Kinh tiểu bộ https://www.rongmotamhon.net/kinh-nam-truyen_dai-tang-tieng-viet_none_tieubo.html ( bao gồm nội dung text – mp3) Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikāya) Tập I Kinh Tiểu Tụng (Khuddakapātha) Kinh Pháp Cú (Dhammapada) Kinh Phật Tự Thuyết (Chương 1 đến chương 5) (Udāna) Kinh Phật Tự Thuyết (Chương 6 đến chương 8) (Udāna) Kinh Phật ThuyếtRead More →

Dịch giả: Thích Minh Châu      (Download file MP3 – 13.91 MB – Thời gian phát: 01 giờ,21 phút 00 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn cóRead More →

(Kurunga)Dịch giả: Thích Minh Châu      (Download file MP3 – 9.99 MB – Thời gian phát: 58 phút 12 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.Read More →

(Kulavaka)Dịch giả: Thích Minh Châu      (Download file MP3 – 6.01 MB – Thời gian phát: 35 phút 01 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.Read More →

Dịch giả: Thích Minh Châu      (Download file MP3 – 5.48 MB – Thời gian phát: 31 phút 56 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.Read More →

(Āsimsa)Dịch giả: Thích Minh Châu      (Download file MP3 – 8.45 MB – Thời gian phát: 49 phút 12 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.Read More →

Dịch giả: Thích Minh Châu      (Download file MP3 – 10.57 MB – Thời gian phát: 01 giờ,01 phút 33 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn cóRead More →

(Varana)Dịch giả: Thích Minh Châu      (Download file MP3 – 19.05 MB – Thời gian phát: 01 giờ,50 phút 58 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn cóRead More →

(Apayimha)Dịch giả: Thích Minh Châu      (Download file MP3 – 7.39 MB – Thời gian phát: 43 phút 01 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.Read More →

(Litta)Dịch giả: Thích Minh Châu      (Download file MP3 – 11.27 MB – Thời gian phát: 01 giờ,05 phút 38 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn cóRead More →