15 Điều Học Phật, Ứng Dụng, và Chuyển Hóa

  05/02/2020 05:19:00 Thích Trừng SỹĐã đọc: 367          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nghevathuchanh/15dieuhocphatvachuyenhoa_files/like.htmlCỡ chữ: 

image

Khi chưa học Phật, ta không biết các pháp là vô thường, nhưng khi ta học Phật rồi, ta biết các pháp là vô thường, chuyển biến, duyên sinh, tương tức với nhau, và không có tự tính riêng biệt.

1.    Khi chưa học Phật, ta thường nghĩ rằng mọi thứ ta đang nắm giữ, bám víu, và chấp thủ là thường hằng, tinh tế, và khôn ngoan, nhưng khi học Phật rồi, ta nhận ra rằng mọi thứ ta đang buông bỏ và xả ly là vô thường, tự tại, và thong dong trong cuộc đời.

2.    Khi chưa học Phật, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người luôn tóm thâu mọi thứ về mình, nhưng khi học Phật rồi, ta nhận ra rằng người giàu có là người biết phát tâm làm những việc từ thiện, bố thí, cúng dường, và hộ trì Tam Bảo.

3.    Khi chưa học Phật, ta thường nghĩ rằng chinh phục và chế ngự người khác là sức mạnh, nhưng khi học Phật rồi, ta nhận ra rằng chinh phục và chế ngự chính mình là sức mạnh thù thắng.

4.    Khi chưa học Phật, ta thường nghĩ rằng người nói nhiều mà làm ít là người thông thái, nhưng khi học Phật rồi, ta nghiệm ra rằng người nói ít mà làm nhiều, hoặc lời nói, ý nghĩ, và việc làm thường đi đôi với nhau với họ là người có tuệ giác.

5.    Khi chưa học Phật, ta thường có thói quen lấn lướt và áp đảo người khác, nhưng khi học Phật rồi, ta biết cách thực tập hạnh ái ngữ và lắng nghe giữa mình và người khác ngon lành.

6.    Khi chưa học Phật, ta thường nghĩ rằng người có trí là người sống tranh giành, ấu đả, và làm bất lợi cho người khác, nhưng khi học Phật rồi, ta nhận ra rằng người có trí là người sống hòa hợp và đoàn kết, và xây dựng tình huynh đệ trong tinh thần tương trợ, tương thân, tương ái, và tương kính.

7.    Khi chưa học Phật, ta thường nghĩ rằng người có lòng vị tha là người giúp cho tự thân, nhưng khi học Phật rồi, ta nhận ra rằng người có lòng vị tha là người không những giúp cho tự thân, mà còn giúp cho tha nhân ngay trong cuộc sống hiện tại.

8.    Khi chưa học Phật, ta thường nghĩ rằng người biết ngồi thiền, niệm Phật, và tụng Kinh là hành giả tu tập. Tuy nhiên, khi học Phật rồi, ta nhận ra rằng người hành giả tu tập không chỉ là người biết ngồi thiền, niệm Phật, và tụng Kinh, mà còn là người biết cách hướng dẫn về thiền, tổ chức các Khóa Tu, hiểu rõ lịch sử đức Phật, giáo Pháp, và xây dựng tình huynh đệ. 

9.    Khi chưa học Phật, ta thường ước muốn những gì ta chưa có, nhưng khi học Phật rồi, ta mong muốn những gì ta đã có. Tương tự như vậy, khi chưa học Phật, ta không biết đủ những gì ta đã có, nhưng khi học Phật rồi, ta hài lòng và biết đủ những gì ta đã có.

10.  Khi chưa học Phật, ta không biết sống, chết, và sự sinh diệt của các pháp, nhưng khi học Phật rồi, ta biết sự sống và chết luôn diễn ra trong tất cả các tế bào của cơ thể chúng ta, và sự sinh diệt của các pháp luôn diễn ra trong vô số sát na của cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

11.  Khi chưa học Phật, ta không biết các pháp là vô thường, nhưng khi ta học Phật rồi, ta biết các pháp là vô thường, chuyển biến, duyên sinh, tương tức với nhau, và không có tự tính riêng biệt.

12.  Khi chưa học Phật, ta ước muốn Thượng đế hay Đấng sáng tạo nào đó thay đổi ta, nhưng khi học Phật rồi, ta muốn ta thay đổi chính ta mà thôi.

13.  Khi chưa học Phật, đôi lúc ta im lặng như hến và nói năng như người thô lỗ và sân giận, nhưng khi học Phật rồi, ta thực tập im lặng như thiền định và nói năng như chánh Pháp hay Bậc giác ngộ.

14.  Khi chưa học Phật, ta thường nghĩ rằng tiền, tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, và ngủ kỹ là sự nghiệp của đời tu, nhưng khi học Phật rồi, ta nhận ra rằng từ, bi, hỷ, xả, đạo đức, thiền định, và trí tuệ là sự nghiệp vững chãi của đời tu.

15.   Khi chưa học Phật, ta không nắm vững các giá trị thiết thực của Bát Chánh Đạo (Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định). Tuy nhiên, khi học Phật rồi, ta biết rằng Bát Chánh Đạo có thể giúp chúng ta nhận diện và chuyển hóa các tập khí tham, sân, si, mạn, nghi, vô minh, tà kiến, thành kiến, thường kiến, và đoạn kiến. Bởi vì các tập khí này nếu ta không thực hành, thanh lọc, và chuyển hóa, thì chúng không những chế ngự và đốt cháy chúng ta, mà còn làm cho chúng ta u tối và mù quáng, và tin theo các thần linh, tà thuyết, và mê tín dị đoan.

By Thích Trừng Sỹ

Website Mới: dharmaeye.net

15 Things to Learn Buddhist Studies, Application, and Transformation

1.    When we have not learned Buddhist studies yet, we often think everything we are holding, clinging, and grasping is permanent, delicate, and wise, but when we have learned Buddhist studies, we realize that everything we are letting go and renouncing is impermanent, free, and at ease in life.

2.    When we have not learned Buddhist studies yet, we often think a rich person is someone who always catches everything about himself, but when we have learned Buddhist studies, we realize that the rich person is someone who knows how to develop his good heart to do charity works, almsgiving, make offerings, and protect Three Jewels.

3.    When we have not learned Buddhist studies yet, we often think that conquering and subduing other people are powerful, but when we have learned Buddhist studies, we realize that conquering and subduing ourselves are the most powerful.

4.    When we have not learned Buddhist studies yet, we often think those who talk a lot but do little are erudite people, but when we have learned Buddhist studies, we realize that those who talk little but do a lot, or words, thoughts, and actions usually go together with them are insightful people.

5.    When we have not learned Buddhist studies yet, we often have habits to dominate and overwhelm other people, but when we have learned Buddhist studies, we know how to practice loving speech and listening between ourselves and other people well. 

6.    When we have not learned Buddhist studies yet, we often think the wise are those who live in conflict, attack, and disadvantage to other people, but when we have learned Buddhist studies, we realize that the wise are those who live in harmony and solidarity, build fraternities in the spirits of mutual support, affection, love, and mutual respect.  

7.    When we have not learned Buddhist studies yet, we often think that altruistic people are those helping themselves, but when we have learned Buddhist studies, we realize that altruistic people are those helping not only themselves, but also other people right in the present life.

8.    When we have not learned Buddhist studies yet, we often think that people who know how to sit in meditation, recite the Buddha’s names, and chant Sutras are cultivated practitioners. However, when we have learned Buddhist studies, we realize that cultivated practitioners are not only people who know how to sit in meditation recite the Buddha’s names, and chant Sutras, but also people who know how to instruct meditation hold courses of Retreats, understand the history of the Buddha, the Dharma, and build fraternities.

9.    When we have learned Buddhist studies yet, we often wish for what we have not had yet, but when we have learned Buddhist studies, we desire what we had. Likewise, when we have not learned Buddhist studies yet, we do not know enough of what we had, but when we have learned Buddhist studies, we satisfy and know enough of what we had.

10. When we have not learned Buddhist studies yet, we do not know life, death, and the arising and passing of all dharmas. However, when we have learned Buddhist studies, we know the life and death continually happen in all cells of our bodies, and the arising and passing of all things continually happen in the countless moments of our daily lives. 

11.  When we have not learned Buddhist studies yet, we do not know all dharmas are impermanent, but when we have learned Buddhist studies, we know they are impermanent, changing, co-arising, mutually related, and have no a separate self-entity.

12. When we have not learned Buddhist studies yet, we want God or a certain Creator to change us, but when we have learned Buddhist studies, we only want us to change ourselves.

13.  When we have not learned Buddhist studies yet, sometimes we are silent like a mussel, and speak like rude and angry people, but when we have learned Buddhist studies, we practice silence like meditation and speak like the Dharma or an Enlightened One.

14.  When we have not learned Buddhist studies yet, we often think money, talent, beauty, fame, good food, and good sleep are the careers of monastic lives, but when we have learned Buddhist studies, we realize that loving-kindness, compassion, joy, inclusiveness, morality, meditation, and wisdom are the stable careers of monastic lives.

15.  When we have not learned Buddhist studies yet, we do not master the practical values of the Noble Eightfold Path (Right View, Right Thought, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness, and Right Concentration). However, when we have learned Buddhist studies, we know that the Noble Eightfold Path can help us recognize and transform the habits of greed, anger, delusion, arrogance, doubt, ignorance, wrong view, prejudice, eternity view, and annihilation view. Because these habits if we do not practice, purify, and transform, they not only subdue and burn us, but also make us dark and blind, and believe in gods, wrong theories, and superstitions. 

By Thích Trừng Sỹ

Website Mới: dharmaeye.net

Hits: 49

Trả lời