Tiểu Bộ Kinh Nikaya Tập II – Thiên Cung và Ngạ Quỷ

Tiểu Bộ Kinh Nikaya Tập II – Thiên Cung và Ngạ Quỷ

Chuyện thiên cung

Địa điểm
 

A. THIÊN CUNG NỮ GIỚI

1. PHẨM CHIẾC GHẾ 

1.   Thiên cung chiếc ghế thứ nhất

2.   Thiên cung chiếc ghế thứ nhì    

3.   Thiên cung chiếc ghế thứ ba     

4.   Thiên cung chiếc ghế thứ tư  

5.   Thiên cung voi     

6.   Thiên cung chiếc thuyền thứ nhất  

7.   Thiên cung chiếc thuyền thứ nhì

8.   Thiên cung chiếc thuyền thứ ba

9.   Thiên cung cây đèn    

10. Thiên cung của sự cúng dường hạt mè   

11. Thiên cung của người vợ chung thủy    

12. Thiên cung của người vợ chung thủy thứ nhì 

13. Thiên cung của người con dâu 

14. Thiên cung của người con dâu thứ nhì  

15. Thiên cung của Uttarā    

16. Thiên cung của Sirimā    

17. Thiên cung của Kesakārī

***

checked
Địa điểm
 

2. PHẨM CITTALATĀ 

1.   Thiên cung của người nữ tỳ

2.   Thiên cung của Lakhumā    

3.   Thiên cung của người nữ bố thí bọt nước cơm

4.   Thiên cung của người nữ dòng hạ tiện

5.   Thiên cung của Bhadditthī

6.   Thiên cung của Soṇadinnā

7.   Thiên cung của Uposathā    

8.   Thiên cung của Saddhā  

9.   Thiên cung của Sunandā

10. Thiên cung của người nữ bố thí vật thực

11. Thiên cung của người nữ bố thí vật thực thứ nhì     

***

checked
Địa điểm
 

3. PHẨM PĀRICCHATTAKA 

1.   Thiên cung cao sang 

2.   Thiên cung của người nữ bố thí mía

3.   Thiên cung chiếc ghế dài

4.   Thiên cung của Latā  

5.   Thiên cung của Guttila   

6.   Thiên cung tỏa sáng rực rỡ  

7.   Thiên cung của Sesavatī

8.   Thiên cung của Mallikā

9.   Thiên cung của Visālakkhī

10. Thiên cung Pāricchattaka     

***

checked
Bài kinh số 040 : Phẩm IV – Ðỏ sẫm
Địa điểm
 

4. PHẨM MAÑJEṬṬHAKA 

1.   Thiên cung màu đỏ tía    

2.   Thiên cung rực rỡ    

3.   Thiên cung long tượng

4.   Thiên cung của Alomā     

5.   Thiên cung của người nữ bố thí cháo chua     

6.   Thiên cung trú xá  

7.   Thiên cung của bốn phụ nữ

8.   Thiên cung vườn xoài     

9.   Thiên cung màu vàng

10. Thiên cung khúc mía

11. Thiên cung do sự đảnh lễ    

12. Thiên cung của Rajjumālā

***

checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm V – Ðại xa
Địa điểm
 

5. PHẨM CỖ XE LỚN 

1.   Thiên cung của thiên tử ếch 

2.   Thiên cung của Revatī    

3.   Thiên cung của thanh niên Bà-la-môn Chatta

4.   Thiên cung của người bố thí xúp cua   

5.   Thiên cung của người giữ cửa

6.   Thiên cung do việc nên làm

7.   Thiên cung do việc nên làm thứ nhì     

8.   Thiên cung do cây kim

9.   Thiên cung do cây kim thứ nhì 

10. Thiên cung long tượng     

11. Thiên cung long tượng thứ nhì

12. Thiên cung long tượng thứ ba 

13. Thiên cung cỗ xe nhỏ

14. Thiên cung cỗ xe lớn

 

***

checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm VI – Pāyasi (Pāyasi)
Địa điểm
 

6. PHẨM PĀYĀSI

1.   Thiên cung của người tại gia

2.   Thiên cung của người tại gia thứ nhì   

3.   Thiên cung của người bố thí trái cây   

4.   Thiên cung của người bố thí chỗ ngụ thứ nhất

5.   Thiên cung của người bố thí chỗ ngụ thứ nhì

6.   Thiên cung của người bố thí vật thực  

7.   Thiên cung của người canh giữ lúa mạch

8.   Thiên cung của người có bông tai thứ nhất   

9.   Thiên cung của người có bông tai thứ nhì     

10. Thiên cung của Uttara   

 ***

checked
Địa điểm
 

7. PHẨM KHÉO ĐẶT XUỐNG 

1.   Thiên cung Cittalatā 

2.   Thiên cung Nandana 

3.   Thiên cung có cây trụ bằng ngọc ma-ni

4.   Thiên cung bằng vàng

5.   Thiên cung cây xoài

6.   Thiên cung của người chăn bò

7.   Thiên cung của Kanthaka  

8.   Thiên cung nhiều màu sắc

9.   Thiên cung của Maṭṭakuṇḍalī

10. Thiên cung của Serissaka  

11. Thiên cung khéo đặt xuống

checked

Chuyện Ngạ quỷ

Bài kinh số 040 :  Phẩm I – Phẩm Con Rắn
Địa điểm
 

1. PHẨM RẮN

1.   Chuyện ngạ quỷ ví như cánh đồng

2.   Chuyện ngạ quỷ mõm heo

3.   Chuyện ngạ quỷ miệng thối    

4.   Chuyện ngạ quỷ hình nộm bằng bột    

5.   Chuyện ngạ quỷ ở bên kia bức tường  

6.   Chuyện ngạ quỷ ăn năm đứa con trai  

7.   Chuyện ngạ quỷ ăn bảy đứa con trai   

8.   Chuyện ngạ quỷ bò đực

9.   Chuyện ngạ quỷ và người chủ thợ dệt  

10. Chuyện ngạ quỷ sói đầu    

11. Chuyện ngạ quỷ voi

12. Chuyện ngạ quỷ rắn    

***

checked
Địa điểm
 

2. PHẨM UBBARĪ

1.   Chuyện ngạ quỷ Saṃsāramocaka  

2.   Chuyện ngạ quỷ – Mẹ của trưởng lão Sāriputta

3.   Chuyện ngạ quỷ Mattā

4.   Chuyện ngạ quỷ Nandā

5.   Chuyện ngạ quỷ Maṭṭakuṇḍalī

6.   Chuyện ngạ quỷ của Kaṇha

7.   Chuyện ngạ quỷ Dhanapāla

8.   Chuyện ngạ quỷ Cullaseṭṭhi    

9.   Chuyện ngạ quỷ của Aṅkura    

10. Chuyện ngạ quỷ – Mẹ của Uttara   

11. Chuyện ngạ quỷ sợi chỉ

12. Chuyện ngạ quỷ ở hồ Kaṇṇamuṇḍa

13. Chuyện ngạ quỷ của Ubbarī    

***

checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm III – Tiểu Phẩm
Địa điểm
 

3. TIỂU PHẨM

1.   Chuyện ngạ quỷ không làm (mặt) nước bị vỡ ra

2.   Chuyện ngạ quỷ ở núi Sānuvāsī

3.   Chuyện ngạ quỷ ở hồ Rathakāra   

4.   Chuyện ngạ quỷ vỏ trấu    

5.   Chuyện ngạ quỷ về đứa bé trai

6.   Chuyện ngạ quỷ Seriṇī

7.   Chuyện ngạ quỷ người thợ săn thú

8.   Chuyện ngạ quỷ người thợ săn thú thứ nhì

9.   Chuyện ngạ quỷ có sự quyết đoán sái quấy

10. Chuyện ngạ quỷ do chê bai xá-lợi 

***

checked
Bài kinh số 040 :  Phẩm IV – Ðại Phẩm
Địa điểm
 

4. ĐẠI PHẨM

1.   Chuyện ngạ quỷ của Ambasakkhara  

2.   Chuyện ngạ quỷ Serissaka

3.   Chuyện ngạ quỷ Nandaka

4.   Chuyện ngạ quỷ Revatī   

5.   Chuyện ngạ quỷ Mía 

6.   Chuyện ngạ quỷ hai người thanh niên

7.   Chuyện ngạ quỷ con trai của đức vua 

8.   Chuyện ngạ quỷ ăn phân 

9.   Chuyện nữ ngạ quỷ ăn phân   

10. Chuyện ngạ quỷ nhóm

11. Chuyện ngạ quỷ ở Pāṭaliputta

12. Chuyện ngạ quỷ ở hồ sen

13. Chuyện ngạ quỷ ở cây xoài    

14. Chuyện ngạ quỷ gom góp của cải 

15. Chuyện ngạ quỷ các con trai nhà triệu phú

16. Chuyện ngạ quỷ với sáu mươi ngàn quả búa tạ    

checked
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 12