Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Phật Vô Lượng Thọ


Chủng tử tự:  SHRI
Tâm chân ngôn:  OM AH MARANI JIWEN TAYE SOHA

 

Đức Phật Vô Lượng Thọ trí tuệ thù thắng, một mặt hai tay, kết ấn thiền  định, trên lòng hai tay có bảo bình tràn đầy cam lồ bất tử. Thân sắc đỏ nêu biểu Đại hỷ lạc. Ngài có ba mươi hai tướng tốt và tám mưới vẻ đẹp, trang hoàng bằng thiên y tua lụa bảo báu rực rỡ trong hình tướng Báo thân Phật.
Công đức trì tụng chân ngôn Vô Lượng Thọ không thể nghĩ bàn, công đức lợi ích lớn hơn cả việc tạo tượng bằng bảo báu, tránh được nạn chết bất đắc kỳ tử, điềm bất tường, yểm đảo, bệnh tật, ma thuật và tổn hại, tịnh hóa tất cả môi trường và phương hướng xung quanh, đón nhận vô số điều cát tường, tăng trường trí tuệ và sự trường thọ.

 

Nguồn : Source link

Hits: 44

Trả lời