Phật Học Tinh Hoa Một Tổng Hợp Đạo Lý


PHẬT HỌC TINH HOA
Một Tổng Hợp Ðạo Lý 

 Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
 Vạn Hạnh, Saigon Việt Nam xuất bản lần đầu năm 1961, 
 Viện Triết Lý Việt NamTriết Học Thế Giới, California xuất bản năm 1999

phat_hoc_tinh_hoa

MỤC LỤC

Tiểu sử Hòa thượng Thích Đức Nhuận
Khai Nguồn
Phần Mở Ðầu: Tìm Hiểu Ðạo Phật

Chương I: Đạo Phật Là Gì ?
Phần Thứ Nhất: Lịch Sử Khái Luận

Chương I: Nguyên Lý sáng lập Đạo Phật
Chương II: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
Chương III : Lịch Sử truyền Bá 
Phần Thứ Hai: Triết Học Ðại Quan

Chương I: Đạo PhậtTôn Giáo Hay Triết Học? 
Chương II: Vũ Trụ Quan
Phần Thứ Ba: Thực Chất Đạo Phật

Chương I: Đạo Phật, Nguồn Văn Hóa Sinh Ðộng  

Chương II: Sức Mạnh Của Đạo Phật Thể Hiện Trong Ba Ðức Tính: Đại Bi, Đại Trí, Đại Hùng. Một Đạo Có Ảnh Hưởng Thấm Sâu Vào Ðời Sống Dân Tộc Việt 
Chương III: Những Đóng Góp To Lớn Của Đạo Phật Cho Dân Tộc Và Nhân Loại 
Kết Luận 
Phụ lụcĐạo Phật Việt

Source: thuvienhoasenNguồn : Source link

Hits: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *