383. “Hỡi này Bà là môn,Hãy tinh tấn đoạn dòng,Từ bỏ các dục lạc,Biết được hành đoạn diệt,Người là bậc vô vi.” 384. “Nhờ thường trú hai pháp (1)Ðến được bờ bên kia.Bà-la-môn có trí,Mọi kiết sử dứt sạch.” 385. “Không bờ này, bờ kia (2)Cả hai bờ không có,LìaRead More →

360. “Lành thay, phòng hộ mắt!Lành thay, phòng hộ tai.Lành thay, phòng hộ mũi,Lành thay, phòng hộ lưỡi.” 361. “Lành thay,phòng hộ thân!Lành thay, phòng hộ lời,Lành thay, phòng hộ ý.Lành thay, phòng tất cả.Tỷ kheo phòng tất cả.Thoát được mọi khổ đau.” 362. “Người chế ngự tay chân,Chế ngựRead More →

334. “Người sống đời phóng dật,Ái tăng như giây leo.Nhảy đời này đời khác,Như vượn tham quả rừng.” 335. “Ai sống trong đời này,Bị ái dục buộc ràngSầu khổ sẽ tăng trưởng,Như cỏ Bi gặp mưa.” 336. “Ai sống trong đời nàyÁi dục được hàng phụcSầu rơi khỏi người ấyNhưRead More →

320. “Ta như voi giữa trận,Hứng chịu cung tên rơi,Chịu đựng mọi phỉ báng.Ác giới rất nhiều người.” 321. “Voi luyện, đưa dự hội,Ngựa luyện, được vua cưỡi,Người luyện, bậc tối thượngChịu đựng mọi phỉ báng.” 322. “Tốt thay, con la thuần,Thuần chủng loài ngựa Xinh.Ðại tượng, voi có ngà.TựRead More →

306. “Nói láo đọa địa ngụcCó làm nói không làm,Cả hai chết đồng đẳng,Làm người, nghiệp hạ liệt.” 307. “Nhiều người khoác cà sa,Ác hạnh không nhiếp phục.Người ác, do ác hạnh,Phải sanh cõi Ðịa ngục.” 308. “Tốt hơn nuốt hòn sắtCháy đỏ như than hồng,Hơn ác giới, buông lungĂnRead More →

290. “Nhờ từ bỏ lạc nhỏ,Thấy được lạc lớn hơn,Bậc trí bỏ lạc nhỏ,Thấy được lạc lớn hơn.” 291. “Gieo khổ đau cho người,Mong cầu lạc cho mình,Bị hận thù buộc ràngKhông sao thoát hận thù.” 292. “Việc đáng làm, không làm,Không đáng làm, lại làm,Người ngạo mạn, phóng dật,LậuRead More →

273. “Tám chánh, đường thù thắng,Bốn câu, lý thù thắng.Ly tham, pháp thù thắng,Giữa các loài hai chân,Pháp nhãn, người thù thắng.” 274. “Ðường này, không đường khácÐưa đến kiến thanh tịnh.Nếu ngươi theo đường này,Ma quân sẽ mê loạn.” 275. “Nếu người theo đường này,Ðau khổ được đoạn tận.TaRead More →

256. “Ngươi đâu phải pháp trụ,Xử sự quá chuyên chế,Bậc trí cần phân biệtCả hai chánh và tà!” 257. “Không chuyên chế, đúng pháp,Công bằng, dắt dẫn người,Bậc trí sống đúng pháp,Thật xứng danh pháp trụ.” 258. “Không phải vì nói nhiều,Mới xứng danh bậc trí.An ổn, không oán sợ.ThậtRead More →

235. “Ngươi nay giống lá héo,Diêm sứ đang chờ ngươi,Ngươi đứng trước cửa chết,Ðường trường thiếu tư lương.” 236. “Hãy tự làm hòn đảo,Tinh cần gấp, sáng suốt.Trừ cấu uế, thanh tịnh,Ðến Thánh địa chư Thiên.” 237. “Ðời ngươi nay sắp tàn,Tiến gần đến Diêm Vương.Giữa đường không nơi nghỉ,ÐườngRead More →

221. “Bỏ phẫn nộ, ly mạn,Vượt qua mọi kiết sử,Không chấp trước danh sắc.Khổ không theo vô sản.” 222. “Ai chận được phẫn nộ,Như dừng xe đang lăn,Ta gọi người đánh xe,Kẻ khác, cầm cương hờ.” 223. “Lấy không giận thắng giận,Lấy thiện thắng không thiện,Lấy thí thắng xan tham,LấyRead More →