THÂN HÀNH NIỆM ( từ thuvienhoasen.org) Thân hành niệm là một pháp tu được Phật tán dương không tiếc lời, trong nhiều kinh thuộc cả hai hệ thống A hàm và Bát nhã. Lấy ví dụ trong Tăng chi 1, trang 43, Ngài dạy: “Này các tỷ kheo, có một pháp môn này, được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽRead More →

MƯỜI BIẾN XỨ VÀ MƯỜI PHÁP VÔ HỌCTHEO QUAN ĐIỂM HỮU BỘ TRONG TẬP DỊ MÔN LUẬNThích Phước Nguyên dịch và chú PHẨM MƯỜI PHÁP[1](Trích từ bản dịch Việt, A-tì-đạt-ma Tập dị môn túc luận,đã xuất bản, 1/2019, phát hành tại Sách Hà Nội) A. DUYÊN KHỞI (60) Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử lại nói với đại chúng:Read More →

Không phải tất cả 66 câu “thiền ngữ” này đều mô tả sâu sắc tư tưởng Phật giáo. Đây là điều các Phật tử cần lưu tâm, khi sử dụng tài liệu trên internet vốn khó kiểm chứng tính nguyên thủy về văn bản học Phật giáo, để khỏi hiểuRead More →