Tìm hiểu Trung luận, nhận thức luận & Không tánh Trung Quán luận


(Xem: 23898)

Giáo lý đạo đức của Đại thừa được đề ra trong học thuyết về các ‘Ba-la-mật’ (pāramitā), khởi đầu là sáu, gồm: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền địnhtrí tuệ ba-la-mật.Nguồn : Source link

Hits: 14

Trả lời