Bộ Mật TôngBỘ MẬT TÔNG (Bốn Tập)
Dịch Giả : Tỳ Khưu Thích Viên Đức

MỤC LỤC

kim_cang_phap_bo_tat

A. TẬP MỘT
HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU

Lời nói đầu của dịch giả
Lời tựa của soạn giả 

1. Hiển giáo Tâm yếu

2. Mật giáo Tâm yếu

3. Hiển Mật Song Biên

4. Vui mừng được gặp lời trước thuật

5. Chuẩn Ðế Sám Pháp

6. Vào đạo tràng trì Chú Chuẩn Ðề

7. Cách dùng kính đàn và an chín chữ chú Chuẩn Ðề

8. Nhập nhà mới và trị bệnh

9. Chú Tỳ Lô Giá Na Phật

10. Chú Quảng Bát

B. TẬP HAI
KINH ÐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

Lời giới thiệu
Lời Tựa

1.Kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 1

2.Kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương , quyển 2

3.Kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 3

4.Kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 4

5 Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Ðại Chuẩn Ðề Ðà La Ni 

6 Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Ðại Chuẩn Ðề Ðà La Ni Pháp

7 Thất Câu Chi Ðộc Bộ pháp

8 Chuẩn Ðề Biệt pháp

9 Kinh Thánh Lục Tự Tăng Thọ Ðại Minh Ðà La Ni

C. TẬP BA 
KINH CHUẨN ÐỀ ÐÀ LA NI HỘI THÍCH

Quyển Thượng
1. Lời tựa của ngài Hoằng Tán

2. Phần kinh văn

3. Nghi quỹ niệm tụng

Quyển Trung

4. Văn tán thán

5. Bổn tôn Ðà La Ni bố tự pháp

6.Tư duy tự mẫu chủng tử nghĩa quán tưởng Phạn tự
7. Phiến để ca pháp. Dứt tai ương pháp môn 
8. Bố sắc trí ca pháp. Tăng ích pháp môn

9. Phạt thi ca ra noa pháp. Kính ái pháp môn

10. A tỳ giá lỗ ca pháp. Hàng phục pháp môn 

Quyển Hạ

11. Phương pháp họa tượng Chuẩn Ðề Tôn Na Bồ Tát 

12. Pháp sám ngũ hối 

13. Trì tụng pháp yếu 

14. Tu bi điềnkính điền 

15. Quán Tự Tại Bồ Tát cam lồ chơn ngôn 

16. Lục Tự Ðại Minh chơn ngôn 

17. A Di Ðà Phật nhất tâm tự chú

18. Văn Thù Bồ Tát ngũ tự tâm chú 

19. Ðại bảo quảng bát lầu các thiện trụ bí mật Ðà La Ni 

20. Công đức Bảo Sơn thần chú 

21. Tam tự tổng trì chơn ngôn 

22. Sổ châu công đức pháp 

23. Hành du già bí mật pháp yếu 

24. Tụng kệ, sái tịnh, kiết ấn hộ thân 

25. Tịnh pháp giới, kiết giới, triệu thỉnh, cúng dường 

26. Bổn tôn gia trì 

27. Tán thán 

28. Phụ bản trì chú tháp 

D. TẬP BỐN
KINH MẠT PHÁP NHẤT TỰ ÐÀ LA NI

1. Kinh Ðại Ðà La Ni mạt pháp trung nhất tự tâm chú
2. Kinh Ðại Phương Quảng Bồ Tát tạng kinh trung

3. Văn Thù Sư Lợi căn bổn Nhất Tự Ðà La Ni kinh

4. Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát chú tạng trung nhất tự chú vương kinh

5. Uế tích Kim Cang thuyết thần thông đại mãn Ðà La Ni pháp thuật linh yếu môn

6. Uế tích Kim Cang cấm bách biến pháp kinh

7. Thần biến diên mạt pháp

8. Phật nói Bắc Ðẩu Thất Tinh diên mạng

9. Phật nói thất tinh chơn ngôn thần chú

10.Kinh nhất thiết công đức Trang nghiêm vương

11.Phật nói kinh Trang Nghiêm Vương Ðà La Ni chú

12.Phật nói kinh Trì cú Thần Chú

13.Kinh Tăng Huệ Ðà La Ni

14.Quán Thế Âm khuyết trừ nhất thiết nhãn thống Ðà La Ni

15.Quán Thế Âm linh chi căn cụ túc Ðà La Ni

16.Hoạch chư thiền tam muội nhất thiết Phật pháp môn Ðà La Ni

E. PHỤ THÊM
PHƯƠNG PHÁP TU TỊNH TỌA

1. Thiên I. Lời tựa của ông Tưởng Duy Kiều
2. Thiên II. Tịnh tọa công phu

3. Thiên III. Lục diệu pháp môn

4. Thiên IV. Thiện căn pháp

5. Thiện V. Kết quả
Nguồn : Source link

Hits: 93

Trả lời