»» Phẩm IX – Tập Chín Kệ

Trưởng lão tăng kệ

Dịch giả: Thích Minh Châu


(Download file MP3
– 0.48 MB – Thời gian phát: 02 phút 46 giây.)

Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.

Font chữ:


(LXII) Mẹ Của Vaddha


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở thành phố Bhàrukaccha, trong một gia đình thường dân. Sau khi lập gia đình, nàng sanh được một người con, đặt tên là Vaddha và nàng được biết là mẹ Vaddha. Nghe một Tỷ-kheo thuyết pháp, nàng trở thành một tín nữ, và giao lại con cho bà con. Nàng đi đến các Tỷ-kheo-ni và xuất gia. Vaddha đi thăm mẹ, đi một mình vào tinh xá Tỷ-kheo-ni và bị mẹ khiển trách như sau:

204. Vaddha, chớ bao giờ,

Rơi vào cõi tham dục,

Này con, chớ chia phần,

Trong đau khổ liên tục.

205. Hạnh phúc là ẩn sĩ,

Không tham, nghi đoạn tận,

Sống mát lạnh, chế ngự,

Không còn các lậu hoặc.

206. ẩn sĩ ấy hành trì,

Con đường đạt chánh kiến,

Chấm dứt sự khổ đau,

Vaddha! Hãy tiến tu.

Rồi Vaddha suy nghĩ: ‘Mẹ ta chắc đã chứng quả A-la-hán’, nên nói như sau:

207. Với tự tín mẹ nói,

Mục đích này cho con,

Mẹ thân! Con nghĩ rằng,

Mẹ không còn tham dục.

Rồi vị Trưởng lão Ni trả lời, nêu rõ trách nhiệm của mình đã làm xong:

208. Vaddha! Phàm hành gì,

Thấp, cao hay bậc trung,

Một tí nhỏ tham dục,

Không có ở nơi ta.

209. Ta đoạn mọi lậu hoặc,

Không phóng dật, thiền tu,

Ba minh đã đạt được,

Làm xong lời dạy.

Người con dùng lời khuyên của mẹ để tự sách tấn đi vào tinh xá, ngồi trên chỗ mình thường ngồi, triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Suy tư trên hạnh phúc về quả chứng của mình, Vaddha đi đến mẹ và nói lên chánh trí của mình:

210. Vi diệu thay, mẹ ta,

Khích lệ, thúc đẩy ta,

Những kệ thuộc chân đế,

Với lòng từ thương tưởng.

211. Ta nghe lời mẹ dạy,

Lời giáo giới mẹ hiền,

Ta hành pháp cảm kích,

Ðạt an ổn khổ ách.

212. Ta tinh tấn tinh cần,

Ngày đêm không biếng nhác,

Ðược mẹ khéo khích lệ,

Ta chứng tịnh tối tượng.

Source link

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 40

Post Views: 528