phapphapcanban1-bia-sm

Phật Pháp Căn Bản (Basic Buddhist Doctrines)


(Xem: 19664)

600 câu hỏi và trả lời liên quan đến giáo lý, hành trì, sự phát triển của Phật Giáo; đến lịch sử, văn hóa của các nước thọ nhận Phật Giáo; đến các vấn đề văn hóa, xã hội, chính trị thời đại.Nguồn : Source link

Hits: 1

Trả lời