Bảng so sánh tên người Nikaya với A Hàm K-R

Bảng so sánh tên người Nikaya với A Hàm K-R

Nikaya

A Hàm

1 Tôn giả Kimila (Kimbila) – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda. [Top 80 vị trưởng lão]  
2 Tôn giả Nandiya – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda. [Top 80 vị trưởng lão]  
3 ĐẠI TRƯỞNG LÃO KĀḶUDĀYĪ – bạn thơ ấu sinh cùng ngày với Phật ( đệ nhất về hạnh làm cho các gia đình hoan hỷ) [Top 80 vị trưởng lão]   
4 ĐẠI TRƯỞNG LÃO RAṬṬHAPĀLA ( người bạn thời thơ ấu của Rahula) – đệ nhất về hạnh xuất gia vì lòng tin [Top 80 vị trưởng lão]
5 Rahula : La Hầu La : [Top 10 đệ tử Phật] con của Phật ( thập đại đệ tử – mật hạnh đệ nhất) 
6  1 vị công chúa Rūpanandā (Sắc Nan Đà)  [Top trưởng lão ni]: em cùng cha khác mẹ với Phật ( con của Ma Ha Ba Xà Ba Đề)  Sắc Nan Đà
7 Nan Đà : [Top 80 vị trưởng lão] em cùng cha khác mẹ với Phật ( con của Ma Ha Ba Xà Ba Đề)  Nan Đà
8 Hoàng hậu Maya :[Nổi tiếng] Mẹ của Phật ( hơn Phật > 40 tuổi).  
9 Mahàpajàpati Gotami  : Kế mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề : [Nổi tiếng]vừa là dì của Phật . Là Ni trưởng, có công rất lớn cho phụ nữ được đi xuất gia Ma Ha Ba Xà Ba Đề , Kiều Đàm Di
10 Thích Nữ Rohinī : [Cận sự nữ]  người trong hoàng tộc Sakya , có anh trai là A na Luật . Nhân duyên 1 lần Đại đức về không thấy Rohini đâu ( do mặc cảm bị bệnh lác nên không ra)
11  Ma Ha Nam [Nổi tiếng]( Mahanama Sakya) : 1 người anh em chú bác với Tất Đạt Đa , đi xuất gia theo Phật sau đó được lệnh về làm vua Thành Ca Tỳ La vệ. Là ông ngoại của Tỳ Lưu Ly ( kẻ sau tiêu diệt dòng Thích Ca). Có sách nói là anh e ruột với A nan và A na luật Ma Ha Nam ( con vua Cam Lộ Phạn Vương)
12 Puṇṇa Mantānīputta : Tôn Giả Phú Lâu Na Purana – [Top 10 đệ tử Phật] Thuyết Pháp Đệ Nhất Puṇṇa Mantānīputta sinh ra ở Donavatthu, gần Kapilavatthu , trong một gia đình bà la môn . Mẹ của ông là Mantānī (hay Maitrāyanī), em gái của Ven. Añña Koṇḍañña , người đã trở thành Ven. Giáo viên của Puṇṇa. Ven. Ānanda , sau lần nhập thất đầu tiên trong cơn mưa , đề cập đến ông như một người có ảnh hưởng lớn trong Ānandasuttaṃ . Anh ta nói rằng nhờ anh ta mà anh ta có thể trở thành một sotāpanna 
13 Tôn giả Nāgita –[Top 80 vị trưởng lão]   từng làm thị giả cho Đức Phật  
14 Hoàng phi Khe Ma  [Top trưởng lão ni] sau đi xuất gia theo Phật trở thành nữ đệ tử tỳ kheo ni trí tuệ đệ nhất của Phật Nếu Tâm Học nhớ không nhầm thì Hán tạng gọi là Thái Hòa
15 Pasenadi ( tiếng Pali : पसेनदि Pasenadi ; tiếng Phạn : प्रसेनजित् Prasenajit ; khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên) là một người cai trị Aikṣvāka của Kosala . Sāvatthī là thủ đô của ông. Ông đã thành công sau Sanjaya Mahākosala . [2] Ông là một Upāsaka (tín đồ tại gia) nổi bật của Phật Gautama , và đã xây dựng nhiều tu viện Phật giáo cho Đức Phật. Vua Ba-tư-Nặc nước Kosala (Kiều-tát-la) 
16 Maha Kasyapa : [Top 10 đệ tử Phật] Ma Ha Ca Diếp đầu đà đệ nhất ( thập đại đệ tử của Phật ) được thiền tông công nhận là vị tổ thứ 2 sau Đức Phật
tiếng Phạn: महाकश्यप, Mahākāśyapa, Mahakassapa
Ma Ha Ca Diếp ( Đại Ca Diếp) 
17 Tôn giả Mahācunda – em trai của Tôn giả Sāriputta  [Top 80 vị trưởng lão] Ðại Chu-na
18 Trưởng Lão Revata (Ly Bà Đa) Ở Rừng Keo – em út của ngài Xá Lợi Phất  [Top 80 vị trưởng lão] Ly Bà Đa
19  Đức Vua Pukkusāti [Nổi tiếng] (Phất Ca Sa Vương ) Phất Ca Sa Vương
20 Trưởng Lão Mahāpaṇṭhaka – [Top 80 vị trưởng lão]chuyện đuổi em ra khỏi Tinh Xá . Là anh của trưởng lão Tiểu Bàn Đặc Đại Bàn Đặc
21 Uruvela Kassapa [Top 80 vị trưởng lão](Ưu-lâu-tần-loa Ca-Diếp) có 500 đệ-tử Ưu-lâu-tần-loa Ca-Diếp
22 Người anh kế là Nadi Kassapa [Top 80 vị trưởng lão] (Na-đề Ca-Diếp) có 300 đệ-tử, Na-đề Ca-Diếp
23 Người em út là Gaya Kassapa [Top 80 vị trưởng lão] (Già-da Ca-Diếp)
Già-da Ca-Diếp
24 Trưởng Lão Piliṇḍavaccha –[Top 80 vị trưởng lão] vị này có thói quen gọi người khác là “người đê tiện” và thói quen này có từ cả ở tiền kiếp
25 Đại phú Jotika ( nước Ma Kiệt Đà) – Con đường từ đại phú thành tỳ kheo thánh đệ tử  [Tỳ kheo]  
26 Đại phú hộ Jatila ( Ma Kiệt Đà ) – Đại phú người giữ kho trở thành tỳ kheo thánh đệ tử  [Tỳ kheo]    
27 Phú hộ Kalavaliya ( Ma Kiệt Đà) – giàu có nhiều của cải nhờ cùng dường ngài Đại Ca Diếp  
28 Mẹ Của Trưởng Lão Kumārakassapa (Ca Diếp Đồng Tử) : 1 tiểu thư nhà giàu lấy chồng , có thai mà không biết , đi xuất gia nhầm vào hội chúng Devadatta; bị đuổi đi thế là được hội chúng Đức Phật cưu mang.. trở thành tỳ kheo ni. Trong tiền thân cũng có câu chuyện tương tự khi là bầy hươu  
29 Kali -The Female Disciple of Kararaghara ( cận sự nữ hết lòng với Phật dù chưa gặp ngài – mẹ trưởng lão Sona) [Cận sự nữ]:  
30 Tỳ Nữ Puṇṇa [Cận sự nữ]– chuyện không ngủ được
31 Bá Hộ Macchariya (Khan Nang) –[Cận sự nam]  chuyện ông bá hộ chẳng bố thí cho ai bao giờ
32 Thợ Săn Kukkuṭamitta    link2 (Kê Hữu) – chiêu cảm duyên tiền kiếp là chồng nhiều kiếp của 1 thánh tu đà hoàn .  ( đắc quả trước khi lấy chồng ). Do chiêu cảm nhiều đời vợ chồng nên cô gái ( tu đà hoàn) lấy 1 ông chồng làm nghề gọi là ác.
Thợ săn Kê Hữu
33 Kasībhāradvāja – Tu hành là cày ruộng công đức ( KINH KASĪBHĀRADVĀJA ) trong ngôi làng Ekanāḷā của những người Bà-la-môn. Vào lúc bấy giờ, nhằm thời điểm gieo trồng, những cái cày của Bà-la-môn Kasī-bhāradvāja với số lượng năm trăm đã được buộc sẵn (vào ách).   Xem thêm
34

Hoàng hậu Mallika ( Mạt Lợi phu nhân) :[Nổi tiếng] cận sự nữ xuất sắc của Phật , có sắc đẹp và trí tuệ. Có nhiều mâu thuẫn trong các tích liên quan đến vị này , vị này trẻ hơn vua Ba Tư Nặc và mất sớm hơn thọ khoảng 30 đến 55 tuổi

Hoàng hậu Mạt Lợi
35 Phu nhân Mallikā ( vợ tướng quân Bandhula – nước Kosala ) – người phụ nữ mất chồng mất con
36 Karayana : Cháu họ của Bandhula sau được vua Pasenadi cho giữ chức vụ quan trọng.Giúp đỡ Tỳ Lưu Ly đoạt ngôi
37 Junha – Chuyện về 2 vị quan Juṇha và Kāla ( nước Kosala )- liên quan đến sự kiện vô song thí của vua Pasenadi 
38 Kala – Chuyện về 2 vị quan Juṇha và Kāla ( nước Kosala )- liên quan đến sự kiện vô song thí của vua Pasenadi 
39 Trưởng Giả Meṇḍaka –[Cận sự nam]  người ông của thánh nữ cư sĩ Visakha 
40 Mẹ Mātikagama! (Người hộ độ tuyệt vời)  [Cận sự nữ] Có người mẹ của người thôn trưởng, trông thấy chư Tăng, bà rất hoan hỷ, bèn thỉnh vào nhà để đặt bát cúng dường. Bà còn huy động nhà này nhà kia chung tay hùn góp vật thực cho cả sáu mươi vị đều được đầy đủ. Sau bà được chư tăng truyền cho pháp thiền quán và có tha tâm thông
41 Puṇṇikā (Cô gái nô lệ đội nước) [Cận sự nữ] là 1 hầu gái trong gia đình ông Cấp Cô Độc
42 Manda Galỳayana [Top 10 đệ tử Phật] Thần Thông Đệ Nhất ( thập đại đệ tử).. Những tích chuyện liên quan đến ngài phần lớn là sử dụng thần thông, nhìn thấy quỷ, bay lên trời. Trong Phật giáo Đại Thừa có thêm tích Mục Kiền Liên xuống Địa Ngục cứu mẫu thân Thanh Đề . Theo kinh tạng Nikaya thì ngài Mục Liên nhập niêt bàn trước Phật khoảng vài tháng. Maudgalyayana, Mahamaudgalyayana hay Mahāmoggallāna
Mục Kiền Liên
43 Đại đức Piṇḍobhāradvāja : là vị sử dụng thần thông lấy chiếc bát. Sau đó bị Phật quở và giáo giới không được sử dụng thần thông
44 Migara cha chồng của bà Visakha ( sau lại nhận bà Visakha là mẹ …)
45 Tỳ-khưu-ni Prakirti [Top trưởng lão ni]  (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda) Ma-đăng-già
 Hay thường gọi là Ma Đăng Già
46 Tỳ-khưu-ni Paṭācārā- Vi Diệu (Đệ nhất thông Luật) :[Top trưởng lão ni] xem cốt truyện từ Những người con gái Phật của HT Giới Đức thì khá trùng với video Tỳ kheo ni Vi Diệu . Gia đình bất hạnh chồng chết , con chết ; về nhà ngoại thì cũng đều mất hết.
Vi Diệu
47 Ông Garahadinna (Oán Trách Thí) – hoa sen nở trên hầm lửa
Oán Trách Thí
48 Kali -The Female Disciple of Kararaghara ( cận sự nữ hết lòng với Phật dù chưa gặp ngài – mẹ trưởng lão Sona) [Cận sự nữ]:
49 Kali -The Female Disciple of Kararaghara ( cận sự nữ hết lòng với Phật dù chưa gặp ngài – mẹ trưởng lão Sona) [Cận sự nữ]:
50 Kali -The Female Disciple of Kararaghara ( cận sự nữ hết lòng với Phật dù chưa gặp ngài – mẹ trưởng lão Sona) [Cận sự nữ]:
51 Kali -The Female Disciple of Kararaghara ( cận sự nữ hết lòng với Phật dù chưa gặp ngài – mẹ trưởng lão Sona) [Cận sự nữ]:
52 Kali -The Female Disciple of Kararaghara ( cận sự nữ hết lòng với Phật dù chưa gặp ngài – mẹ trưởng lão Sona) [Cận sự nữ]:
53 Kali -The Female Disciple of Kararaghara ( cận sự nữ hết lòng với Phật dù chưa gặp ngài – mẹ trưởng lão Sona) [Cận sự nữ]:
54 Kali -The Female Disciple of Kararaghara ( cận sự nữ hết lòng với Phật dù chưa gặp ngài – mẹ trưởng lão Sona) [Cận sự nữ]:

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 13