Sát
6. Kāmūpapattisuttaṃ – Kinh Sự Sanh Khởi Của Các Dục
7. Kāmayogasuttaṃ – Kinh Sự Gắn Bó Với Các Dục
8. Kalyāṇasīlasuttaṃ – Kinh Giới Tốt Đẹp
9. Dānasuttaṃ – Kinh Bố Thí
10. Tevijjasuttaṃ – Kinh Ba Minh
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

checked

CATUKKANIPĀTO – NHÓM BỐN PHÁP

1. Brāhmaṇasuttaṃ – Kinh Bà-La-Môn
2. Caturanavajjasuttaṃ – Kinh Bốn Vật Không Bị Khiển Trách
3. Āsavakkhayasuttaṃ – Kinh Diệt Trừ Lậu Hoặc
4. Samaṇabrāhmaṇasuttaṃ – Kinh Sa-Môn và Bà-La-Môn
5. Sīlasampannasuttaṃ – Kinh Thành Tựu Giới
6. Taṇhuppādasuttaṃ – Kinh Sự Sanh Khởi của Tham Ái
7. Sabrahmakasuttaṃ – Kinh Có Phạm Thiên
8. Bahukārasuttaṃ – Kinh Nhiều Sự Ích Lợi
9. Kuhasuttaṃ – Kinh Dối Trá
10. Purisapiyarūpasuttaṃ – Kinh Người và Sắc Đáng Yêu
11. Carasuttaṃ – Kinh Bước Đi
12. Sampannasīlasuttaṃ – Kinh Giới Thành Tựu
13. Lokāvabodhasuttaṃ – Kinh Giác Ngộ về Thế Giới
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

checked

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 20