Skip to content
We'll be happy to help. Call Us Today: +1800-222-9876

Tâm học yếu lược là phần nội dung do tác giả Tâm Học chọn lọc theo kiến giải riêng của mình… Do thấy kiến thức ở nhiều kinh , sách , bài giảng bị lặp lại nhiều quá. Nội dung chưa phải là chân lý chỉ có tính chất tham khảo.

 

Bao gồm các khái niệm , định nghĩa thông dụng do Tâm Học liệt kê

Tam nghiệp

 • Thân nghiệp
 • Khẩu nghiệp
 • Ý nghiệp

Tam minh

 • Túc mạng minh

 • Thiên nhãn minh

 • Lậu tận minh

Lục thông

 • 1. Thần túc thông:
 • 2. Thiên nhĩ thông: 
 • 3. Tha tâm thông:
 • 4. Túc mạng thông:
 • 5. Thiên nhãn thông:
 • 6. Lậu tận thông:

Niết bàn

 • Chứng đắc
 • Niết bàn
 • Giác ngộ – Giải thoát
 • Hữu dư -Vô dư niết bàn
 • Đới nghiệp vãng sanh
 • Túc nghiệp vãng sanh:

Kiến – văn – giác – tri

 • Kiến ( cái thấy)
 • Văn ( Cái nghe)
 • Giác ( Cái hay)
 • Tri ( Cái biết)

Tứ vô ngại giải

 • nghĩa biện
 • pháp biện
 • từ biện
 • ứng biện

Danh chế

Chùa – Miếu – Am – Thất – Tháp – Giảng đường

5 Triền cái

 • Tham dục
 • Sân hận
 •  Hôn trầm-Thuỵ miên
 • Trạo cử-Hối quá
 • Nghi ngờ

10 kiết sử

 • Tham
 • Sân 
 • Si 
 • Mạn 
 • Nghi
 • Thân kiến
 • Biên kiến
 • Kiến thủ
 • Giới cấm thủ
 • Tà kiến

Dục

 • Dục
 • Tham dục
 • Ái dục
 • Tham ái
 • Thất tình lục dục
 • Dục tham ái – Dục mong muốn
 • Ngũ dục

Thất thánh tài

Tín, giới, tàm, quý, văn, huệ, thí

Ngũ uẩn

Sắc- thọ – tưởng – hành – thức  ( uẩn)

Thập nhị nhân duyên

 • 1. Vô minh: 
 • 2. Hành: 
 • 3. Thức: 
 • 4. Danh sắc: 
 • 5. Lục nhập: 
 • 6. Xúc:
 • 7. Thọ:.
 • 8. Ái: 
 • 9. Thủ: 
 • 10. Hữu:
 • 11. Sinh: 
 • 12. Lão tử: 

Tam tương quan – Lục nhập

 • -Sáu căn – Sáu trần – Sáu thức

Thân tứ đại

 • Đất
 • Nước 
 • Gió
 • Lửa

Thân trung âm

Thần thức

Tam thân Phật

 • 1. Pháp thân
 • 2. Nhục thân
 • 3. Hóa thân

Lục hòa

 • 1. Thân hòa cộng trụ
 • 2. Khẩu hòa vô tránh
 • 3. Ý hòa đồng sự
 • 4. Giới hòa đồng tu,
 • 5. Kiến hòa đồng giải,
 • 6. Lợi hòa đồng quân, 

Tứ ma trong Phật giáo

 • 1. Ngũ ấm ma
 • 2. Phiền não ma
 • 3. Tử ma
 • 4. Thiên ma 

Bát thức

 •  Nhãn thức
 • Nhĩ thức,
 • Tỷ thức
 • Thiệt thức
 • Thân thức
 •  Ý thức
 • Mạt na thức,
 • A-lại-da thức.

Luật nhân quả

 • Quá khứ – Hiện tại – Vị lai
 • Nhân – Duyên – Quả
 • Nghiệp – Nghiệp báo
 • Quả báo nhãn tiền

Tam pháp ấn 

 • Khổ
 • Vô thường
 • Vô ngã

Ngoài ra Tam Pháp ấn còn được hiểu theo Vô thường – Vô ngã – Niết bàn

Vô thường 

Thành  – trụ -hoại – Diệt ( Không)

Tứ diệu đế

Khổ – Tập – Diệt – Đạo

Bát chánh đạo

 • 1. Chánh niệm
 • 2. Chánh kiến 
 • 3. Chánh định
 • 4. Chánh nghiệp: 
 • 5. Chánh tinh tấn
 • 6. Chánh mạng
 • 7. Chánh tư duy
 • 8. Chánh ngữ

Tứ như ý túc 

 • 1. Dục như ý túc
 • 2. Tinh tấn như ý túc
 • 3. Nhất tâm như ý túc
 • 4. Quán như ý túc

Tứ chánh cần

 • 1. Nỗ lực ngăn ngừa ác pháp
 • 2. Không tái phạm : 
 • 3. Tích cực hành thiện đã làm
 • 4. Làm nhiều việc thiện chưa từng làm

Thất bồ đề phần

 • 1. Niệm giác chi
 • 2. Trạch giác chi
 • 3. Tinh tấn giác chi
 • 4. Hỷ giác chi
 • 5. Khinh an giác chi 
 • 6. Định giác chi
 • 7. Xả giác chi

Ngũ căn – Ngũ lực

 • 1. Tín căn – lực
 • 2. Tấn căn – lực
 • 3. Niệm căn – lực
 • 4. Định căn – lực
 • 5. Tuệ căn – lực

Thiền và cac khái niệm

 • 1. Thiền
 • 2. Thiền định ( chỉ)
 • 3. Thiền quán
 • 4. Thiền vipassana (minh sát)
 • 5. Thiền ngoại đạo
 • 6. Đắc thiền
 • 7. Thân hành niệm
 • 8. Thiền tứ niệm xứ
 • 9. Quán tưởng
 • 10. Đề mục thiền
 • 11. Tứ vô sắc định

Tam tạng kinh điển

 • Tam tạng kinh điển
 • Kinh – luận – luật
 • Sớ giải – Các bài sám
 • Các bài tán Phật
 • Thần chú
 • Bài pháp – pháp thoại
 • Hiển giáo – Mật giáo

Nhận thức

 • Nhận thức xã hội
 • Thế giới quan ( Vũ trụ quan)
 • Nhân sinh quan
 • Thế giới quan Phật giáo
 • Nhị nguyên
 • Trung đạo
 • Vô thần

Khái niệm khác trong kinh

 • Sát na
 • Mạt pháp
 • Tượng pháp
 • Thời kỳ giữa 2 đứa Phật
 • Thiên chủ
 • Phạm thiên
 • Sát đế lợi
 • Thích Ca ( Shakya)
 • Bà La Môn
 • Hiền giả
 • Kẻ ngu
 • Xiển đề

Hits: 477

Website chia sẻ kiến thức , những tâm đắc về đạo Phật , cổ nhân xưa của 1 cá nhân ( không phải tổ chức , chùa ) . Mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại xin gửi về hòm thư [email protected] . Điều khoản , nội quy

Wiki Tâm Học
Copyright 2020 @ Thiết kế bởi DragonKnightMT