Tiểu Bộ Kinh Nikaya P5 – Những câu chuyện tiền thân Đức Phật

Tiểu Bộ Kinh Nikaya P5 – Những câu chuyện tiền thân Đức Phật

Câu chuyện tiền thân Đức Phật (4)

Địa điểm
 
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Địa điểm
 

VIII. AṬṬHAKANIPĀTO – NHÓM TÁM KỆ NGÔN

KACCĀNIVAGGO – PHẨM BÀ KACCĀNI

 1. Kaccānijātakaṃ – Bổn sanh Bà Kaccāni (23/09/2015)
 2. Aṭṭhasaddajātakaṃ – Bổn sanh Tám Âm Thanh (23/09/2015)
 3. Sulasājātakaṃ – Bổn sanh Nàng Sulasā (24/09/2015)
 4. Sumaṅgalajātakaṃ – Bổn sanh Gã Giữ Vườn Sumaṅgala (25/09/2015)
 5. Gaṅgamālajātakaṃ – Bổn sanh Thợ Cạo Gaṅgamāla (26/09/2015)
 6. Cetiyajātakaṃ – Bổn sanh Vua Cetiya (26/09/2015)
 7. Indriyajātakaṃ – Bổn sanh Các Giác Quan (27/09/2015)
 8. Ādittajātakaṃ – Bổn sanh Bị Cháy Rực (27/09/2015)
 9. Aṭṭhānajātakaṃ – Bổn sanh Sự Việc Không Xảy Ra (28/09/2015)
 10. Dīpijātakaṃ – Bổn sanh Con Báo (28/09/2015)

***

checked
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Địa điểm
 

IX. NAVAKANIPĀTO – NHÓM CHÍN KỆ NGÔN

NAVAKANIPĀTO – NHÓM CHÍN KỆ NGÔN

 1. Gijjhajātakaṃ – Bổn sanh Chim Kên Kên (29/09/2015)
 2. Kosambajātakaṃ – Bổn sanh Kosambī (30/09/2015)
 3. Mahāsukajātakaṃ – Bổn sanh Chim Két Lớn (01/10/2015)
 4. Cullasukajātakaṃ – Bổn sanh Chim Két Nhỏ (02/10/2015)
 5. Hāritajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Hārita (03/10/2015)
 6. Padamāṇavakajātakaṃ – Bổn sanh Chàng Trai Xem Xét Vết Bàn Chân (04/10/2015)
 7. Lomasakassapajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Lomasakassapa (05/10/2015)
 8. Cakkavākajātakaṃ – Bổn sanh Chim Hồng Hạc (06/10/2015)
 9. Haḷiddirāgajātakaṃ – Bổn sanh Tâm Chao Đảo (07/10/2015)
 10. Samuggajātakaṃ – Bổn sanh Cái Hộp (08/10/2015)
 11. Pūtimaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Chó Rừng Pūtimaṃsa (09/10/2015)
 12. Tittirajātakaṃ – Bổn sanh Con Gà Gô (10/10/2015)

***

checked
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Địa điểm
 
Địa điểm
 

X. DASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI KỆ NGÔN

DASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI KỆ NGÔN

 1. Catudvārajātakaṃ – Bổn sanh Bốn Cánh Cửa (11/10/2015)
 2. Kaṇhajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Kaṇha (12/10/2015)
 3. Catuposathikajātakaṃ – Bổn sanh Bốn Vị Hành Trai Giới (13/10/2015)
 4. Saṅkhajātakaṃ – Bổn sanh Bà-la-môn Saṅkha (14/10/2015)
 5. Cullabodhijātakaṃ – Bổn sanh Tiểu Giác Ngộ (15/10/2015)
 6. Kaṇhadīpāyanajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Kaṇhadīpāyana (16/10/2015)
 7. Nigrodhajātakaṃ – Bổn sanh Vua Nigrodha (17/10/2015)
 8. Takkalajātakaṃ – Bổn sanh Củ Takkaḷa (18/10/2015)
 9. Mahādhammapālajātakaṃ – Đại Bổn sanh Dhammapāla (19/10/2015)
 10. Kukkuṭajātakaṃ – Bổn sanh Con Gà Trống (20/10/2015)
 11. Maṭṭakuṇḍalijātakaṃ – Bổn sanh Thiên Tử Maṭṭakuṇḍali (21/10/2015)
 12. Biḷārakosiyajātakaṃ – Bổn sanh Triệu Phú Biḷārakosiya (21/10/2015)
 13. Cakkavākajātakaṃ – Bổn sanh Chim Hồng Hạc (22/10/2015)
 14. Bhūripaññajātakaṃ – Bổn sanh Trí Tuệ Uyên Bác (23/10/2015)
 15. Mahāmaṅgalajātakaṃ – Bổn sanh Điềm Lành Lớn (24/10/2015)
 16. Ghatapaṇḍitajātakaṃ – Bổn sanh Ghata Sáng Suốt (25/10/2015)

***

checked
Địa điểm
 
4. Nimijātakaṃ – Bổn Sanh Đức Vua Nimi (26/08/2016)
checked
5. Khaṇḍahālajātakaṃ – Bổn Sanh Quan Tế Tự Khaṇḍahāla (03/09/2016)
checked
6. Bhūridattajātakaṃ – Bổn Sanh Long Vương Bhūridatta (20/09/2016)
checked
7. Mahānāradakassapajātakaṃ – Đại Bổn Sanh Nāradakassapa (03/10/2016)
checked
Bài kinh số 040
Địa điểm
 
Bài kinh số 040
Địa điểm
 

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 34