Toát yếu Trung bộ 152 : Tu tập căn

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng…

Toát yếu Trung bộ 151 : Khất thực thanh tịnh

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng…

Toát yếu Trung bộ 150 : Nói cho dân chúng Nagaravinda

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng…

Toát yếu Trung bộ 152 : Tu tập căn

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng lão ( nhóm trái từng là đệ tử của khổ hạnh Bāvari)Tôn giả Posāla – Top 80 trưởng lão ( nhóm bên trái từng là đệ tử của khổ hạnhRead More →

Read More »

Toát yếu Trung bộ 151 : Khất thực thanh tịnh

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng lão ( nhóm trái từng là đệ tử của khổ hạnh Bāvari)Tôn giả Posāla – Top 80 trưởng lão ( nhóm bên trái từng là đệ tử của khổ hạnhRead More →

Read More »

Toát yếu Trung bộ 150 : Nói cho dân chúng Nagaravinda

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng lão ( nhóm trái từng là đệ tử của khổ hạnh Bāvari)Tôn giả Posāla – Top 80 trưởng lão ( nhóm bên trái từng là đệ tử của khổ hạnhRead More →

Read More »

Toát yếu Trung bộ 149 : Ðại lục xứ

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng lão ( nhóm trái từng là đệ tử của khổ hạnh Bāvari)Tôn giả Posāla – Top 80 trưởng lão ( nhóm bên trái từng là đệ tử của khổ hạnhRead More →

Read More »

Toát yếu Trung bộ 148 : Kinh sáu sáu

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng lão ( nhóm trái từng là đệ tử của khổ hạnh Bāvari)Tôn giả Posāla – Top 80 trưởng lão ( nhóm bên trái từng là đệ tử của khổ hạnhRead More →

Read More »

Toát yếu Trung bộ 147 : giáo giới Rahula tiểu kinh

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng lão ( nhóm trái từng là đệ tử của khổ hạnh Bāvari)Tôn giả Posāla – Top 80 trưởng lão ( nhóm bên trái từng là đệ tử của khổ hạnhRead More →

Read More »

Hits: 3