Home Phần I- Pháp cú  –  Phần II-Thiên cung và ngạ quỷ  –  Phần III – Trưởng lão tăng ni kệ   – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân I  – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân II Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 13.91 MBRead More →

Home Phần I- Pháp cú  –  Phần II-Thiên cung và ngạ quỷ  –  Phần III – Trưởng lão tăng ni kệ   – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân I  – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân II (Kurunga)Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 9.99 MBRead More →

Home Phần I- Pháp cú  –  Phần II-Thiên cung và ngạ quỷ  –  Phần III – Trưởng lão tăng ni kệ   – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân I  – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân II (Kulavaka)Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 6.01 MBRead More →

Home Phần I- Pháp cú  –  Phần II-Thiên cung và ngạ quỷ  –  Phần III – Trưởng lão tăng ni kệ   – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân I  – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân II Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 5.48 MBRead More →

Home Phần I- Pháp cú  –  Phần II-Thiên cung và ngạ quỷ  –  Phần III – Trưởng lão tăng ni kệ   – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân I  – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân II (Āsimsa)Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 8.45 MBRead More →

Home Phần I- Pháp cú  –  Phần II-Thiên cung và ngạ quỷ  –  Phần III – Trưởng lão tăng ni kệ   – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân I  – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân II (Varana)Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 19.05 MBRead More →

Home Phần I- Pháp cú  –  Phần II-Thiên cung và ngạ quỷ  –  Phần III – Trưởng lão tăng ni kệ   – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân I  – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân II (Apayimha)Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 7.39 MBRead More →

Home Phần I- Pháp cú  –  Phần II-Thiên cung và ngạ quỷ  –  Phần III – Trưởng lão tăng ni kệ   – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân I  – Phần IV – Câu Chuyện tiền thân II (Litta)Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 11.27 MBRead More →