Đức Pháp Vương khai thị: Thực hành hợp nhất năng lượng mẫu tính và phụ tính


(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018 – Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc)

Trong Kim Cương Thừa có thực hành quy y Tam căn bản, tức là ngoài Guru còn Daka và Dakini.

Guru Yoga – Sự hợp nhất tâm hành giả với tâm giác ngộ của Thượng sư

Thượng sư theo tiếng Phạn gọi là “Guru”, có nghĩa là hợp nhất của tất cả sự thành tựu, là Bậc thầy linh thiêng tôn quý, hiện thân của mọi phẩm hạnh giác ngộ.

Đối với thực hành Kim Cương thừa, tất cả mức độ tu tập từ mới nhập môn đến cao cấp như Đại Thủ Ấn (Mahamudra), Đại Toàn Thiện (Dzogchen) đều đặt Thượng sư làm trung tâm của pháp thực hành. Nói về Guru Yoga, chúng ta cần hiểu đây là pháp tu thực hành để hợp nhất tâm mình với tâm giác ngộ của bậc thầy. Chúng ta cần hiểu giáo lý căn bản của Kim Cương Thừa chính là pháp thực hành Guru yoga. Bởi vì như tôi đã nói, “Guru”, có nghĩa là bậc Kim Cương Thượng sư, là người đã đạt đến giác ngộ, là người đã chứng ngộ tự tính tâm, là người chỉ ra và khai mở cho chúng ta thấy được bản lai diện mục, tự tính tâm ở nơi mình, giúp cho chúng ta nhận ra được Tam thân Phật của nơi mình. Còn “yoga” hàm nghĩa sự thực hành, sự hợp nhất. Bởi vậy, pháp tu này chính là thực hành hợp nhất tâm của mình với tâm giác ngộ của bậc thầy, để đưa hành giả trở về với Tam thân Phật của bậc thầy.

Các cấp độ thực hành tantra mẫu tính, tantra phụ tính và tantra hợp nhất

Đức Vajra Yogini

Daka thường được biểu trưng bởi Bản tôn Chakrasambava. Ngài không phải là một vị hóa thần hay một vị thiên tử như chúng ta thường nghĩ, mà Ngài chính là biểu tượng của năng lượng giác ngộ phụ tính hay còn gọi là tantra phụ tính. Dakini Trí tuệ là những bậc đã giác ngộ như Đức Vajra Yogini, họ cũng được miêu tả như là các Phật Mẫu Minh Phi của các bậc Hoạt Phật hay các bậc Bồ Tát. Dakini đại diện cho cội nguồn của các công hạnh giác ngộ bởi vì Dakini là năng lượng giác ngộ mẫu tính nêu biểu cho trí tuệ bản lai.

Trong tất cả sự thực hành Kim Cương Thừa, chúng ta có các cấp độ thực hành tantra khác nhau: tantra phụ tính, tantra mẫu tính và tantra hợp nhất. Tantra phụ tính là tantra thuộc về hành động. Nhờ tantra hành động mà chúng ta phát triển được tình thương yêu và lòng từ bi. Trong khi đó, các tantra mẫu tính giúp chúng ta trưởng dưỡng được trí tuệ tính không. Khi lòng bi mẫn (hay năng lượng Phụ tính) và trí tuệ (năng lượng Mẫu tính) được hợp nhất hoàn hảo, chúng ta sẽ chứng đạt giác ngộ và trở thành Phật.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong thực hành Kim Cương Thừa cần sự hợp nhất giữa những năng lượng phụ tính và năng lượng thuộc mẫu tính. Trong vũ trụ này có rất nhiều loại năng lượng. Căn bản toàn bộ cuộc sống của chúng ta, cuộc sống tiềm ẩn của chúng ta là năng lượng của phụ tính và mẫu tính. Hiện tại, các năng lượng này tách rời nhau, và nếu năng lượng phụ tính và mẫu tính được hợp nhất, chúng ta đạt đến giác ngộ. Mục đích tu tập của chúng ta là để hợp nhất Thân – Khẩu – Ý của mình với những năng lượng linh thiêng của vũ trụ, giúp cho chúng ta trở về với tự tính giác ngộ của chính mình.

Thân khẩu ý của mỗi người vốn là đức Phật hoàn hảo. Chỉ vì từ vô thủy mải trôi lăn trong sinh tử luân hồi, chúng ta không nhận ra bản chất Phật ở nơi mình. Bởi vậy, trong Kim Cương thừa, bậc căn bản Thượng sư là người sẽ khai mở cho chúng ta nhận ra được thân của chúng ta là Hóa thân, khẩu của chúng ta là Báo thân, và ý của chúng ta là Pháp thân, giúp cho chúng ta nhận ra được năng lượng mẫu tính và phụ tính căn bản trong mình. Đây là cách chuyển hóa nhanh nhất, để mỗi hành giả dựa theo việc tu tập các tantra mà nhận ra Thân – Khẩu – Ý của mình hợp nhất với Tam thân giác ngộ và trở về với chính bản chất Phật vốn sẵn đủ. Đó chính là tinh túy của Kim Cương Thừa, không sai biệt với mục đích của Đại Thừa Phật giáo.

Nguồn : Source link

Hits: 20

Trả lời