Kinh Phật tự thuyết – Tiểu bộ kinh Nikaya

Kinh Phật tự thuyết – Tiểu bộ kinh Nikaya
Bài kinh số 040 :  Kinh Phật Tự Thuyết (Chương 1 đến chương 5) (Udāna) – Chương 1 : Phẩm Bồ đề
Tôn ở Uruvelà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Bồ đề, khi mới chứng Chánh Ðẳng Giác
 
Phẩm Bồ Ðề diễn tả đức Phật khi mới thành đạo,ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ Ðề, suy tưởng đến lý 12 nhân duyên, thuận chiều và nghịch chiều rồi nói lên cảm hứng. (xem I. 1, 2,3).

1. BODHIVAGGO – PHẨM GIÁC NGỘ

1. Paṭhamabodhisuttaṃ – Sự Giác Ngộ – Kinh thứ nhất
2. Dutiyabodhisuttaṃ – Sự Giác Ngộ – Kinh thứ nhì
3. Tatiyabodhisuttaṃ- Sự Giác Ngộ – Kinh thứ ba
4. Nigrodhasuttaṃ – Kinh Cây Si
5. Therasuttaṃ – Kinh Các Vị Trưởng Lão
6. Kassapasuttaṃ – Kinh Kassapa
7. Pāvāsuttaṃ – Kinh Pāvā
8. Saṅgāmajisuttaṃ – Kinh Saṅgāmaji
9. Jaṭilasuttaṃ – Kinh Đạo Sĩ Bện Tóc
10. Bāhiyasuttaṃ – Kinh Bāhiya
Tatruddānaṃ bhavati – Tóm Lược Phần Này Là

Đức  Phật
checked
Bài kinh số 040 :  Kinh Phật Tự Thuyết (Chương 1 đến chương 5) (Udāna)   – Chương 2 – Phẩm Mucalinda
Địa điểm
 
Kinh II, 1 nói đến tích đức Phật ngồi nhập định gặp mưa to gió lớn,có con rắn Mucalinda quấn thân mình chung quanh đức Phật để che chở cho Ngài.

2. MUCALINDAVAGGO – PHẨM MUCALINDA

1. Mucalindasuttaṃ – Kinh Mucalinda
2. Rājasuttaṃ – Kinh Đức Vua
3. Daṇḍasuttaṃ – Kinh Gậy Gộc
4. Sakkārasuttaṃ – Kinh Tôn Vinh
5. Upāsakasuttaṃ – Kinh Nam Cư Sĩ
6. Gabhinīsuttaṃ – Kinh Sản Phụ
7. Ekaputtasuttaṃ – Kinh Con Trai Độc Nhất
8. Suppavāsāsuttaṃ – Kinh Suppavāsā
9. Visākhāsuttaṃ – Kinh Visākhā
10. Bhaddiyasuttaṃ – Kinh Bhaddiya
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Đức  Phật
checked

3. NANDAVAGGO – PHẨM NANDA

1. Kammasuttaṃ – Kinh Nghiệp
2. Nandasuttaṃ – Kinh Nanda
3. Yasojasuttaṃ – Kinh Yasoja
4. Sāriputtasuttaṃ – Kinh Sāriputta
5. Kolitasuttaṃ – Kinh Kolita
6. Pilindivacchasuttaṃ – Kinh Pilindivaccha
7. Kassapasuttaṃ – Kinh Kassapa
8. Piṇḍapātikasuttaṃ – Kinh Vị Hành Pháp Khất Thực
9. Sippasuttaṃ – Kinh Nghề Nghiệp
10. Lokavolokanasuttaṃ – Kinh Xem Xét Thế Gian
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Đức  Phật
checked

4. MEGHIYAVAGGO – PHẨM MEGHIYA

1. Meghiyasuttaṃ – Kinh Meghiya
2. Uddhatasuttaṃ – Kinh Náo Động
3. Gopālasuttaṃ – Kinh Người Chăn Bò
4. Juṇhasuttaṃ – Kinh Thượng Huyền
5. Nāgasuttaṃ – Kinh Long Tượng
6. Piṇḍolasuttaṃ – Kinh Piṇḍola
7. Sāriputtasuttaṃ – Kinh Sāriputta
8. Sundarīsuttaṃ – Kinh Sundarī
9. Upasenasuttaṃ – Kinh Upasena
10. Sāriputtasuttaṃ – Kinh Sāriputta
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Đức  Phật
checked

5. SOṆAVAGGO – PHẨM SOṆA

1. Rājasuttaṃ – Kinh Đức Vua
2. Appāyukasuttaṃ – Kinh Tuổi Thọ Ít Ỏi
3. Suppabuddhakuṭṭhisuttaṃ – Kinh Gã Cùi Suppabuddha
4. Kumārakasuttaṃ – Kinh Các Thiếu Niên
5. Uposathasuttaṃ – Kinh Lễ Uposatha
6. Soṇasuttaṃ – Kinh Soṇa
7. Revatasuttaṃ – Kinh Revata
8. Ānandasuttaṃ – Kinh Ānanda
9. Saddhāyamānasuttaṃ – Kinh Nhạo Báng
10. Panthakasuttaṃ – Kinh Panthaka
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Đức  Phật
checked

6. JACCANDHAVAGGO – PHẨM MÙ BẨM SINH

1. Āyusaṅkhāravossajanasuttaṃ – Kinh Buông Bỏ Thọ Hành
2. Jaṭilasuttaṃ – Kinh Đạo Sĩ Tóc Bện
3. Paccavekkhanasuttaṃ – Kinh Quán Xét Lại
4. Paṭhama nānātitthiyasuttaṃ – Kinh Ngoại Đạo – Thứ Nhất
5. Dutiya nānātitthiyasuttaṃ – Kinh Ngoại Đạo – Thứ Nhì
6. Tatiya nānātitthiyasuttaṃ – Kinh Ngoại Đạo – Thứ Ba
7. Subhūtisuttaṃ – Kinh Subhūti
8. Gaṇikāsuttaṃ – Kinh Người Kỹ Nữ
9. Upātisuttaṃ – Kinh Đến Gần Rồi Vượt Qua
10. Tathāgatuppādasuttaṃ – Kinh Sự Hiện Khởi Của Như Lai
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Đức Phật
checked

7. CULLAVAGGO – PHẨM NHỎ

1. Paṭhamabhaddiyasuttaṃ – Kinh Bhaddiya – Thứ Nhất
2. Dutiyabhaddiyasuttaṃ – Kinh Bhaddiya – Thứ Nhì
3. Sattasuttaṃ – Kinh Bị Dính Mắc – Thứ Nhất
4. Dutiyasattasuttaṃ – Kinh Bị Dính Mắc – Thứ Nhì
5. Lakuṇṭakabhaddiyasuttaṃ – Kinh Lakuṇṭakabhaddiya
6. Taṇhākkhayasuttaṃ – Kinh Diệt Trừ Tham Ái
7. Papañcakkhayasuttaṃ – Kinh Diệt Trừ Chướng Ngại
8. Kaccānasuttaṃ – Kinh Kaccāna
9. Udapānasuttaṃ – Kinh Giếng Nước
10. Udenasuttaṃ – Kinh Udena
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Đức Phật
checked

8. PĀṬALIGĀMIYAVAGGO – PHẨM DÂN LÀNG PĀṬALI

1. Paṭhamanibbānasuttaṃ – Kinh Niết Bàn – Thứ Nhất
2. Dutiyanibbānasuttaṃ – Kinh Niết Bàn – Thứ Nhì
3. Tatiyanibbānasuttaṃ – Kinh Niết Bàn – Thứ Ba
4. Catutthanibbānasuttaṃ – Kinh Niết Bàn – Thứ Tư
5. Cundasuttaṃ – Kinh Cunda
6. Pāṭaligāmiyasuttaṃ – Kinh Dân Làng Pāṭali
7. Dvidhāpathasuttaṃ – Kinh Đường Rẽ Hai Nhánh
8. Visākhāsuttaṃ – Kinh Visākhā
9. Paṭhamadabbasuttaṃ – Kinh Dabba – Thứ Nhất
10. Dutiyadabbasuttaṃ – Kinh Dabba – Thứ Nhì
Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phần Này

Udānapāḷi samattā – Phật Tự Thuyết được đầy đủ.

checked

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 26