Quán tưởng – Phương tiện thiện xảo trong Kim cương thừa


Trong Kim Cương thừa, tiến trình các pháp thực hành tựu chung có thể chia thành hai giai đoạn nối tiếp nhau là: giai đoạn phát sinh và giai đoạn hoàn thiện.

Sau khi đã đón nhận quán đỉnh, cũng có nghĩa là đón nhận sự gia trì, bạn đã được dẫn nhập vào pháp tu, và giờ bạn sẽ phải thực hành pháp tu để viên mãn các tâm nguyện giác ngộ. 
Giai đoạn đầu tiên là phát sinh, trong tiếng Tạng hoặc thuật ngữ Phật giáo được gọi là “kye rim”, bao hàm cả quán tưởng (hình ảnh) và trì tụng chân ngôn (âm thanh) là những phương tiện trưởng dưỡng các phẩm chất của tâm giác ngộ thuộc về phương diện tương đối của Kim Cương thừa để chuẩn bị cho các trải nghiệm vi tế hơn trong giai đoạn thứ hai.

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trao truyền quán đỉnh tại Nga, tháng 9/2018)

 

Giai đoạn thứ hai, tiếng Tạng gọi là “dzog rim”, là phương diện còn lại của Kim Cương thừa, tức là thiền. Sau khi đã khởi tạo thiền định về sắc tướng và phạm vi trí tuệ bản lai của vị Bản tôn thiền định trong giai đoạn phát sinh, trong giai đoạn hoàn thiện, hành giả sử dụng các kỹ thuật nhằm kiểm soát các dòng khí bên trong các kinh mạch năng lượng của thân đã được chuyển hóa. Đến giai đoạn này thì sẽ chẳng còn các pháp quán tưởng, trì tụng, chẳng còn gì ngoài việc trực tiếp soi chiếu bản chất tâm của chính bạn và an trụ trong tự tính tâm được hiển lộ.

 

Nhưng trước tiên, tại sao chúng ta cần phải quán tưởng? Tại sao chúng ta cần trì tụng? Tại sao chúng ta cần phải an trụ hay thiền định? Có những người còn tự hỏi lợi ích của việc quán tưởng là gì? Có phải là thật đâu, tôi chỉ quán tưởng ra thôi, vậy thì lợi ích là gì? Thế nhưng, bạn cần phải hiểu rằng toàn bộ cõi luân hồi này đều hiện hữu do quán tưởng mà nên. Thật ra chúng ta vẫn luôn quán tưởng ra mọi thứ để rồi bám chấp vào những quán tưởng ấy.

 


(Kinh mạch năng lượng của thân)
Vậy trình tự thực hành quán tưởng phải như thế nào? Nếu bạn đã rất thuần thục trong sự thực hành, tức là đã trải qua một quá trình công phu tu tập – bạn có thể chỉ cần an trụ trong tự tính tâm, an trụ trong tính không và rồi bản chất của vạn pháp sẽ tự nhiên hiển lộ. Thế nhưng vào lúc này, hành giả sơ cơ như chúng ta không thể làm như vậy. Chúng ta chỉ cần ngồi như thế này và tự kiểm soát để tâm mình không lang thang khắp mọi nơi cũng đã là điều vô cùng khó khăn.
Đó chính là nguyên nhân tại sao
Kim Cương thừa lại có rất nhiều phương tiện thiện xảo.

 

(Khai thị của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa)

Nguồn : Source link

Hits: 31

Trả lời