Skip to content
We'll be happy to help. Call Us Today: +1800-222-9876

Tâm học yếu lược là phần nội dung do tác giả Tâm Học chọn lọc theo kiến giải riêng của mình… Do thấy kiến thức ở nhiều kinh , sách , bài giảng bị lặp lại nhiều quá. Nội dung chưa phải là chân lý chỉ có tính chất tham khảo.

 

Thanh tịnh đạo luận

Mục Lục

Lời Giới Thiệu
Lời Dẫn
Tiểu sử Ngài Phật-Âm (Buddhaghosa)
Tiểu sử Ngài Nanamoli
Tổng luận

Phần Thứ Nhất: Giới

Chương I: Giảng Nghĩa Về Giới
Chương II: Hạnh Ðầu Ðà (Khổ Hạnh)

Phần Thứ Hai: Ðịnh

Chương III: Mô Tả Ðịnh – Nhận Một Ðề Mục Quán
Chương IV: Ðịnh – Kasina Ðất
Chương V: Ðịnh – Những Kasina Khác
Chương VI: Ðịnh – Bất Tịnh Quán
Chương VII: Ðịnh – Sáu Tùy Niệm
Chương VIII: Ðịnh – Những Ðề Mục Quán Khác Bằng Tùy Niệm.
Chương IX: Mô Tả Ðịnh – Các Phạm Trú
Chương X: Ðịnh – Các Vô Sắc Xứ
Chương XI: Mô Tả Ðịnh – Kết Luận
Chương XII: Thắng Trí – Các Năng Lực Thần Thông
Chương XIII: Thắng Trí – Kết Luận

Phần Thứ Ba: Tuệ

Chương XIV: Mô Tả Về Các Uẩn
Chương XV: Mô Tả Về Xứ Và Giới
Chương XVI: Mảnh Ðất Cho Tuệ Tăng Trưởng – Căn Ðế
Chương XVII: Ðất cho Tuệ Sanh – Kết Luận
Chương XVIII: Kiến Thanh Tịnh
Chương XIX: Ðoạn Nghi Thanh Tịnh
Chương XX: Ðạo Phi Ðạo Tri Kiến Thanh Tịnh
Chương XXI: Ðạo Tri KiếnThanh Tịnh
Chương XXII: Tri Kiến Thanh Tịnh
Chương XXIII: Các Lợi Ích Trong Sự Tu Tuệ

Toát yếu

Mục Lục

Lời Giới Thiệu
Lời Dẫn
Tiểu sử Ngài Phật-Âm (Buddhaghosa)
Tiểu sử Ngài Nanamoli
Tổng luận

Phần Thứ Nhất: Giới

Chương I: Giảng Nghĩa Về Giới
Chương II: Hạnh Ðầu Ðà (Khổ Hạnh)

Phần Thứ Hai: Ðịnh

Chương III: Mô Tả Ðịnh – Nhận Một Ðề Mục Quán
Chương IV: Ðịnh – Kasina Ðất
Chương V: Ðịnh – Những Kasina Khác
Chương VI: Ðịnh – Bất Tịnh Quán
Chương VII: Ðịnh – Sáu Tùy Niệm
Chương VIII: Ðịnh – Những Ðề Mục Quán Khác Bằng Tùy Niệm.
Chương IX: Mô Tả Ðịnh – Các Phạm Trú
Chương X: Ðịnh – Các Vô Sắc Xứ
Chương XI: Mô Tả Ðịnh – Kết Luận
Chương XII: Thắng Trí – Các Năng Lực Thần Thông
Chương XIII: Thắng Trí – Kết Luận

Phần Thứ Ba: Tuệ

Chương XIV: Mô Tả Về Các Uẩn
Chương XV: Mô Tả Về Xứ Và Giới
Chương XVI: Mảnh Ðất Cho Tuệ Tăng Trưởng – Căn Ðế
Chương XVII: Ðất cho Tuệ Sanh – Kết Luận
Chương XVIII: Kiến Thanh Tịnh
Chương XIX: Ðoạn Nghi Thanh Tịnh
Chương XX: Ðạo Phi Ðạo Tri Kiến Thanh Tịnh
Chương XXI: Ðạo Tri KiếnThanh Tịnh
Chương XXII: Tri Kiến Thanh Tịnh
Chương XXIII: Các Lợi Ích Trong Sự Tu Tuệ

Sách nói thanh tịnh đạo luận

Sách nói thanh tịnh đạo toát yếu

Link tải sách ebook

Hits: 243

Website chia sẻ kiến thức , những tâm đắc về đạo Phật , cổ nhân xưa của 1 cá nhân ( không phải tổ chức , chùa ) . Mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại xin gửi về hòm thư [email protected] . Điều khoản , nội quy

Wiki Tâm Học
Copyright 2020 @ Thiết kế bởi DragonKnightMT