Kinh A Di Đà

Phật thuyết A Di Đà kinh (tiếng Phạn: Sukhāvatī-vyūha, tiếng Trung: 佛說阿彌陀經) hay A Di Đà kinhkinh A Di Đà (tiếng Trung: 阿彌陀經; bính âm: Āmítuó Jīng; tiếng Nhật: 阿弥陀経, tiếng Anh: Amitabha sutra), Tiểu Vô Lượng Thọ kinh hay Xưng tán Tịnh Độ Phật nhiếp thụ kinh, là một trong ba bộ kinh Phật quan trọng nhất của Tịnh Độ tông, lưu hành rộng rãi tại Trung QuốcNhật Bản và Việt Nam.

Kinh A Di Đà được diễn giải do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về y và chánh báo của đức Phật A Di Đà nơi thế giới Cực lạc ở phương Tây, cách cõi Ta bà này mười muôn ức cõi Phật.[cần dẫn nguồn] Kinh cũng chỉ bày pháp môn niệm Phật để được vãng sanh về cõi Cực lạc của đức Phật A Di Đà.

  • Đức Phật A Di Đà đã phát 48 lời nguyện cứu độ chúng sinh, trong đó có lời nguyện thứ 18 và 19 là niền tin cho việc vãng sanh tịnh độ

-Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh chí tâm tin mộ muốn sanh về cõi nước tôi nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, (trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng chánh pháp), thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

-Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm tu các công đức nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nều tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

  • Người phát nguyện vãng sanh tịnh độ quan trọng cần phải có đủ ba thứ tư lương là Tín, Nguyện, Hạnh. Nếu tư lương không đủ, thì không thể được vãng sanh. Vì thế Tín-Nguyện-Hạnh là 3 yếu tố quan trọng nhất để được vãng sanh Tịnh Ðộ.

+ TÍN là niềm tin vào tịnh độ, tin vào lời nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, đây là căn bản của người tu. Nếu còn nghi thì “hoa không nở”.

+NGUYỆN nghĩa là nhất tâm thệ nguyện một lòng một dạ cầu vãng sanh Tây phương Cực lạc quyết không thối chuyển.

+HẠNH là phải luôn chí thành khẩn thiết niệm câu NAM MÔ A DI ĐA PHẬT mỗi thời khắc đừng để tạm quên.

  • Trong Kinh A Di Đà Đức Phật có dạy: “ Này Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.”
  • Theo wiki

download sách

https://phapthihoi.org/kinh/Ebooks/Kinh-Tung-Sam-Van/Kinh-Tung/Kinh-A-Di-Da-HT-Tri-Tinh-Dich.pdf

http://ftp.budaedu.org/ebooks/pdf/VI231.pdf

https://thuvienhoasen.org/images/file/P1AUb51G0QgQADcx/kinhadida-doantrungcon.pdf

Hits: 106

Trả lời