Mp3 bài giảng pháp Hòa Thượng Thiện Hoa

Hòa Thượng Thiện Hoa

( Nguồn được lấy từ daitangkinh.org do AD chưa có thời gian chỉnh video nên bạn chỉ có thể down vè và nghe)

 Hòa thượng húy Trần Thiện Hoa, pháp danh Thiện Hoahiệu Hoàn Tuyên, sanh ngày 7-8 năm Mậu Ngọ (1918),tại làng Tân Quy (sau đổi tên là An Phú Tân), quận Cầu Kè,tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Trà Vinh). Hòa thượng là con út (thứ chín) trong gia đình.Thân phụ Hòa thượng huý Trần Văn Thê, pháp danh Thiện Huệ,thân mẫu húy Nguyễn Thị Sáu, pháp danh Diệu Tịnh.Toàn thể gia đình Hòa thượng đều quy y với tổ Chí Thiền chùa Phi Lai núi Voi,Châu Đốc. Pháp danh Thiện Hoa do Tổ đặt cho Hòa thượng.

Phần dành cho SmartPhone

Phần dành cho SmartPhone

Filename
A music file 001-Lời Nói Đầu của Ban Hoằng Pháp
A music file 002-Đạo Phật
A music file 003-Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
A music file 004-Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
A music file 005-Quy Y Tam Bảo
A music file 006-Ngũ Giới
A music file 007-Sám Hối
A music file 008-Thờ Phật-Lạy Phật-Cúng Phật
A music file 009-Tụng Kinh-Trì Chú-Niệm Phật
A music file 010-Ăn Chay
A music file 011-Bát Quan Trai
A music file 012-Phụ Lục Bát Quan Trai
A music file 013-Bổn Phận Người Phật Tử Tai Gia
A music file 014-Vu Lan Bồn
A music file 015-Vô Thường
A music file 016-Thiểu Dục Và Tri Túc
A music file 017-Nhân Quả
A music file 018-Luân Hồi
A music file 019-Thập Thiện Nghiệp
A music file 020-Tứ Nhiếp Pháp
A music file 021-Lục Hòa
A music file 022-Tịnh Độ
A music file 023-Lịch Sử Phật A Di Đà Và 48 Đại Nguyện
A music file 024-Khái Quát Về Tứ Diệu Đế
A music file 025-Khổ Đế
A music file 026-Tập Đế
A music file 027-Tập Đế tt
A music file 028-Diệt Đế
A music file 029-Diệt Đế tt
A music file 030-Đạo Đế-Tứ Niệm Xứ
A music file 031-Đạo Đế-Tứ Chánh Cần
A music file 032-Tứ Như Ý Túc
A music file 033-Đạo Đế-Ngũ Căn-Ngũ Lực
A music file 034-Thất Bồ Đề Phần
A music file 035-Đạo Đế-Bát Chánh Đạo
A music file 036-Quán Sổ Tức
A music file 037-Quán Bất Tịnh
A music file 038-Quán Từ Bi
A music file 039-Quán Nhân Duyên
A music file 040-Quán Giới Phân Biệt
A music file 041-Ngũ Minh

Hits: 204

Trả lời