Kinh tiểu bộ https://www.rongmotamhon.net/kinh-nam-truyen_dai-tang-tieng-viet_none_tieubo.html ( bao gồm nội dung text – mp3)

Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikāya)

Tập I

Tập II – 2.1 Chuyện Thiên Cung

Tập II – 2.2 Chuyện Ngạ Quỷ

Tập III – 3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ

Tập III – 3.2 Trưởng Lão Ni Kệ

Tập IV – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (1)

Tập V – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (2)

Tập VI – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (3)

Tập VII – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (4)

Tập VIII – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (5)

Tập IX – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (6)

Tập X – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (7)

Mục lục Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikāya) hiện có 117 mục, gồm 117 tiểu mục.

Hits: 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *