Skip to content
We'll be happy to help. Call Us Today: +1800-222-9876

Quyển Kho Tàng Pháp Học này đã được soạn thảo từ nhiều năm trước nhưng chưa được in ấn vì còn nhiều khuyết điểm cần phải sửa chữa và bổ sung. Lần này thấy đã tương đối hoàn chỉnh nên chúng tôi cho xuất bản và giới thiệu đến quý độc giả.

Mục đích soạn thảo quyển sách này nhằm làm tài liệu nghiên cứu Phật học, nhất là làm cẩm nang cho các vị giảng sư pháp sư khi cần tìm đề tài thuyết giảng có thể dùng sách tra cứu nhanh gọn.

Kho tàng pháp học Theravada : Lời mở đầu

 

Kho tàng pháp học Theravada : Lời mở đầu

LỜI NÓI ĐẦU

Quyển Kho Tàng Pháp Học này đã được soạn thảo từ nhiều năm trước nhưng chưa được in ấn vì còn nhiều khuyết điểm cần phải sửa chữa và bổ sung. Lần này thấy đã tương đối hoàn chỉnh nên chúng tôi cho xuất bản và giới thiệu đến quý độc giả.

Mục đích soạn thảo quyển sách này nhằm làm tài liệu nghiên cứu Phật học, nhất là làm cẩm nang cho các vị giảng sư pháp sư khi cần tìm đề tài thuyết giảng có thể dùng sách tra cứu nhanh gọn.

Quyển Kho Tàng Pháp Học được trình bày dưới hình thức pháp số, nghĩa là trình bày thành: nhóm pháp một chi, nhóm pháp hai chi v.v… nhóm pháp mười chi và hơn nữa. Giống như quyển Kho Tàng Pháp Bảo của Hòa Thượng Bửu Chơn đã xuất bản trước đây, nhưng quyển Kho Tàng Pháp Học này có ghi chú xuất xứ từ chánh tạng và chú giải bộ nào, trang mấy. Điều đó sẽ giúp cho việc tầm nguyên tham khảo được dễ dàng. Cũng nên lưu ý rằng số mục xuất xứ được ghi trong sách này là theo sách của hội Pāli Text Society (Oxford), vì mang tính quốc tế, không có sự thay đổi dù có tái bản nhiều lần.

Mặt khác, để tiện việc tra cứu, chúng tôi sắp thành hai bảng mục lục, một bảng xếp theo đề pháp tiếng Việt, và một bảng xếp theo đề pháp Pāli tự điển. Những số mục ghi trong bảng mục lục là số mục của đề pháp, không phải là số trang.

Công việc soạn thảo một quyển sách dù có sự cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, quyển Kho Tàng Pháp Học này không ngoại lệ. Do đó, ngưỡng mong các bậc thiện trí thức chỉ giáo cho những khuyết điểm về hình thức lẫn nội dung để quyển sách được hoàn hảo trong lần tái bản.

Nơi đây, chúng tôi bày tỏ lòng tri ân đối với Đại Đức Thiện Phúc, người đã dịch cuốn Dictionary of Buddhism (Thailand), mà chúng tôi đã sử dụng trong khi soạn thảo quyển Kho Tàng Pháp Học này. Kính mong dịch giả niệm tình thứ lỗi khi chúng tôi trích dẫn có sửa chữa lời văn, hoặc bổ sung chi tiết theo Pāli ngữ.

Chúng tôi cũng bày tỏ niềm hoan hỷ và cảm niệm công đức của các vị Mạnh Thường Quân đã đóng góp tài chánh để in quyển sách này. Đặc biệt là công đức của cô Ngọc Thủy, nỗ lực thực hiện bản vi tính và dàn trang; cô Tú Anh, trình bày bìa và lo việc giấy phép in ấn.

Xin chú nguyện công đức biên soạn quyển sách này đến cha mẹ, thầy tổ và các vị ân nhân, mong cho tất cả đều được thành tựu quả phúc y theo ý nguyện.

Xin hồi hướng phước đến chư thiên hộ pháp và chúng sanh hữu duyên với chánh pháp, nguyện cho các chúng sanh an vui tiến hóa.Mùa xuân Ất Dậu, 2005
Tỳ Kheo Giác Giới
(Bodhisīla Bhikkhu)
BẢNG VIẾT TẮT

AAṅguttaranikāyaTăng Chi Bộ Kinh
ĀAṅguttaranikāya AṭṭhakaṭhāChú giải Tăng Chi Bộ Kinh (Manoraṭhapūrāṇī)
ApApadāna (Khuddakanikāya)Thinh Văn Sử (Tiểu Bộ Kinh)
ApAApadāna AṭṭhakathāChú giải Thinh Văn Sử (Visuddhajanavilāsin)
BvBuddhavaṃsa (Khuddakanikāya)Phật Tông (Tiểu Bộ Kinh)
BvABuddhavaṃsa AṭṭhakathāChú giải Phật Tông (Madhuratthavilāsinī)
CompCompendium of PhilosophyThắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammasaṅgaha)
CpCāriyāpiṭaka (Khuddakanikāya)Hạnh Tạng (Tiểu Bộ Kinh)
CpACāriyāpiṭaka AṭṭhakathāChú giải hạnh tạng (Paramatthadīpanī)
DDīghanikāyaTrường Bộ Kinh.
DADīghanikāya AṭṭhakathāChú giải Trường Bộ Kinh (Sumaṅgalavilāsinī)
DAṬDīghanikāya Aṭṭhakathā ṬīkāSớ chú giải Trường Bộ Kinh (Līnaṭṭhapakāsinī)
DhDhammapada (Khuddakanikāya)Pháp Cú (Tiểu Bộ Kinh)
DhADhammapada AṭṭhakathāChú giải Pháp Cú
DhtkDhātukathā (Abhidhamma)Nguyên Chất Ngữ (Vi Diệu Pháp)
DhtkADhātukathā AṭṭhakathāChú giải Nguyên Chất Ngữ (Paramatthadīpanī)
DhsDhammasaṅganī (Abhidhamma)Pháp tụ (Vi Diệu Pháp)
DhsADhammasaṅganī AṭṭhakathāChú giải Pháp Tụ (Aṭṭhasālinī)
ItItivuttaka (Khuddakanikāya)Kinh Như Thị Thuyết (Tiểu bộ)
ItAItivuttaka AṭṭhakathāChú giải kinh Như Thị Thuyết (Paramatthadīpanī)
JJātaka (including its Aṭṭhakatha)Kinh Bổn Sanh (gồm chú giải)
KhKhuddakapāṭha (Khuddakanikāya)Tiểu tụng (Tiểu Bộ)
KhAKhuddakapāṭha AṭṭhakathāChú giải Tiểu Tụng (Paramatthajotikā)
KvuKathāvatthu (Abhidhamma)Ngữ tông(Vi Diệu Pháp)
KvuAKathāvatthu AṭṭhakathāChú giải Ngữ Tông (Paramatthadīpanī)
MMajjhimanikāyaTrung Bộ Kinh
MaMajjhimanikāya AṭṭhakathāChú giải Trung Bộ Kinh (Papañcasūdanī)
MilnMilindapañhāKinh Mi-Tiên vấn đáp
Nd1Mahāniddesa (Khuddakanikāya)Đại sử (Tiểu bộ)
Nd2Cūḷaniddesa (Khuddakanikāya)Tiểu sử (Tiểu bộ)
NdANiddesa AṭṭhakathāChú giải bộ Sử Ký (Saddhammapajjotikā).
NettNettipakaraṇaXách triết học phật giáo
PaṭPaṭṭhāna (Abhidhamma)Bộ Vị trí (Vi diệu pháp)
PaṭAPaṭṭhāna AṭṭhakathāChú giải bộ Vị trí (Para-matthadīpanī)
PsPaṭisambhidāmaggaVô Ngại Giải Đạo (Tiểu bộ) (Khuddakanikāya)
PsAPaṭisambhidāmagga AṭṭhakathāChú giải Vô Ngại Giải Đạo (Saddhammapakāsinī)
PtkPeṭakopadesaBộ sách tên Peṭako (ít chú dẫn)
PugPuggalapaññatti (Abhidhamma)Nhân Chế Định (Vi Diệu Pháp)
PugAPuggalapaññatti AṭṭhakathāChú giải Nhân Chế Định(Paramatthadīpanī)
PvPetavatthu (Khuddakanikāya)Ngạ quỉ sự (Tiểu bộ)
PvAPetavatthu AṭṭhakathāChú giải Ngạ quỉ sự (Paramatthadīpanī)
SSaṃyuttanikāyaTương Ưng Bộ Kinh
SASaṃyuttanikāya AṭṭhakathāChú giải Tương Ưng Bộ Kinh (Sāratthapakāsinī)
SnSuttanipāta (Khuddakanikāya)Kinh tập (Tiểu Bộ)
SnASuttanipāta AṭṭhakathāChú giải Kinh tập (Paramatthajotikā)
ThagTheragāthā (Khuddakanikāya)Trưởng lão Tăng Kệ (Tiểu Bộ)
ThagATheragāthā AṭṭhakathāChú giải Trưởng Lão Tăng Kệ (Paramatthadīpanī)
ThīgTherīgāthā (Khuddakanikāya)Trưởng lão ni kệ (Tiểu Bộ)
ThīgATherīgāthā AṭṭhakathāChú giải Trưởng Lão Ni Kệ (Paramatthadīpanī)
UdUdāna (Khuddakanikāya)Cảm Hứng Ngữ (Tiểu Bộ)
UdAUdāna AṭṭhakathāChú giải Cảm Hứng Ngữ (Paramatthadīpanī)
VbhVibhaṅga (Abhidhamma)Bộ Phân Tích (Vi Diệu Pháp)
VbhAVibhaṅga AṭṭhakathāChú giải bộ Phân Tích (Sammohavinodanī)
VinVinaya piṭakaLuật Tạng
VinAVinaya AṭṭhakathāChú giải Luật Tạng (Samantapāsākikā)
VinṬVinaya Aṭṭhakathā ṭīkāSớ chú giải Luật (Sāratthadīpānī)
VismVisuddhimaggaThanh Tịnh Đạo
VismṬVisuddhimagga MahāṭīkāSớ giải Thanh Tịnh Đạo (Paramatthamañjusā)
VvVimānavatthu (Khuddakanikāya)Thiên Cung Sự (Tiểu Bộ)
VvAVimānavatthu AṭṭhakathāChú giải Thiên Cung Sự (Paramatthadīpanī)
YamYamaka (Abhidhamma)Bộ Song Đối (Vi diệu pháp)
YamAYamaka AṭṭhakathāChú giải bộ Song Đối (Paramatthadīpanī)

-ooOoo-

Hits: 1082

Website chia sẻ kiến thức , những tâm đắc về đạo Phật , cổ nhân xưa của 1 cá nhân ( không phải tổ chức , chùa ) . Mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại xin gửi về hòm thư [email protected] . Điều khoản , nội quy

Wiki Tâm Học
Copyright 2020 @ Thiết kế bởi DragonKnightMT